Archiwum aktualności

Zapisz się na newsletter

Dowiemy się, na co spółka miejska zaciągnęła kredyty

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie wydał wyrok w związ­ku z… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

List otwarty do radnych ws zasad wynagradzania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lublin 8 listo­pa­da 2015 Rad­ni Rady Mia­sta Lublin Sza­now­ni Państwo,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Czy radny sprawuje władzę publiczną? Rozstrzygnie sąd.

Fun­da­cja Wol­no­ści od kil­ku mie­się­cy pró­bu­je prze­ko­nać wła­dze mia­sta do… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Relacja z warsztatów nt. inwestycji zagranicznych na rynku mediów w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Rela­cja z warsz­ta­tów wpro­wa­dza­ją­cych w ramach pro­jek­tu „Media Inve­st­ments and… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Nie poznamy nazwisk kandydatów na ławników sądowych

17 sierp­nia na proś­bę jed­ne­go z miesz­kań­ców Lubli­na zło­ży­li­śmy wniosek… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Czy tegoroczne głosowanie na budżet obywatelski będzie nieważne?

Ubie­gło­rocz­na, pierw­sza edy­cja budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie oka­za­ła się sporym… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Odwołanie od decyzji Prokuratora Okręgowego w Lublinie z 31 sierpnia 2015 r. w przedmiocie odmowy udostępnienie informacji publicznej

19 sierp­nia br. zło­ży­li­śmy wnio­sek o udo­stęp­nie­nie ste­no­gra­mów, listy prze­słu­cha­nych świadków… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

A tyle zarabia się w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Poni­żej zamiesz­cza­my dokład­ne zesta­wie­nie nt. wyna­gro­dzeń poszcze­gól­nych człon­ków Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Problemów… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wniosek o wygaszenie mandatu radnych

Sz. P. Piotr Kowal­czyk Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Lublin Sza­now­ny Panie Przewodniczący,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zobacz aktualności

Znaj­du­jesz się w archi­wum aktu­al­no­ści. Przejdź do naj­now­szych wia­do­mo­ści na stronie.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Dbamy o jawność

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Zapisz się na newsletter: