Zrealizowane Projekty

Oto naj­cie­kaw­sze i naj­więk­sze pro­jek­ty jakie zre­ali­zo­wa­li­śmy. W ich trak­cie wie­le pro­ble­mów roz­wią­za­li­śmy, a jesz­cze wię­cej ujawniliśmy!

Zwięk­sza­nie wpły­wu mieszkańców 
Masz Głos, Masz Wybór W ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” w 2013 roku, zgło­si­li­śmy Fun­da­cję Wol­no­ści do reali­za­cji zadania… 
Zwięk­sza­nie wpły­wu mieszkańców 
Taki spo­sób dys­po­no­wa­nia budże­tem nazy­wa się par­ty­cy­pa­cyj­nym (z ang. par­ti­ci­pa­tion – uczest­nic­two), bo wszy­scy miesz­kań­cy dziel­ni­cy mają wpływ na jego… 
Dla Studentów 
Pro­jekt zakoń­czo­ny Dzię­ku­je­my za udział Cash­flow to gra plan­szo­wa, któ­ra poprzez symu­la­cje real­nych zda­rzeń przy­go­to­wu­je do inwe­sto­wa­nia praw­dzi­wych pie­nię­dzy. Uczy… 
Nasza fun­da­cja w 2012 roku bra­ła udział w ogól­no­pol­skiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”, orga­ni­zo­wa­nej przez Fun­da­cję im. Ste­fa­na Batorego.… 
Moni­to­ring, Rada miasta 
Fun­da­cja Wol­no­ści prze­pro­wa­dzi­ła Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych Rady Mia­sta Lublin. Uwzględ­nia ono aktyw­ność rad­nych w pra­cach rady, dostęp­ność dla miesz­kań­ców, realizację… 
logo_monitoring_sportu_zziw
Fun­da­cja Wol­no­ści zna­la­zła się w gro­nie 16 orga­ni­za­cji z całej Pol­ski, któ­re prze­szły rekru­ta­cję i zosta­ły wybra­ne do reali­za­cji obywatelskiego…