Poni­żej zamie­ści­li­śmy wzo­ry pism zwią­za­nych z udo­stęp­nia­niem infor­ma­cji publicz­nej. Pisma usze­re­go­wa­no w kolej­no­ści chro­no­lo­gicz­nej. Wzo­ry są aktu­al­ne (sty­czeń 2021).

Wzo­ry wszyst­kich pism w for­ma­cie pdf

 

Wnio­sek o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej (wzór i przykład) 

 

Skar­ga na bez­czyn­ność do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go (przy­kład)

Skar­ga na bez­czyn­ność do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go (wzór)

 

Wnio­sek o ponow­ne roz­pa­trze­nie spra­wy (przy­kład)

Wnio­sek o ponow­ne roz­pa­trze­nie spra­wy (wzór)

 

Wnio­sek o uzu­peł­nie­nie decy­zji odmow­nej (przy­kład)

Wnio­sek o uzu­peł­nie­nie decy­zji odmow­nej (wzór)

Odwo­ła­nie od decy­zji odmow­nej (przy­kład)

Odwo­ła­nie od decy­zji odmow­nej (wzór)

 

Skar­ga do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go na decy­zję odmow­ną (przy­kład)

Skar­ga do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go na decy­zję odmow­ną (wzór)

 

Wezwa­nie do wyko­na­nia wyro­ku (przy­kład)

Wezwa­nie do wyko­na­nia wyro­ku (wzór)

 

Skar­ga do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go na nie­wy­ko­na­nie wyro­ku (wzór)

Skar­ga do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go na nie­wy­ko­na­nie wyro­ku (przy­kład)

 

Wnio­sek o wymie­rze­nie grzyw­ny w związ­ku z nie­prze­ka­za­niem skar­gi na bez­czyn­ność (przy­kład)

Wnio­sek o wymie­rze­nie grzyw­ny w związ­ku z nie­prze­ka­za­niem skar­gi na bez­czyn­ność (wzór)

Zawia­do­mie­nie o moż­li­wo­ści popeł­nie­nia prze­stęp­stwa naru­sze­nia obo­wiąz­ku udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej (przy­kład)