Co to jest informacja publiczna?

W arty­ku­le 61 ustęp 1 Kon­sty­tu­cji czytamy:
Oby­wa­tel ma pra­wo do uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej oraz osób peł­nią­cych funk­cje publicz­ne. Pra­wo to obej­mu­je rów­nież uzy­ski­wa­nie infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści orga­nów samo­rzą­du gospo­dar­cze­go i zawo­do­we­go a tak­że innych osób oraz jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych w zakre­sie, w jakim wyko­nu­ją one zada­nia wła­dzy publicz­nej i gospo­da­ru­ją mie­niem komu­nal­nym lub mająt­kiem Skar­bu Państwa.

Pamię­ta­jąc, że w arty­ku­le 7 Kon­sty­tu­cja okre­śla, że orga­ny wła­dzy publicz­nej dzia­ła­ją na pod­sta­wie i w ramach prze­pi­sów pra­wa może­my stwier­dzić, iż wszyst­ko co doty­czy wła­dzy publicz­nej, wyda­wa­nia pie­nię­dzy publicz­nych i reali­za­cji zadań publicz­nych jest infor­ma­cją publicz­ną. Przy­kła­do­wo orze­cze­nie dys­cy­pli­nar­ne leka­rzy są infor­ma­cją publicz­ną, ponie­waż doty­czą reali­za­cja zadań publicz­nych. Innym przy­kła­dem mogą być umo­wy gmin­nej spół­ki komu­nal­nej, któ­ra wyko­nu­je zada­nia publicz­ne czy dys­po­nu­je mająt­kiem publicznym.

Podob­ny zapis znaj­dzie­my w w arty­ku­le 1 Usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej, któ­ra mówi:
Każ­da infor­ma­cja o spra­wach publicz­nych sta­no­wi infor­ma­cję publiczną.

Tak sze­ro­ka defi­ni­cja ozna­cza, iż inten­cją usta­wo­daw­cy była jak naj­więk­sza jaw­ność. Usta­wa ta poda­je ponad­to w art. 6 przy­kła­do­wy kata­log infor­ma­cji publicz­nych. Są to m.in. infor­ma­cje dotyczące:
– poli­ty­ki wewnętrz­nej i zagra­nicz­nej, w szcze­gól­no­ści doty­czą­ce pla­no­wa­nych dzia­ła­niach wła­dzy usta­wo­daw­czej i wyko­naw­czej, pro­jek­to­wa­nia aktów nor­ma­tyw­nych, spo­so­bie reali­za­cji, i wyko­ny­wa­nia zadań publicznych,
– władz publicz­nych i pod­mio­tów wyko­nu­ją­cych zada­nia publicz­ne oraz spo­so­bu ich funk­cjo­no­wa­nia, w szcze­gól­no­ści doty­czą­ce for­my praw­nej, przed­mio­tu dzia­łal­no­ści, mająt­ku, któ­rym dys­po­nu­ją, try­bie dzia­ła­nia, spo­so­bie sta­no­wie­nia aktów publicz­no­praw­nych czy przyj­mo­wa­nia i zała­twia­nia spraw
– danych publicz­nych, takich jak treść i postać doku­men­tów urzę­do­wych, treść ocen doko­ny­wa­nych przez orga­ny wła­dzy publicznej,
– mająt­ku publicz­ne­go, w szcze­gól­no­ści mająt­ku Skar­bu Pań­stwa, jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, docho­dach i stra­tach spół­ek han­dlo­wych, w któ­rych pod­mio­ty publicz­ne mają pozy­cję dominującą.

Więk­szość z wyżej wymie­nio­nych infor­ma­cji powin­na znaj­do­wać się w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej, o któ­rym sze­rzej w czę­ści 7.
Dostęp do infor­ma­cji publicz­nej nie zamy­ka się jedy­nie w krę­gu doku­men­tów, ale pozwa­la tak­że na dostęp do posie­dzeń kole­gial­nych orga­nów wła­dzy publicz­nej pocho­dzą­cych z powszech­nych wybo­rów (np. Rada Powia­tu) czy uzy­ska­nia infor­ma­cji prze­two­rzo­nej w takim zakre­sie, w jakim jest to szcze­gól­nie istot­ne dla inte­re­su publicznego.

Czym jest infor­ma­cja prze­two­rzo­na? Naj­kró­cej mówiąc jest czymś, cze­go urząd nie posia­da i co na nasz wnio­sek będzie musiał wyko­nać. Jest to np. zesta­wie­nie pew­nych danych lub ich ana­li­za. Przy­kła­do­wo infor­ma­cję prze­two­rzo­ną będzie infor­ma­cja ile dębów w zeszłym roku pozwo­lił wyciąć pre­zy­dent mia­sta. Urząd nie posia­da tej infor­ma­cji w chwi­li obec­nej i w celu jej stwo­rze­nia musiał­by prze­ana­li­zo­wać set­ki decy­zji zezwa­la­ją­cych na wycin­kę drzew. Prze­two­rze­niem nie jest nato­miast wyszu­ki­wa­nie infor­ma­cji i ich prze­kształ­ca­nie (np. z for­my papie­ro­wej w elek­tro­nicz­ną – skanowanie).

Przy­kła­dy infor­ma­cji publicznych:
– fak­tu­ry opła­co­ne przez urząd, np. za ogrze­wa­nie czy internet,
– pro­jekt budow­la­ny np. komi­sa­ria­tu lub gale­rii handlowej,
– umo­wa pomię­dzy mia­stem a dewe­lo­pe­rem okre­śla­ją­ca warun­ki budo­wy dro­gi dojaz­do­wej do osie­dla miesz­ka­nio­we­go i warun­ki jej prze­ka­za­nia miastu,
– uspra­wie­dli­wie­nie nie­obec­no­ści rad­ne­go pod­czas posie­dze­nia Rady Miasta,
– lista osób zatrud­nio­nych w gmin­nej spół­ce, któ­re wysła­ły ese­me­sy pre­mium z tele­fo­nów służbowych,
– rejestr kore­spon­den­cji wycho­dzą­cej z urzędu,
– kon­cep­cja zago­spo­da­ro­wa­nia dolin rzecz­nych zamó­wio­na przez Urząd Miasta