Bez Konfliktu – Analiza zatrudnienia radnych

Obo­wią­zek skła­da­nia przez samo­rzą­dow­ców oświad­czeń mająt­ko­wych jest jed­nym z narzę­dzi mają­cych zapo­bie­gać korup­cji. Zgod­nie z art. 24i ust. 3 usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym oświad­cze­nia te udo­stęp­nia­ne są w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej. Dzię­ki ich publi­ka­cji każ­dy może zwe­ry­fi­ko­wać praw­dzi­wość poda­nych w oświad­cze­niach mająt­ko­wych danych. W niniej­szym opra­co­wa­niu ana­li­zie pod­da­no oświad­cze­nia mająt­ko­we 31 rad­nych Rady Mia­sta Lublin kaden­cji 2014–2018. Pośród rad­nych tyl­ko 11 nie zasia­da­ło w poprzed­niej kaden­cji rady. Inspi­ra­cją dla pod­ję­cia tego dzia­ła­nia była poprzed­nia ana­li­za oświad­czeń mająt­ko­wych rad­nych prze­pro­wa­dzo­na na koniec poprzed­niej kadencji.

zatrudnienie1Na 31 rad­nych 14 otrzy­my­wa­ło docho­dy z sek­to­ra publicz­ne­go, w tym tyl­ko 2 nowych rad­nych – Piotr Gaw­rysz­czak i Marek Wój­to­wicz. Dane zesta­wio­no w poniż­szej tabe­li. Pogru­bio­ną czcion­ką wska­za­no insty­tu­cje zależ­ne od Pre­zy­den­ta mia­sta Lublin. Pra­ca w tych insty­tu­cjach i wypeł­nia­nie man­da­tu rad­ne­go rodzi naj­więk­sze ryzy­ko zaist­nie­nia kon­flik­tu interesów.


* – wszyst­kie docho­dy rad­ne­go łączniezatrudnienie4

W porów­na­niu do poprzed­niej kaden­cji wzro­sła licz­ba rad­nych, któ­rzy pro­wa­dzą wła­sną fir­mę – z 4 do 7. Zgod­nie z wzo­rem oświad­cze­nia mająt­ko­we­go nale­ży w nim podać: for­mę praw­ną i przed­miot dzia­łal­no­ści, przy­chód oraz dochód. Dane zesta­wio­no w poniż­szej tabeli.

zatrudnienie2
DGOF – dzia­łal­ność gospo­dar­cza wyko­ny­wa­na osobiście

Dwóch rad­nych nie poda­ło for­my praw­nej, jed­na rad­na przed­mio­tu dzia­łal­no­ści, jeden rad­ny przy­cho­dów. Spraw­dzo­no tak­że, czy rad­ni współ­pra­co­wa­li wcze­śniej z Urzę­dem Mia­sta Lublin. Współ­pra­cę taką nawią­zał jedy­nie Piotr Breś – w 2013 roku jego spół­ka pod­pi­sa­ła z urzę­dem umo­wę nr 77/SOI/13 na „Orga­ni­za­cję kon­cer­tu Sce­na Mia­sta , któ­ry odbę­dzie się 8 maja 2013 r. na bło­niach”. Kwo­ta umo­wa opie­wa­ła na 0 zł.

W obec­nej kaden­cji spa­dła licz­ba osób zasia­da­ją­cych w Gmin­nej Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych – z 6 do 4. Wszy­scy rad­ni w niej zasia­da­ją­cy są rad­ny­mi z poprzed­niej kaden­cji. Zbi­gniew Jur­kow­ski został do niej dołą­czo­ny w 2015 roku. W poniż­szej tabe­li zesta­wio­no docho­dy rad­nych za udział w pra­cach komisji.

zatrudnienie3

Spo­śród nowych rad­nych tro­je z nich przed wybo­rem było prze­wod­ni­czą­cy­mi zarzą­du Rady Dziel­ni­cy: Euge­niusz Bie­lak, Moni­ka Orze­chow­ska, Piotr Popiel.

Pośród rad­nych są tak­że eme­ry­ci: Euge­niusz Bie­lak (rocz­nik 58), Sta­ni­sław Brzo­zow­ski (rocz­nik 54), Hele­na Pie­trasz­kie­wicz (rocz­nik 53). Sta­ni­sław Brzo­zow­ski jako jedy­ny nie poda­je w oświad­cze­niu mająt­ko­wym docho­dów pocho­dzą­cych z emerytury.

Pośród rad­nych znaj­du­je się tak­że 4 nauczy­cie­li akademickich.

Posia­da­nia auta o war­to­ści więk­szej niż 10 tys. zł zade­kla­ro­wa­ło tyl­ko 12 radnych.

W następ­nych latach niniej­sza ana­li­za pozwo­li w łatwy spo­sób obser­wo­wać zmia­ny w zatrud­nie­niu rad­nych, szcze­gól­nie prze­cho­dze­nie do sek­to­ra publicznego.

Przy oka­zji ana­li­zy oświad­czeń mająt­ko­wych zwró­co­no uwa­gę na ich dużą róż­no­rod­ność. Przede wszyst­kim nale­ży zauwa­żyć, że tyl­ko 7 rad­nych wypeł­ni­ło oświad­cze­nia mająt­ko­we na kom­pu­te­rze – Zbi­gniew Jur­kow­ski, Bar­tosz Mar­gul, Michał Popiel, Ryszard Prus, Anna Ryf­ka, Syl­we­ster Tuła­jew. W więk­szo­ści są to nowi rad­ni. Tak wypeł­nio­ne oświad­cze­nia są w peł­ni czy­tel­ne dla każ­de­go. Pozo­sta­łe oświad­cze­nia mająt­ko­we są wypeł­nio­ne ręcz­nie, z cze­go naj­mniej czy­tel­nie jest oświad­cze­nie mająt­ko­we Zaczyń­skie­go Mate­usza – czę­ści infor­ma­cji nie spo­sób odczy­tać. Pro­ble­mem jest też spo­sób umiesz­cza­nia danych w oświad­cze­niu – naj­czę­ściej nie­zgod­nie z wzo­rem. W opra­co­wa­niu zapre­zen­to­wa­no to na przy­kła­dzie wypeł­nia­nia czę­ści doty­czą­cej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Inny­mi przy­kła­da­mi są oświad­cze­nia Mar­ci­na Nowa­ka czy Micha­ła Kraw­czy­ka, któ­rzy uzy­sku­ją docho­dy z kil­ku źró­deł, lecz ich wyso­kość poda­ją łącz­nie, pomi­mo iż w oświad­cze­niu nale­ży podać je oddziel­nie dla każ­de­go tytułu.

Analiza3

Cie­ka­wost­ki:

Woj­ciech Kra­kow­ski – pomię­dzy 1. oświad­cze­niem a dru­gim kupił 3000 akcji Tau­ron (war­te ok. 12 tys. zł) i zwięk­szył oszczęd­no­ści o 144 tys. zł. Niby docho­dy mu na to pozwa­la­ją, pod warun­kiem, że 90% wypła­ty dostał po wybra­niu go radnym…

Mie­czy­sław Ryba ma kre­dyt miesz­ka­nio­wy z fun­du­szu socjal­ne­go KUL na… 200 tys. złotych

Zbi­gniew Jur­kow­ski – w oświad­cze­niu mająt­ko­wym infor­mu­je, iż posia­da 10 akcji Bio­to­nu, wyce­nia­jąc je na 1 zł. Akcje te na począt­ku 2014 roku ule­gły sca­le­niu po kur­sie 100:1. W związ­ku z zapi­sa­mi gieł­do­wy­mi, nie moż­na posia­dać mniej niż 1 akcji oraz nie moż­na odbie­rać akcjo­na­riu­szom akcji, stąd pan rad­ny naj­praw­do­po­dob­niej posia­da teraz 1 akcję Bio­to­nu po kur­sie ok. 5,8 zł.

Reko­men­da­cje dla Urzę­du Miasta:

1. Przy­ję­cie przez Radę Mia­sta Kodek­su Ety­ki Rad­ne­go Mia­sta Lublin, zaka­zu­ją­ce­go podej­mo­wa­nia pra­cy mogą­cej pod­wa­żać nie­za­leż­ność wzglę­dem Pre­zy­den­ta Miasta.

2. Przy­ję­cie przez Pre­zy­den­ta Mia­sta przej­rzy­ste­go spo­so­bu powo­ły­wa­nia człon­ków Gmin­nej Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alkoholowych.

3. Wpro­wa­dze­nie dobrej prak­ty­ki, pole­ga­ją­cej na kom­pu­te­ro­wym wypeł­nia­niu oświad­czeń mająt­ko­wych przez radnych.