Bez Konfliktu

Bez Kon­flik­tu – baza wiedzy

Co to jest kon­flikt interesów?
To sytu­acja, w któ­rej czło­wiek stoi przed wybo­rem mię­dzy inte­re­sem wła­snym a dobrem publicznym.

Czy zawsze wystę­pu­je kon­flikt mię­dzy tymi pojęciami?
Nie, zazwy­czaj go nie ma, bo prze­cież, czym lep­sze jest nasze oto­cze­nie, tym łatwiej nam się żyje. Są jed­nak takie miej­sca i sytu­ację, w któ­rych kon­flikt inte­re­sów poja­wia się czę­ściej niż gdzie indziej.
Pra­ca w admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej jest moc­no nara­żo­na na wystę­po­wa­nie kon­flik­tu inte­re­sów – więk­szość urzęd­ni­ków i ich rodzin miesz­ka na tere­nie oddzia­ły­wa­nia tej admi­ni­stra­cji, a każ­dy raz na jakiś czas musi zała­twić coś dla sie­bie w urzę­dzie mia­sta lub starostwie.

Jak sobie radzić w takich momen­tach, gdy ktoś z rodzi­ny przy­cho­dzi zała­twić spra­wę do nasze­go urzę­du lub kie­dy sąsiad z blo­ku chce by to wła­śnie on dostał roz­dzie­la­ną przez nas dotację?
Odpo­wie­dzi na tego typu wąt­pli­wo­ści znaj­dą się w tym poradniku.

Teo­ria

Prak­ty­ka

Obsza­ry i dzia­ła­nia szcze­gól­nie istot­ne przy zwal­cza­niu kon­flik­tu interesów

Ana­li­za kar umownych

Ana­li­za umów cywilnoprawnych

Ana­li­za wynaj­mu powierzch­ni biurowych

Ana­li­za zamó­wień publicznych

Ana­li­za zatrud­nie­nia radnych

Porów­na­nie kodek­sów etycz­nych w wybra­nych samorządach

Wzor­co­wy kodeks etyczny