Zapraszamy na podsumowanie połowy kadencji Rady Miasta

Zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję, któ­ra roz­pocz­nie się 7 grud­nia o godz. 15 w sali obrad Rady Mia­sta Lublin (w Ratu­szu przy pl. Łokiet­ka 1). Pod­czas spo­tka­nia przed­sta­wi­my wyni­ki „Bada­nia Aktyw­no­ści Rad­nych”. Oce­ni­li­śmy: obec­ność na sesjach i komi­sjach, udział…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Port Lotniczy udostępnił informacje o kosztach czerwcowego wyjazdu do Izraela

Port Lot­ni­czy Lublin SA pozy­tyw­nie roz­pa­trzył nasz wnio­sek o ponow­ne roz­pa­trze­nie wnio­sku o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej. Pyta­li­śmy o kosz­ty wyjaz­du, doku­men­ty księ­go­we oraz doku­men­ta­cję. Naj­pierw spół­ka odmó­wi­ła. Poni­żej zamiesz­cza­my decy­zję odmow­ną spół­ki wraz z uza­sad­nie­niem: Zło­ży­li­śmy…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Kwoty diet dla przewodniczących zarządów dzielnic za 2016

Pre­zen­tu­je­my zesta­wie­nie kwo­ty diet, wypła­co­nych poszcze­gól­nym prze­wod­ni­czą­cym zarzą­dów dziel­nic w Lubli­nie w 2016 roku. Doty­czy diet wypła­co­nych za pierw­sze dzie­więć mie­się­cy tego roku. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Kiedy będą wyniki budżetu obywatelskiego i dlaczego liczenia tak długo trwa?

W tego­rocz­nym gło­so­wa­niu w ramach tzw. „budże­tu oby­wa­tel­skie­go” udział wzię­ło ok. 73 tysią­ce miesz­kań­ców Lubli­na. W tym przez inter­net zagło­so­wa­ło 18 tys. z nich (rok wcze­śniej 25 tys). Nato­miast aż 55 tys. osób gło­so­wa­ło poprzez papie­ro­we…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Jak ma wyglądać budżet obywatelskie 2017?

UWAGI do pro­ce­du­ry reali­za­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie, opra­co­wa­ne przez spo­łecz­ni­ków i auto­rów pro­jek­tów Jaki jest cel budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie? Naszym zda­niem celem powin­no być włą­cze­nie w pro­ces zarzą­dza­nia mia­sta jego miesz­kań­ców oraz uwzględ­nie­nie w nich…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Szukamy dziennikarzy obywatelskich

Nie­za­leż­ny por­tal infor­ma­cyj­ny JawnyLublin.pl poszu­ku­je pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Dzien­ni­karz Zada­nia: 1. Samo­dziel­ne two­rze­nie arty­ku­łów pra­so­wych 2. Przy­go­to­wy­wa­nie mate­ria­łów do publi­ka­cji 3. Zbie­ra­nie infor­ma­cji na potrze­by redak­cji 4. Obsłu­ga sys­te­mu zarzą­dza­nia tre­ścią Ocze­ki­wa­nia: 1. Umie­jęt­ność pisa­nia arty­ku­łów…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Oświadczenie w sprawie zapowiedzi pozwu przez Andrzeja Gąsiorowskiego

Wczo­raj wie­czo­rem, 3 listo­pa­da 2016 r., w ser­wi­sie inter­ne­to­wym Onet Lublin uka­zał się arty­kuł pt. „Andrzej Gąsio­row­ski pozwie Fun­da­cję Wol­no­ści”, w któ­rym pan Andrzej Gąsio­row­ski zapo­wie­dział, iż zamie­rza wnieść pozew o nara­że­nie jego dóbr oso­bi­stych prze­ciw­ko…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Porównanie działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miastach o statusie wojewódzkim

Poni­żej zamiesz­cza­my ana­li­zę doty­czą­cą zagad­nień zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych, w tym: zmian w skła­dach, kosz­tów wyna­gro­dzeń, liczeb­no­ści komi­sji, repre­zen­ta­cji miej­skich rad­nych, aktyw­no­ści komi­sji – w 18 mia­stach o sta­tu­sie woje­wódz­kim. Ana­li­zę wraz z wnio­ska­mi i reko­men­da­cja­mi…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *