Archiwum aktualności

Zapisz się na new­slet­ter

Rejestry umów zawieranych w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin

źró­dło: Wiki­pe­dia W dniu 26 mar­ca…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Wygraliśmy w sądzie administracyjnym. MKK nie może ukrywać informacji publicznych

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie uznał za zasad­ne dwie skar­gi…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Nasze propozycje do założeń budżetu obywatelskiego

Wczo­raj minął ter­min zgła­sza­nia uwa­gi i pro­po­zy­cji do zało­żeń budże­tu…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Polityczni darczyńcy z Lublina

Fun­da­cja Wol­no­ści podej­mu­je sta­ra­nia na rzecz zwięk­sze­nia jaw­no­ści życia publicz­ne­go…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Budżet dla mieszkańców dzielnic

Lublin przy­go­to­wu­je się do wpro­wa­dze­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go – taki prze­kaz…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Startują konsultacje budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej

Mia­sto Lublin przy­stę­pu­je do kon­sul­ta­cji dwóch nowych narzę­dzi włą­cze­nia miesz­kań­ców…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

O większą przejrzystość finansów miasta

Nasza fun­da­cja zwró­ci­ła się do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z wnio­skiem…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Spotkanie nt. prawa do informacji

W dniu 5 grud­nia zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w lubel­skim ratu­szu otwar­te spo­tka­nie…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Pomagamy budować Obywatelski Kraśnik

Miło nam poin­for­mo­wać, że Fun­da­cja Wol­no­ści współ­pra­cu­je z Urzę­dem Mia­sta…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zobacz aktualności

Znaj­du­jesz się w archi­wum aktu­al­no­ści. Przejdź do naj­now­szych wia­do­mo­ści na stro­nie.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Dbamy o jawność

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Zapisz się na newsletter: