Postaw na Kredyt Studencki

PROJEKT

 

Tyl­ko do 15 listo­pa­da możesz zło­żyć w jed­nym z oddzia­łów czte­rech ban­ków wnio­sek o udzie­le­nie pre­fe­ren­cyj­ne­go kre­dy­tu studenckiego.

Jest on współ­fi­nan­so­wa­ny przez pań­stwo, dzię­ki cze­mu warun­ki korzy­sta­nia z nie­go są bar­dzo atrak­cyj­ne. Opro­cen­to­wa­nie spła­ca­nych aktu­al­nie kre­dy­tów stu­denc­kich wyno­si 2,50%. Kre­dyt pobie­rasz przez okres stu­diów, w tran­szach po 600 zł mie­sięcz­nie, a zaczy­nasz spła­cać dopie­ro po dwóch latach od uzy­ska­nia dyplo­mu (przez ten czas odset­ki nie są naliczane).

Fun­da­cja Wol­no­ści zachę­ca stu­den­tów z nie­za­moż­nych rodzin do ubie­ga­nia się o kre­dyt stu­denc­ki oraz prze­zna­cze­nie go do roz­wo­ju wła­snych kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści, co pozwo­li zapro­cen­to­wać w przyszłości.

Zapra­sza­my do słu­cha­nia audy­cji poświę­co­nych kre­dy­tom stu­denc­kim w Aka­de­mic­kim Radio Cen­trum (możesz słu­chać rów­nież przez inter­net, na stro­nie www.centrum.fm) w piąt­ki 19-go i 26-go paź­dzier­ni­ka tuż przed godzi­ną 13. Audy­cję „Stu­denc­ki Port­fel” pro­wa­dzą redak­tor Piotr Nowak oraz pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści Krzysz­tof Jaku­bow­ski.logo radio centrum

Audy­cja w Radio Cen­trum cz. 1 – 19.10.2012

Audy­cja w Radio Cen­trum cz. 2 – 26.10.2012

Zapo­znaj się rów­nież z poniż­szą pre­zen­ta­cją, któ­ra wyja­śni Ci naj­waż­niej­sze kwe­stie zwią­za­ne z pre­fe­ren­cyj­ny­mi kre­dy­ta­mi studenckim:

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszyst­kie