Jak uzyskać informację publiczną

Pod­mio­ty zobo­wią­za­ne do udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicz­nej mają obo­wią­zek prze­ka­zy­wać ją za pomo­cą trzech moż­li­wych trybów:
– w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicznej,
– w cen­tral­nym repozytorium,
– na wniosek.

Na wnio­sek udo­stęp­nia­ne są jedy­nie te infor­ma­cje, któ­re nie są udo­stęp­nio­ne w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej lub w cen­tral­nym repo­zy­to­rium. W przy­pad­ku, gdy zło­ży­my wnio­sek o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej, któ­ra jest już udo­stęp­nio­na w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej lub w cen­tral­nym repo­zy­to­rium organ zobo­wią­za­ny powi­nien nam wska­zać dokład­ną loka­li­za­cję tego pliku.

Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej to stro­na inter­ne­to­wa, któ­rej celem jest powszech­ne udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji publicz­nej. Każ­dy pod­miot, któ­ry ma obo­wią­zek udo­stęp­niać infor­ma­cje publicz­ne ma obo­wią­zek posia­dać taką stro­nę. Pod­miot zobo­wią­za­ny musi umie­ścić w Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej infor­ma­cje publicz­ne okre­ślo­ne w art. 8 ust. 3 Usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej. Dodat­ko­wo pod­miot zobo­wią­za­ny może w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej zamie­ścić każ­dą infor­ma­cję publiczną.

Cen­tral­ne Repo­zy­to­rium to stro­na inter­ne­to­wa, któ­rej celem jest powszech­ne udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji publicz­nej, któ­ra ma szcze­gól­ne zna­cze­nie dla roz­wo­ju inno­wa­cyj­no­ści i spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go. W Cen­tral­nym Repo­zy­to­rium umiesz­cza się wyłącz­nie takie infor­ma­cje publicz­ne, któ­re w spo­sób uży­tecz­ny i efek­tyw­ny mogą być ponow­nie wyko­rzy­sta­ne. Cen­tral­ne Repo­zy­to­rium pro­wa­dzi mini­ster wła­ści­wy do spraw infor­ma­ty­za­cji. W Cen­tral­nym Repo­zy­to­rium znaj­du­ją się wyłącz­nie infor­ma­cje publicz­ne pocho­dzą­ce od orga­nów admi­ni­stra­cji rzą­do­wej, z fun­du­szy celo­wych, ZUSu, KRU­Su, NFZu, pań­stwo­wych insty­tu­tów badaw­czych i pań­stwo­wych osób praw­nych powo­ła­nych do reali­za­cji zadań publicz­nych (z wyłą­cze­niem pań­stwo­wych uczel­ni i PANu). W Cen­tral­nym Repo­zy­to­rium nie znaj­dzie­my infor­ma­cji pocho­dzą­cych od samo­rzą­dów, sto­wa­rzy­szeń i fun­da­cji. Przy­kła­dem infor­ma­cji publicz­nych znaj­du­ją­cych się w Cen­tral­nym Repozytorium:
– Kościo­ły i inne związ­ki wyzna­nio­we wpi­sa­ne do Reje­stru kościo­łów i innych związ­ków wyznaniowych,
– Wykaz orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go, któ­re otrzy­ma­ły 1% należ­ne­go podat­ku docho­do­we­go od osób fizycznych,
‑Infor­ma­cje doty­czą­ce roz­li­cze­nia podat­ku docho­do­we­go od osób praw­nych oraz od osób fizycznych,
– Infor­ma­cja o ilo­ści wnio­sków zło­żo­nych w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospodarczej,
– Pro­duk­ty regio­nal­ne i tra­dy­cyj­ne (lista pro­duk­tów z podzia­łem na województwa),
– biu­le­ty­ny infor­ma­cyj­ne Zin­te­gro­wa­ne­go Sys­te­mu Rol­ni­czej Infor­ma­cji Rynkowej,
– Absol­wen­ci według typów szkół,
– Inwe­sty­cje, infra­struk­tu­ra i wykaz nie­ru­cho­mo­ści szkół wyż­szych i jed­no­stek naukowych,

Wię­cej infor­ma­cji publicz­nych dostęp­nych w Cen­tral­nym Repo­zy­to­rium znaj­dziesz pod adre­sem: https://danepubliczne.gov.pl.

Dodat­ko­wo pra­wo do uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji obej­mu­je tak­że dostęp do doku­men­tów urzę­do­wych oraz wstęp na posie­dze­nia orga­nów kole­gial­nych (np. Rada Mia­sta) i udo­stęp­nia­nia mate­ria­łów doku­men­tu­ją­cych te posie­dze­nia (tak­że audio­wi­zu­al­nych i tele­in­for­ma­tycz­nych). Pamię­taj­my tak­że, że w art. 61 Kon­sty­tu­cja gwa­ran­tu­je nam pra­wo do moż­li­wo­ści reje­stra­cji dźwię­ku lub obra­zu w trak­cie posie­dzeń orga­nów wła­dzy publicz­nej pocho­dzą­cych z powszech­nych wyborów.