Posiedzenie RD Dziesiąta – luty 2015

Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się spra­wą miesz­kań­ców ul. Mirec­kie­go, któ­rzy tłum­nie przy­by­li do VI Liceum. Miesz­kań­cy sygna­li­zu­ją kolej­ny raz pro­blem zwią­za­ny ze złym zacho­wa­niem się mło­dzie­ży w oko­li­cy blo­ku Mirec­kie­go 4.Na spo­tka­niu obec­ni byli przed­sta­wi­cie­le Poli­cji, Stra­ży Miejskiej… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wideorelacja z posiedzenia RD Śródmieście z 11 lutego 2015

https://youtu.be/ZY3jlYa7j0c
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Posiedzenie RD Węglin Południowy – 17 luty 2015

Prze­bieg posie­dze­nia Rady Dziel­ni­cy Węglin Połu­dnio­wy z dnia 17 lute­go 2015 roku: (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Po co nam Rady Dzielnic

We wto­rek na Kon­stan­ty­no­wie odby­ła się pierw­sza kawia­ren­ka oby­wa­tel­ska, poświę­co­na tema­to­wi funk­cjo­no­wa­nia Rad Dziel­nic w Lubli­nie. Do udzia­łu w dys­ku­sji zapro­si­li­śmy tro­je pre­le­gen­tów: Moni­kę Orze­chow­ską (rad­na Rady Mia­sta, a do listo­pa­da 2014 roku Prze­wod­ni­czą­ca Zarzą­du Dzielnicy… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wyniki ankiety nt. lubelskiego BO

Pre­zen­tu­je­my wyni­ki ankie­ty nt. pierw­szej edy­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Ankie­tę wypeł­ni­ło 38 osób. 12 osób ankie­to­wa­nych to pomy­sło­daw­cy pro­jek­tów do pierw­szej edy­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go. 5 spo­śród ankie­to­wa­nych osób nie gło­so­wa­ło w pierw­szej edy­cji. 15 osób zamierza… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Dwa głosy to za mało! Fundacja Wolności w sprawie nowej procedury

Urząd Mia­sta zapro­po­no­wał zmia­nę spo­so­bu gło­so­wa­nia w tego­rocz­nej edy­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go. W tym roku nasz wybór ma zostać ogra­ni­czo­ny. Będzie­my mogli się wypo­wie­dzieć tyl­ko na temat dwóch zgło­szo­nych pro­jek­tów – jed­ne­go „małe­go” (o war­to­ści do 500… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Posiedzenie Rady Dzielnicy Węglin Południowy

17 lute­go o godzi­nie 18 odbę­dzie się posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Węglin Połu­dnio­wy. Spo­tka­nie odbę­dzie się w sie­dzi­bie rady, tj. w loka­lu przy ul. Roz­to­cze 14. Nr tel. do Prze­wod­ni­czą­cej Rady Dziel­ni­cy: 518 550 720 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Posiedzenie Rady Dzielnicy Wieniawa

19 lute­go odbę­dzie się posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Wie­nia­wa, na któ­rym zosta­nie pod­ję­ta decy­zja o prze­zna­cze­niu środ­ków z rezer­wy celo­wej na ten rok. Zbli­ża­ją­ce się wybo­ry do Rad Dziel­nic będą oka­zją do przy­po­mnie­nia, czym zaj­mu­je się Rada… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Przekaż 1,5% podatku na jawność

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.