Spotkanie ws konsultacji podziału rezerwy celowej

3 lute­go 2015 r. w VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym przy ul. Mic­kie­wi­cza 36 odby­ło się spo­tka­nie Rady Dziel­ni­cy z miesz­kań­ca­mi. Zor­ga­ni­zo­wa­ła je Rada Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta w celu kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­ca­mi dziel­ni­cy na temat rezer­wy celowej. 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wideorelacja z posiedzenia RD Wieniawa z 20 stycznia 2015

https://youtu.be/NX8kj0HvAsw
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Posiedzenie Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna

11 lute­go o godz. 18 odbę­dzie się posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Kali­nowsz­czy­zna. Spo­tka­nie odbę­dzie się w sie­dzi­bie rady, przy ul. Fran­cisz­ka Kle­eber­ga 12a. 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

BO: zbieramy pomysły na wi-fi, kosze i drzewa!

Roz­po­czy­na­my reali­za­cję pro­jek­tów zło­żo­nych do Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go, któ­re zwy­cię­ży­ły w pań­stwa gło­so­wa­niu. Naszym pierw­szym zada­niem będzie wyzna­cze­nie loka­li­za­cji bez­płat­nych punk­tów dostę­pu do inter­ne­tu, nasa­dzeń drzew oraz śmiet­ni­ków w Lubli­nie. Zbie­ra­my Pań­stwa pomy­sły na loka­li­za­cję punk­tów dostępu… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Posiedzenie RD Dziesiąta – grudzień 2014

Ostat­nie Posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta w 2014 r. odby­ło się 2 grud­nia. W posie­dze­niu wzię­ło udział 11 rad­nych i 3 gości. W ramach spra­woz­dań komi­sji p. Witold Wój­to­wicz poin­for­mo­wał, że uli­ce Mor­cin­ka i Duni­kow­skie­go powin­ny wejść… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Relacja z posiedzenia RD Węglin w dniu 17 listopada 2014

Dziel­ni­ca Węglin Połu­dnio­wy Data 17 listo­pa­da 2014 Fre­kwen­cja 8–13 człon­ków rady dziel­ni­cy oraz goście: miesz­kań­cy w tym rad­ny Dariusz Jezior. Spo­rzą­dzo­no listę obec­no­ści. Uchwa­ły Nie pod­ję­to uchwał Prze­wod­ni­czą­ca Rady Dziel­ni­cy Węglin Połu­dnio­wy – Ewa Sie­niuc-Piku­la Przewodnicząca… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wyniki głosowania

Do reali­za­cji zakwa­li­fi­ko­wa­nych zosta­ło 30 pro­jek­tów, któ­re w trak­cie gło­so­wa­nia otrzy­ma­ło naj­więk­szą ilość gło­sów. 27 nale­ży do kate­go­rii pro­jek­tów „małych”, pozo­sta­łe 3 to pro­jek­ty, któ­re wygra­ły w kate­go­rii pro­jek­tów „dużych”. W ramach pierw­szej edy­cji Budże­tu Obywatelskiego… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Podsumowanie głosowania – czekamy na wyniki

Zakoń­czy­ło się gło­so­wa­nie w lubel­skim Budże­cie Oby­wa­tel­skim. W sys­te­mie inter­ne­to­wym odda­no 94 985 poje­dyn­czych gło­sów na pro­jek­ty małe oraz 59 360 poje­dyn­czych gło­sów na pro­jek­ty duże. Korzy­sta­jąc ze stro­ny inter­ne­to­wej zagło­so­wa­ło łącz­nie bli­sko 27 tys. osób.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Przekaż 1,5% podatku na jawność

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.