Archiwum aktualności

Zapisz się na new­slet­ter

Już niebawem rusza „Ekonomia w Działaniu”!

Pro­jekt „Eko­no­mia w Dzia­ła­niu” powstał z ini­cja­ty­wy gru­py mło­dych ludzi,…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Spotkanie nt. funduszu korkowego w Lublinie

Relacja ze spotkania podsumowującego monitoring funduszu korkowego

Wczo­raj w ratu­szu odby­ła się pre­zen­ta­cja wyni­ków spo­łecz­ne­go moni­to­rin­gu fun­du­szu…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS

Współpraca z KNZiM

Fun­da­cja Wol­no­ści od nowe­go roku aka­de­mic­kie­go roz­po­czę­ła współ­pra­cę z Kołem…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Twój portfel

Od począt­ku paź­dzier­ni­ka na ante­nie Radia Cen­trum poja­wi­ła się nowa…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Nasza propozycja do programu współpracy miasta Lublin z NGO-sami

Zło­ży­li­śmy swo­ją pro­po­zy­cję w ramach kon­sul­ta­cji pro­gra­mu współ­pra­cy urzę­du mia­sta…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Stawka większa niż 8 mld

Stawka jest większa niż 8 mld

Fun­da­cja Wol­no­ści wspar­ła komi­tet ini­cja­ty­wy usta­wo­daw­czej „Staw­ka więk­sza niż 8…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Miasto

Obywatelu, złóż swój wniosek do budżetu

W dużej czę­ści gmin w Pol­sce, w tym tak­że w…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
szkolenie obywatelski monitoring sportu

Szkolenie nt. monitoringu sportu

W dniach 14–16 wrze­śnia wzię­li­śmy udział w szko­le­niu w Kon­stan­ci­nie-Jezior­na…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Jak założyć fundację?

W sierp­niu 2012 roku zakoń­czy­li­śmy wszyst­kie spra­wy zwią­za­ne z reje­stra­cją…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zobacz aktualności

Znaj­du­jesz się w archi­wum aktu­al­no­ści. Przejdź do naj­now­szych wia­do­mo­ści na stro­nie.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Dbamy o jawność

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Zapisz się na newsletter: