Archiwum aktualności

Zapisz się na new­slet­ter

Święto Samorządu Lokalnego w Lublinie

W nie­dzie­lę, na Pla­cu Litew­skim miesz­kań­cy i samo­rzą­dow­cy wspól­nie świę­to­wa­li…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Drugi raz jesteśmy w „Masz Głos, Masz Wybór”

Dru­gi raz zakwa­li­fi­ko­wa­li­śmy się do akcji „Masz Głos, Masz Wybór”.…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Spotkanie mieszkańców z Sekretarzem Miasta ws. rewitalizacji ul. Sowińskiego

Pomi­mo umó­wie­nia spo­tka­nia z dwu­ty­go­dnio­wym wyprze­dze­niem, zamiast pre­zy­den­ta Krzysz­to­fa Żuka,…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Kawiarenka Obywatelska nt. partycypacji

W pią­tek w Biblio­te­ce na Feli­nie odby­ła się „Kawia­ren­ka Oby­wa­tel­ska”,…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Uchwała w sprawie powołania społecznych asystentów radnych Rady Miasta Lublin

Wśród reko­men­da­cji zawar­tych w Bada­niu Aktyw­no­ści Rad­nych (www.fundacjawolnosci.org/bar) zapro­po­no­wa­li­śmy przy­ję­cie…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Spotkanie ws. rewitalizacji przestrzeni międzyblokowej przy ul. Sowińskiego i Al. Racławickich

W dniu dzi­siej­szym tj. 15.04.2013 na Auli Cen­trum Języ­ka i…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Budżet Obywatelski w Lublinie

Budżet oby­wa­tel­ski pole­ga na tym, że miesz­kań­cy bez­po­śred­nio decy­du­ją o…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

List do radnych ws społecznych asystentów radnych

Rad­ni Mia­sta Lublin: Syl­we­ster Tuła­jew Zbi­gniew Ław­ni­czak Jadwi­ga Mach Mar­cin…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Budżet obywatelski w Lublinie!

Fun­da­cja Wol­no­ści roz­po­czy­na pro­jekt „Budżet par­ty­cy­pa­cyj­ny w dziel­ni­cy Rury”. W…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zobacz aktualności

Znaj­du­jesz się w archi­wum aktu­al­no­ści. Przejdź do naj­now­szych wia­do­mo­ści na stro­nie.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Dbamy o jawność

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Zapisz się na newsletter: