Reforma” rad dzielnic coraz bliżej

Dzi­siaj rano w Ratu­szu odby­ło się spo­tka­nie ws. wdro­że­nia zmian w funk­cjo­no­wa­niu rad dziel­nic. W roz­mo­wie bra­li udział m. in. Pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści Krzysz­tof Jaku­bow­ski, szef rad­ców praw­nych UM Lublin Zbi­gniew Dubiel, Sekre­tarz Mia­sta Andrzej Woje­wódz­ki, Dyr. Kan­ce­la­rii…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Popularność głosowania w latach 2014–2016

W 2016 roku przez inter­net zagło­so­wa­ło bli­sko 18 tysię­cy osób, odda­jąc w sumie 47 147 gło­sów. Każ­dy mógł gło­so­wać na 3 pro­jek­ty (jeden w kate­go­rii dużych i dwa w kate­go­rii małych). Pod koniec tygo­dnia urząd mia­sta…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Frekwencja Przewodniczących Zarządów Dzielnic na sesjach Rady Miasta

Jed­ni przy­cho­dzą pra­wie zawsze, inni w ogó­le. Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­dów Dziel­nic są regu­lar­nie zapra­sza­ni na sesja Rady Mia­sta. W tej kaden­cji odby­ło się 19 posie­dzeń zwy­kłych. Opra­co­wa­li­śmy zesta­wie­nie obec­no­ści, bazu­jąc na listach obec­no­ści, pro­wa­dzo­nych przez Urząd Mia­sta.…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Oferta dla studentów prawa

W związ­ku z dyna­micz­nym roz­wo­jem sytu­acji odmow­nych w spra­wach o dostęp do infor­ma­cji publicz­nych, Fun­da­cja Wol­no­ści poszu­ku­je stu­den­tów i stu­den­tek pra­wa, któ­rzy będą ana­li­zo­wać poszcze­gól­ne spra­wy oraz wystę­po­wać w sądzie admi­ni­stra­cyj­nym. Zapra­sza­my do współ­pra­cy stu­den­tów od…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

List otwarty do Prezydenta – wniosek o odciążenie pracowników z wykonywania niepotrzebnych działań myślowych

Sz. P. Krzysz­tof Żuk Pre­zy­dent Mia­sta Lublin WNIOSEK Sza­now­ny Panie Pre­zy­den­cie, W dniu 2 sierp­nia 2016 r. nasza fun­da­cja wystą­pi­ła do zarzą­du spół­ki komu­nal­nej Miej­skie Przed­się­bior­stwo Komu­ni­ka­cji w Lublin sp. z o.o. z wnio­skiem o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Jeszcze w lipcu pytaliśmy o efektywność wyjazdu do Izraela

W związ­ku z kon­tro­lą CBA w urzę­dzie mar­szał­kow­skim, infor­mu­je­my, że Fun­da­cja Wol­no­ści w lip­cu i sierp­niu zwró­ci­ła się z pyta­nia­mi o jego efek­tyw­ność oraz kosz­ty do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin a następ­nie do Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Lubel­skie­go (oby­dwie odpo­wie­dzi…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Test przejrzystości Motoru Lublin

Od czwart­ko­wej sesji Rady Mia­sta dużo moż­na usły­szeć o przej­rzy­sto­ści i trans­pa­rent­no­ści w Moto­rze Lublin. Rad­ny Piotr Dre­her na ostat­niej sesji zapew­niał, że jeśli ktoś wystą­pi o dane finan­so­we Moto­ru, to z pew­no­ścią je otrzy­ma. Póź­niej…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Przewodniczący Rady Pożytku z wyboru

Człon­ko­wie Komi­sji Samo­rząd­no­ści i Porząd­ku Publicz­ne­go Rady Mia­sta Lublin popar­li dziś wnio­sek o to, aby Prze­wod­ni­czą­cy Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin został wybie­ra­ny przez człon­ków Rady ze swo­je­go gro­na a nie wska­zy­wa­ny przez Pre­zy­den­ta. Osta­tecz­na decy­zja…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *