Realizowane projekty

 

Rok 2024

- „Lublin more trans­pa­rent”, Jour­na­li­sm­fund Euro­pe 27 653 euro, na okres sty­­czeń-cze­r­wiec 2024

Rok 2023

- „Nie­za­leż­ny watch­dog w lubel­skim” z Fun­du­szu Watch­do­gów Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska i w ramach kon­kur­su Fun­du­szu Oby­wa­tel­skie­go im. Hen­ry­ka Wuj­ca, na lata 2023–2024

-  „Wol­ne media w Lubli­nie” (Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regionalny)

- „Wspar­cie nie­za­leż­ne­go dzien­ni­kar­stwa lokal­ne­go w Lubli­nie” ze środ­ków Fun­du­szu Oby­wa­tel­skie­go im. Hen­ry­ka Wujca

- „Uczciw­sze wybo­ry na Lubelsz­czyź­nie” w ramach kon­kur­su dla lokal­nych watch­do­gów Enga­ging Cen­tral Euro­pe, na lata 2023–2024

Rok 2022

- „Po(mocny) watch­dog” – w ramach Fun­du­szu Watch­do­gów Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska i w ramach kon­kur­su Fun­du­szu Oby­wa­tel­skie­go im. Hen­ry­ka Wujca.

Rok 2021

„Gmi­na w pan­de­mii” – w ramach kon­kur­su Fun­dusz Pomo­co­wy (Fun­da­cja Edu­ka­cja dla Demokracji).

- „Oby­wa­tel­ski rad­ny w ukra­iń­skiej gro­ma­dzie” – w ramach kon­kur­su Rita – Prze­mia­ny w Regio­nie, edy­cja jesien­na 2020.

- „Kawia­ren­ki oby­wa­tel­skie aktyw­nych senio­rów” – w ramach kon­kur­su Lubel­skie Lokal­nie FIO 4.

- „Dewe­lo­watch” – w ramach II kon­kur­su w pro­gra­mie Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy (reali­za­cja w latach 2021–2023).

- „Lubel­skie pod kon­tro­lą” – w ramach I kon­kur­su w pro­gra­mie Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny (reali­za­cja w latach 2021–2023).

Rok 2020

„Spraw­dza­my jak jest” w ramach kon­kur­su ASOS 2020.

- „Miesz­kań­cy mają Głos” w ramach kon­kur­su Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich na rok 2020.

Rok 2019

- „Roz­wój insty­tu­cjo­nal­ny” w ramach kon­kur­su dla orga­ni­za­cji straż­ni­czych w ramach pro­gra­mu „Demo­kra­cja w Dzia­ła­niu” Fun­da­cji im. Ste­fa­na Batorego

- „W naszym inte­re­sie” w ramach kon­kur­su ASOS 2019

- „Zwięk­sze­nie dostę­pu Orga­ni­za­cji Stra­zni­czych do danych dostęp­nych onli­ne doty­czą­cych wdra­ą­a­nia pra­wa na pozio­mie kra­jo­wym” w ramach kon­kur­su POWER 2.16 (jeste­śmy part­ne­rem w pro­jek­cie, któ­ry reali­zu­je Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Pozarządowych)

- „Wzo­ro­wa lokal­na orga­ni­za­cja straż­ni­cza” w ramach kon­kur­su PROO prio­ry­tet 3 (na lata 2019–2020).

Rok 2017

- „Jaw­ny Lublin 2017″ w ramach kon­kur­su Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich na rok 2017

- „Otwar­ty Łuck, Otwar­te Rów­ne” w ramach kon­kur­su Rita – Prze­mia­ny w Regio­nie, edy­cja wio­sen­na 2017

- „Dzia­ła­nia straż­ni­cze” w ramach kon­kur­su dla orga­ni­za­cji straż­ni­czych w ramach pro­gra­mu „Demo­kra­cja w Dzia­ła­niu” Fun­da­cji im. Ste­fa­na Batorego

Rok 2016

- „Zjazd Watch­do­gów Lubelsz­czy­zny” dofi­nan­so­wa­ny przez Sieć Oby­wa­tel­ską Watch­dog Polska