Podsumowania spotkania w Domu Kultury LSM

W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło kil­ka­na­ście osób, w tym przed­sta­wi­cie­le Rady Dziel­ni­cy Rury. Po zapre­zen­to­wa­niu idei budże­tu oby­wa­tel­skie­go oraz przed­sta­wie­niu har­mo­no­gra­mu dzia­łań zachę­ci­li­śmy miesz­kań­ców do dys­ku­sji nt. wyko­rzy­sta­nia środ­ków z rezer­wy celo­wej. Kil­ka z przy­by­łych osób przed­sta­wi­ło swoje… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Trzecie spotkanie mieszkańców

4 kwiet­nia o godz. 17 w Domu Kul­tu­ry LSM odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie miesz­kań­ców dziel­ni­cy Rury ws. podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej Rady Dzielnicy. 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Podsumowanie spotkania w Zespole Szkół przy ul. Rzeckiego

    22 mar­ca w Zespo­le Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 5 odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie miesz­kań­ców dziel­ni­cy Rury, w spra­wie budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Pro­po­zy­cje i uwa­gi zgło­szo­ne przez miesz­kań­ców w cza­sie         Spo­tka­nie miesz­kań­ców dziel­ni­cy Rury … 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Podsumowanie pierwszego spotkania

                                                               Pro­po­zy­cje i pro­ble­my zgło­szo­ne przez… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Drugie spotkanie mieszkańców

Już w pią­tek w Zespo­le Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 5 przy ul. Rzec­kie­go o godz. 17 odbę­dzie się dru­gie spo­tka­nie miesz­kań­ców dziel­ni­cy Rury ws. budże­tu oby­wa­tel­skie­go. W imie­niu swo­im oraz Rady Dziel­ni­cy Rury ser­decz­nie zapraszamy! 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Pierwsze spotkanie mieszkańców

W ponie­dzia­łek 18 mar­ca o godz. 17 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 38 przy ul. Woło­dy­jow­skie­go 13, odbę­dzie się pierw­sze spo­tka­nie z miesz­kań­ca­mi dziel­ni­cy Rury ws. podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej. Zapre­zen­tu­je­my Pań­stwu cel pro­jek­tu i harmonogram… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

3,2,1… START

Dziś o godz. 11 ofi­cjal­nie roz­po­czę­li­śmy przyj­mo­wa­nie zgło­szeń pro­jek­tów do reali­za­cji z rezer­wy celo­wej Rady Dziel­ni­cy Rury na 2013 rok.   Pli­ki do pobra­nia: Infor­ma­cja pra­so­wa (plik .doc) For­mu­larz zgło­sze­nia pro­jek­tu (plik .doc)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Kalendarz spotkań mieszkańców

Zapra­sza­my na spo­tka­nia miesz­kań­ców dziel­ni­cy, na któ­rych przed­sta­wi­my isto­tę rezer­wy celo­wej i budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Spo­tka­nia będą przede wszyst­kim oka­zją do dys­ku­sji nt. roz­wo­ju dziel­ni­cy Rury. Kalen­darz spo­tkań: 1) 18 mar­ca o godz. 17 w SP 38… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wspieram jawność: 
50 zł
100 zł

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.