Archiwum aktualności

Zapisz się na new­slet­ter

Informacje ściśle jawne…

Kto w Lubli­nie nie ma BIPu Nie­daw­no na por­ta­lu ngo.pl…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Wyciągi i faktury ze służbowych kart płatniczych UM Lublin

Otrzy­ma­li­śmy już z Wydzia­łu Budże­tu i Księ­go­wo­ści Urzę­du Mia­sta Lublin…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Będzie rejestr umów UM Lublin w BIPie

Uda­ło się! Pre­zy­dent mia­sta Lublin zapo­wie­dział zamiesz­cze­nie reje­stru umów zawie­ra­nych…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

List otwarty do Prezydenta Miasta Lublin ws spółek miejskich

Lublin, 17 lip­ca 2014 Krzysz­tof Żuk Pre­zy­dent Mia­sta Lublin LIST
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Sami zrobimy rejestr umów spółek miejskich

W dniu dzi­siej­szym Fun­da­cja Wol­no­ści wystą­pi­ła do wszyst­kich zna­nych nam…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Szkolenie nt. dostępu do informacji publicznych

Zapra­sza­my do udzia­łu w 4‑godzinnym, bez­płat­nym szko­le­niu poświę­co­nym dostę­po­wi do…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

O trzech spółkach miejskich, które łamią prawo

Fun­da­cja Wol­no­ści zwró­ci­ła się ze skar­gą na trzy miej­skie spół­ki…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Polityczni darczyńcy 2013

Jacek Czer­niak w ub. roku wpła­cił…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Komisja Doraźna Rady Miasta ds. Budżetu Obywatelskiego

We czwar­tek, 8 maja o godz. 17 w sali 24…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zobacz aktualności

Znaj­du­jesz się w archi­wum aktu­al­no­ści. Przejdź do naj­now­szych wia­do­mo­ści na stro­nie.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Dbamy o jawność

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Zapisz się na newsletter: