Rada Miasta Lublin odrzuciła naszą petycję ws tekstów jednolitych

Nasza pety­cja ws tek­stów jed­no­li­tych aktów pra­wa miej­sco­we­go zosta­ła roz­pa­trzo­na nega­tyw­nie przez Komi­sję Roz­wo­ju Rady Mia­sta Lublin. Zda­niem rad­cy praw­ne­go z urzę­du mia­sta uży­li­śmy nie­pra­wi­dło­we­go sło­wa „publi­ko­wa­nie” zamiast „ogła­sza­nia”. Zarów­no na posie­dze­niu komi­sji tłu­ma­czy­li­śmy, co było naszą inten­cją,…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zarejestrowani kandydaci do rady dzielnicy Rury

Miej­ska Komi­sja Wybor­cza skoń­czy­ła pro­ces reje­stra­cji kan­dy­da­tów w wybo­rach do rady dziel­ni­cy Rury, któ­re odbę­dą się 4 czerw­ca br. Dziel­ni­ca, obej­mu­ją­ca przede wszyst­kim teren Lubel­skiej Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej jest podzie­lo­na na 7 okrę­gów wybor­czych. Wybie­ra się w…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zarejestrowani kandydaci do rady dzielnicy Rury

Miej­ska Komi­sja Wybor­cza skoń­czy­ła pro­ces reje­stra­cji kan­dy­da­tów w wybo­rach do rady dziel­ni­cy Rury, któ­re odbę­dą się 4 czerw­ca br. Dziel­ni­ca, obej­mu­ją­ca przede wszyst­kim teren Lubel­skiej Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej jest podzie­lo­na na 7 okrę­gów wybor­czych. Wybie­ra się w…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zaczynamy monitoring JST pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością

Fun­da­cja Wol­no­ści jest part­ne­rem w pro­jek­cie „Lubel­skie Gwa­ran­cje na Start – moni­to­ring jed­no­stek admi­ni­stra­cji publicz­nej w woje­wódz­twie lubel­skim pod kątem dosto­so­wa­nia do posta­no­wień Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych”. Celem głów­nym pro­jek­tu jest wzrost pozio­mu moni­to­rin­gu zadań…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Prezydent Lublina zaskarżył wyrok sądu, który nakazał mu ujawnić informacje publiczne

W grud­niu ub. roku przed Woje­wódz­kim Sądem Admi­ni­stra­cyj­nym w Lubli­nie zapadł wyrok, w któ­rym sąd naka­zał Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Lublin udo­stęp­nić infor­ma­cje publicz­ne, o któ­re wnio­sko­wa­ła Fun­da­cja Wol­no­ści. Pre­zy­dent posta­no­wił zło­żyć skar­gę kasa­cyj­ną od tego wyro­ku. Roz­ra­chun­ki miej­skiej…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zbieramy na udział w szkoleniu „Jak odmówić informacji publicznej”

„Jak odmó­wić infor­ma­cji publicz­nej” – szko­le­nie pod tym tytu­łem odbę­dzie się pod koniec mar­ca w Lubli­nie. I choć jest kie­ro­wa­ne przede wszyst­kim to urzęd­ni­ków, to my też chce­my tam być. Jak odmó­wić infor­ma­cji publicz­nej Na szko­le­nie…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Sąd Administracyjny odmawia nam zwolnienia z kosztów sądowych

Egze­kwu­jąc pra­wo do infor­ma­cji publicz­nej, coraz czę­ściej musi­my skła­dać skar­gi do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go na bez­czyn­ność orga­nów, któ­re odma­wia­ją udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nych. Kosz­ty spraw sądo­wych W ubie­głym roku zło­ży­li­śmy dwa­na­ście skarg, a tyl­ko w stycz­niu i lutym…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Rada Dzielnicy Bronowice podzieliła pieniądze na 2017 rok

Rada Dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce na posie­dze­niu w dniu 20 lute­go 2017 r. doko­na­ła podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej na 2017 rok. Człon­ko­wie rady roz­dy­spo­no­wa­li całą pulę (129 000 zł). Zde­cy­do­wa­li o dofi­nan­so­wa­niu poniż­szych zadań: oświe­tle­nie cią­gu pie­sze­go…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *