Archiwum aktualności

Zapisz się na new­slet­ter

Masz dwa tygodnie na złożenie wniosku o kredyt studencki

Tyl­ko do 15 listo­pa­da możesz zło­żyć w jed­nym z oddzia­łów…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zostań wolontariuszem Fundacji Wolności

Kim jeste­śmy Nasza fun­da­cja zaj­mu­je się edu­ka­cją eko­no­micz­ną i dzia­ła­nia­mi na…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Lublin zaściankiem demokracji bezpośredniej

Lublin jest jed­nym z trzech miast woje­wódz­kich, któ­re uni­ka­ją wpro­wa­dze­nia…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Fundacja Wolności została członkiem FLOP

Na mocy uchwa­ły zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 28 czerw­ca…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Pierwszy roczek

Dziś mija rok od powsta­nia Fun­da­cji Wol­no­ści. W tym cza­sie…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Inicjatywa Lokalna w Lublinie jeszcze tej jesieni?!

Po ponad roku prze­rwy od dys­ku­sji na posie­dze­niu Rady Dzia­łal­no­ści…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Podsumowanie konferencji

W ponie­dzia­łek w Try­bu­na­le Koron­nym w Lubli­nie odby­ła się kon­fe­ren­cja…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Inicjatywa Lokalna na Kawiarence Obywatelskiej

W dniu 19 czerw­ca zapre­zen­to­wa­li­śmy Ini­cja­ty­wę Lokal­ną, na kawia­ren­ce oby­wa­tel­skiej,…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Ekonomia w Działaniu” – zachęcamy do przeczytania folderu

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tre­ścią fol­de­ru „Eko­no­mia w Dzia­ła­niu”,…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zobacz aktualności

Znaj­du­jesz się w archi­wum aktu­al­no­ści. Przejdź do naj­now­szych wia­do­mo­ści na stro­nie.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Dbamy o jawność

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Zapisz się na newsletter: