3,2,1… START

Dziś o godz. 11 ofi­cjal­nie roz­po­czę­li­śmy przyj­mo­wa­nie zgło­szeń pro­jek­tów do reali­za­cji z rezer­wy celo­wej Rady Dziel­ni­cy Rury na 2013 rok.   Pli­ki do pobra­nia: Infor­ma­cja pra­so­wa (plik .doc) For­mu­larz zgło­sze­nia pro­jek­tu (plik .doc)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Kalendarz spotkań mieszkańców

Zapra­sza­my na spo­tka­nia miesz­kań­ców dziel­ni­cy, na któ­rych przed­sta­wi­my isto­tę rezer­wy celo­wej i budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Spo­tka­nia będą przede wszyst­kim oka­zją do dys­ku­sji nt. roz­wo­ju dziel­ni­cy Rury. Kalen­darz spo­tkań: 1) 18 mar­ca o godz. 17 w SP 38… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Dlaczego budżet obywatelski?

W tym roku podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej Rady Dziel­ni­cy Rury (109 tys. zł.) doko­na­ją sami miesz­kań­cy. Naj­pierw wska­żą potrzeb­ne inwe­sty­cje a potem wspól­nie wybio­rą te, któ­re zosta­ną zre­ali­zo­wa­ne. Taki spo­sób dys­po­no­wa­nia budże­tem nazy­wa się partycypacyjnym… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.