Archiwum aktualności

Zapisz się na newsletter

Wniosek o wygaszenie mandatu radnych

Sz. P. Piotr Kowal­czyk Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Lublin Sza­now­ny Panie Przewodniczący,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zebraliśmy 1500 zł na Publiczny Rejestr Umów!

Uda­ło się! Dzię­ki ofiar­no­ści sym­pa­ty­ków Fun­da­cji Wol­no­ści, sym­pa­ty­ków jaw­no­ści w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Rekomendacja dla Rad Dzielnic

Przy­glą­da­jąc się i ana­li­zu­jąc pra­cę Rad Dziel­nic, Fun­da­cja Wol­no­ści przygotowała… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Spotkanie z Janem Niedośpiałem z Fundacji Stańczyka

W dniu 24 lip­ca odwie­dził nas Jan Nie­do­śpiał – członek… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zbieramy na Publiczny Rejestr Umów

W maju br. przy­go­to­wa­li­śmy wysta­wę, pre­zen­tu­ją­cą rejestr umów zawie­ra­nych przez… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Pytamy o nagrody, wypłacone urzędnikom

Urząd Mia­sta Lublin ponow­nie odmó­wił nam udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji o kwotach… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Polityczni darczyńcy 2014

Ubie­gły rok na kon­tach ban­ko­wych par­tii poli­tycz­nych upły­nął pod znakiem… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Święto Samorządu Lokalnego w Lublinie [WIDEO]

27 maja 1990 roku odby­ły się pierw­sze wol­ne wybo­ry samorządowe.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zagrożenie konfliktem interesów w samorządzie lokalnym. Teoria i praktyka [WIDEO]

Fun­da­cja Wol­no­ści we współ­pra­cy z Fun­da­cją Bato­re­go pra­gnie zapro­sić Pana… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zobacz aktualności

Znaj­du­jesz się w archi­wum aktu­al­no­ści. Przejdź do naj­now­szych wia­do­mo­ści na stronie.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Dbamy o jawność

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Zapisz się na newsletter: