Najczęstsze problemy

Poni­żej przed­sta­wia­my frag­men­ty orze­czeń sądów admi­ni­stra­cyj­nych, na któ­re war­to się powo­ły­wać, gdy urząd utrud­nia nam reali­za­cję nasze­go pra­wa do informacji.
– Gdy urząd pyta o nasze dokład­ne dane osobowe
– Gdy urząd infor­mu­je, że trze­ba wnieść pisem­ny wniosek
– Gdy urząd pyta: „a po co to pani/panu?”

Za wnio­sek o udzie­le­nie infor­ma­cji publicz­nej uznać moż­na prze­sła­nie zapy­ta­nia dro­gą elek­tro­nicz­ną, i to nawet, gdy do jej auto­ry­za­cji nie zosta­nie uży­ty pod­pis elek­tro­nicz­ny. Postę­po­wa­nie w spra­wie udzie­le­nia infor­ma­cji publicz­nej ma uprosz­czo­ny i odfor­ma­li­zo­wa­ny cha­rak­ter, a oso­ba zada­ją­ca pyta­nie nie musi być nawet w peł­ni ziden­ty­fi­ko­wa­na, nie musi bowiem wyka­zy­wać inte­re­su praw­ne­go, ani inte­re­su faktycznego.”
wyrok WSA w Łodzi, II SAB/Łd 46/12

– Gdy urząd nie chce nic udo­stęp­nić, ze wzglę­du na ochro­nę danych osobowych
– Gdy urząd twier­dzi, że ano­ni­mi­za­cja to przetworzenie

Koniecz­ność doko­na­nia ano­ni­mi­za­cji nie może być utoż­sa­mia­na z odmo­wą udzie­le­nia infor­ma­cji publicz­nej z uwa­gi na ochro­nę infor­ma­cji nie­jaw­nych lub innych tajem­nic usta­wo­wo chronionych.”

Wyłą­cze­nie pew­nych danych ze wzglę­du na ochro­nę infor­ma­cji nie­jaw­nych, ochro­nę innych tajem­nic usta­wo­wo chro­nio­nych, pry­wat­ność oso­by fizycz­nej czy też tajem­ni­cę przed­się­bior­cy z tre­ści udo­stęp­nia­nej infor­ma­cji publicz­nej nie powo­du­je przy tym nada­nia tej infor­ma­cji cha­rak­te­ru infor­ma­cji przetworzonej.”
Wyrok WSA w Pozna­niu, II SA/Po 47/13

– Gdy urząd odma­wia udo­stęp­nie­nia ze wzglę­du na ochro­nę praw autorskich
„Infor­ma­cję publicz­ną sta­no­wią nie tyl­ko doku­men­ty wytwo­rzo­ne przez pod­miot zobo­wią­za­ny do udzie­le­nia infor­ma­cji publicz­nej, ale tak­że doku­men­ty wytwo­rzo­ne przez inne pod­mio­ty będą­ce w dys­po­zy­cji zobo­wią­za­ne­go do udzie­le­nia infor­ma­cji, nawet wów­czas, gdy w sto­sun­ku do nich przy­słu­gu­ją inne upraw­nie­nia w tym pra­wa autorskie.”
wyrok WSA w Rze­szo­wie, II SAB/Rz 29/11

– Gdy spół­ka komu­nal­na twier­dzi, że nie jest pod­mio­tem zobowiązanym
„Do udzie­le­nia infor­ma­cji publicz­nej są zgod­nie z art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. nie tyl­ko sze­ro­ko rozu­mia­ne orga­ny admi­ni­stra­cji publicz­nej, publicz­ne oso­by praw­ne lub jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne albo pod­mio­ty je repre­zen­tu­ją­ce, lecz tak­że inne pod­mio­ty lub jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne, jeże­li wyko­nu­ją one w szcze­gól­no­ści zada­nia publiczne.”
wyrok WSA w Pozna­niu, IV SAB/Po 99/12