Bez Konfliktu – Wzorcowy kodeks etyki

Kodeks Etyki Radnego Miasta Lublin

Preambuła

Niniejszy Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne jakimi powinien kierować się Radny Miasta Lublin wykonując powierzony mandat sprawowania władzy oraz zadania z zakresu pełnienia służby publicznej. Mając na względzie, iż pełnione przez przedstawicieli władzy lokalnej obowiązki mają służyć dobru oraz pomyślności mieszkańców miasta Lublin jak i całej wspólnoty samorządowej, Radni Miasta Lublin winni w swych działaniach kierować się postawą nie budzącą wątpliwości co do ich intencji oraz wzorowym zachowaniem kształtującym zaufanie obywateli do działalności instytucji publicznych.

Kierując się powyższym, Radni Miasta Lublin za obowiązek swojego honoru i sumienia przyjmują zasady sformułowane w niniejszym Kodeksie Etycznym i zobowiązują się do ich przestrzegania.

Art. 1.

Postanowienia ogólne

 1. Kodeks Etyki Radnego Miasta Lublin – zwany dale Kodeksem – wyznacza zasady i standardy postępowania Radnych Rady Miasta Lublin w związku z wykonywaniem przez nich zadań z zakresu pełnienia służby publicznej, a także niezwiązanych bezpośrednio z ich wykonywaniem, a mających wpływ na godność i bezstronność sprawowanego urzędu.

 2. Ilekroć w Kodeksie mowa jest o Radnych, należy przez to rozumieć Radnych Rady Miasta Lublin.

Art. 2.

Podstawowe zasady etyczne

1. Radni w czasie wykonywania swego mandatu powinni w szczególności przestrzegać i kierować się następującymi zasadami:

 1. praworządności,

 2. obiektywności i bezinteresowności,

 3. uczciwości i rzetelności,

 4. odpowiedzialności,

 5. jawności,

 6. dbałości o interes publiczny,

 7. godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji Radnego,

Art. 3.

Zasada praworządności

1. Radni:

 1. przy realizacji obowiązków kierują się przepisami prawa oraz interesem publicznym;

 2. korzystają z przysługujących uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone na mocy przepisów prawa;

 3. respektują konstytucyjną zasadę podziału władzy, nie ingerując w kompetencje organów wykonawczych samorządu terytorialnego.

Art.4.

Zasada obiektywności i bezinteresowności

1. Radni:

 1. podejmują sprawiedliwe, uczciwe i bezstronne decyzje;

 2. w pracach Rady Miasta kierują się interesem całej wspólnoty samorządowej;

 3. powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania, nie działając w prywatnym interesie osób trzecich;

 4. nie dopuszczają się lobbowania mającego na celu zatrudnienie członków rodziny lub innych bliskich osób w strukturach samorządu terytorialnego, strukturach samorządowych miasta i innych jednostkach im podległych;

 5. nie dopuszczają się lobbowania w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie wykonania usług na rzecz tych jednostek przez instytucje lub przedsiębiorstwa, w których organach lub których właścicielami są osoby powiązane rodzinnie bądź biznesowo z osobami pełniącymi funkcję Radnych;

 6. nie uczestniczą i nie ingerują w podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty;

 7. nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z pełnieniem funkcji Radnego;

 8. nie czerpią dodatkowych korzyści materialnych lub osobistych z tytułu sprawowanej funkcji.

Art.6.

Zasada uczciwości i rzetelności

1. Radni:

 1. zobowiązują się do znajomości i pogłębiania wiedzy z zakresu przepisów prawa będącego podstawą pełnienia przez nich funkcji oraz wypełnianych obowiązków;

 2. respektują przewidziane w przepisach prawa oraz normach etycznych ograniczenia związane z pełnieniem funkcji Radnego;

 3. zobowiązują się dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli;

 4. przestrzegają informacji poufnych, nie wykorzystują ich dla jakichkolwiek korzyści osobistych, ani przeciwko osobom trzecim, zarówno w trakcie sprawowania mandatu Radnego jak i po jego zakończeniu.

Art.7.

Zasada odpowiedzialności

1. Radni:

 1. będąc odpowiedzialnymi przed całą lokalną społecznością w zakresie sprawowanej funkcji publicznej nie unikają podejmowania trudnych rozstrzygnięć, kierując się dobrem i interesem publicznym;

 2. mają odwagę przyznania się do własnych pomyłek lub błędów oraz poniesienia za nie konsekwencji lub naprawienia wynikłej z nich szkody;

 3. w sprawach majątkowych i finansowych zobowiązują się do działania z należytą starannością;

 4. będą zobowiązanymi na podstawie odpowiednich przepisów prawa do składania informacji o stanie majątkowym oraz innych informacji związanych z pełnieniem funkcji Radnego, dokonują zamieszczenia tychże danych w sposób zgodny z prawdą, jasny i graficznie czytelny.

Art.8.

Zasada jawności

1. Radni:

 1. w działaniach publicznych postępują w sposób otwarty i jawny dla opinii publicznej, poddając się odpowiedzialności za swoje słowa, decyzje i działania;

 2. przy uwzględnieniu ilości obowiązków z tytułu sprawowanego mandatu dochowują należytej staranności w udzielaniu zainteresowanym osobom lub instytucjom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych;

 3. uczciwie i rzetelnie informują podmioty zainteresowane, w tym media, o podejmowanych przez siebie działaniach, pamiętając że informacje te winny służyć przejrzystości życia publicznego.

Art.9.

Zasada dbałości o interes publiczny

1. Radni:

 1. nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a interesem prywatnym;

 2. w przypadku powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego;

 3. nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości.

Art.10.

Zasada godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji Radnego

1. Radni:

 1. zachowują się w sposób odpowiadający godności sprawowanego urzędu przy dochowaniu najwyższej kultury osobistej, unikając zachowań, które mogą godzić w dobre imię Rady Miasta Lublin;

 2. realizują swoje obowiązki w sposób nie budzący wątpliwości etycznych i zwiększający zaufanie mieszkańców do instytucji publicznych;

 3. w kontaktach z obywatelami zachowują się uprzejmie, są pomocni i życzliwi, dbają o dobre stosunki z mieszkańcami miasta.

Art.11.

Postanowienia końcowe

Radni zobowiązują się do przestrzegania zasad wyrażonych w niniejszym Kodeksie i winni je upowszechniać wśród pracowników samorządowych, mediów oraz członków wspólnoty samorządowej w celu budowania przejrzystych relacji pomiędzy instytucjami publicznymi a obywatelami.