Archiwum aktualności

Zapisz się na newsletter

CBA w ratuszu a urząd odmawia udziału w warsztatach nt. konfliktu interesów

Mie­siąc temu spo­tka­li­śmy się z Sekre­ta­rzem Mia­sta Lublin. Zapro­po­no­wa­li­śmy bezpłatne… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Ujawniamy sprawozdania finansowe samorządowych komitetów wyborczych

Fun­da­cja Stań­czy­ka foto­gra­fu­je spra­woz­da­nia ogól­no­pol­skich komi­te­tów wybor­czych z wybo­rów samorządowych… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Podsumowanie kawiarenki obywatelskiej nt. rad dzielnic na Konstantynowie

We wto­rek na Kon­stan­ty­no­wie odby­ła się pierw­sza kawia­ren­ka oby­wa­tel­ska, poświęcona… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Urząd Miasta chce zmienić uchwałę ws konsultacji. Przez cztery lata konsultacje na jej podstawie przeprowadzono cztery razy

Urząd Mia­sta Lublin pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne dot. wypra­co­wa­nia nowych zasad… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Dwa głosy to za mało!

Urząd Mia­sta zapro­po­no­wał zmia­nę spo­so­bu gło­so­wa­nia w tego­rocz­nej edy­cji budżetu… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Sprawdź Miasto

Zapra­sza­my na naszą nową stro­nę www.sprawdzmiasto.pl. Por­tal pre­zen­tu­je dane publicznej… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wykaz darowizn na PSL w 2013 roku

Gaze­ta Wybor­cza opi­sa­ła dziś spra­wę uchwa­ły władz PSL, któ­ra nakazuje… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Jawny Lublin

Fun­da­cja Wol­no­ści utwo­rzy­ła por­tal www.jawnylublin.pl, któ­ry zawie­ra infor­ma­cje nt. finansów… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapraszamy na szkolenie nt. prawa dostępu do informacji publicznych

Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zobacz aktualności

Znaj­du­jesz się w archi­wum aktu­al­no­ści. Przejdź do naj­now­szych wia­do­mo­ści na stronie.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Dbamy o jawność

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Zapisz się na newsletter: