Zrealizowane Projekty

Oto naj­cie­kaw­sze i naj­więk­sze pro­jek­ty jakie zre­ali­zo­wa­li­śmy. W ich trak­cie wie­le pro­ble­mów roz­wią­za­li­śmy, a jesz­cze wię­cej ujaw­ni­li­śmy!

logo_monitoring_sportu_zziw
Fun­da­cja Wol­no­ści zna­la­zła się w gro­nie 16 orga­ni­za­cji z całej Pol­ski, któ­re prze­szły rekru­ta­cję i zosta­ły wybra­ne do reali­za­cji oby­wa­tel­skie­go…