Bez Konfliktu – Wzorcowy kodeks etyki

Kodeks Ety­ki Rad­ne­go Mia­sta Lublin

Pre­am­bu­ła

Niniej­szy Kodeks Ety­ki zawie­ra zasa­dy i war­to­ści etycz­ne jaki­mi powi­nien kie­ro­wać się Rad­ny Mia­sta Lublin wyko­nu­jąc powie­rzo­ny man­dat spra­wo­wa­nia wła­dzy oraz zada­nia z zakre­su peł­nie­nia służ­by publicz­nej. Mając na wzglę­dzie, iż peł­nio­ne przez przed­sta­wi­cie­li wła­dzy lokal­nej obo­wiąz­ki mają słu­żyć dobru oraz pomyśl­no­ści miesz­kań­ców mia­sta Lublin jak i całej wspól­no­ty samo­rzą­do­wej, Rad­ni Mia­sta Lublin win­ni w swych dzia­ła­niach kie­ro­wać się posta­wą nie budzą­cą wąt­pli­wo­ści co do ich inten­cji oraz wzo­ro­wym zacho­wa­niem kształ­tu­ją­cym zaufa­nie oby­wa­te­li do dzia­łal­no­ści insty­tu­cji publicznych. 

Kie­ru­jąc się powyż­szym, Rad­ni Mia­sta Lublin za obo­wią­zek swo­je­go hono­ru i sumie­nia przyj­mu­ją zasa­dy sfor­mu­ło­wa­ne w niniej­szym Kodek­sie Etycz­nym i zobo­wią­zu­ją się do ich przestrzegania. 

Art. 1.

Posta­no­wie­nia ogólne

 1. Kodeks Ety­ki Rad­ne­go Mia­sta Lublin – zwa­ny dale Kodek­sem – wyzna­cza zasa­dy i stan­dar­dy postę­po­wa­nia Rad­nych Rady Mia­sta Lublin w związ­ku z wyko­ny­wa­niem przez nich zadań z zakre­su peł­nie­nia służ­by publicz­nej, a tak­że nie­zwią­za­nych bez­po­śred­nio z ich wyko­ny­wa­niem, a mają­cych wpływ na god­ność i bez­stron­ność spra­wo­wa­ne­go urzędu. 

 2. Ile­kroć w Kodek­sie mowa jest o Rad­nych, nale­ży przez to rozu­mieć Rad­nych Rady Mia­sta Lublin.

Art. 2.

Pod­sta­wo­we zasa­dy etyczne

1. Rad­ni w cza­sie wyko­ny­wa­nia swe­go man­da­tu powin­ni w szcze­gól­no­ści prze­strze­gać i kie­ro­wać się nastę­pu­ją­cy­mi zasadami:

 1. pra­wo­rząd­no­ści,

 2. obiek­tyw­no­ści i bezinteresowności,

 3. uczci­wo­ści i rzetelności,

 4. odpo­wie­dzial­no­ści,

 5. jaw­no­ści,

 6. dba­ło­ści o inte­res publiczny,

 7. god­ne­go zacho­wa­nia przy wyko­ny­wa­niu funk­cji Radnego,

Art. 3.

Zasa­da praworządności

1. Rad­ni:

 1. przy reali­za­cji obo­wiąz­ków kie­ru­ją się prze­pi­sa­mi pra­wa oraz inte­re­sem publicznym;

 2. korzy­sta­ją z przy­słu­gu­ją­cych upraw­nień wyłącz­nie dla osią­gnię­cia celów, dla któ­rych upraw­nie­nia te zosta­ły im powie­rzo­ne na mocy prze­pi­sów prawa;

 3. respek­tu­ją kon­sty­tu­cyj­ną zasa­dę podzia­łu wła­dzy, nie inge­ru­jąc w kom­pe­ten­cje orga­nów wyko­naw­czych samo­rzą­du terytorialnego.

Art.4.

Zasa­da obiek­tyw­no­ści i bezinteresowności

1. Rad­ni:

 1. podej­mu­ją spra­wie­dli­we, uczci­we i bez­stron­ne decyzje;

 2. w pra­cach Rady Mia­sta kie­ru­ją się inte­re­sem całej wspól­no­ty samorządowej;

 3. powstrzy­mu­ją się od wszel­kich form fawo­ry­zo­wa­nia, nie dzia­ła­jąc w pry­wat­nym inte­re­sie osób trzecich;

 4. nie dopusz­cza­ją się lob­bo­wa­nia mają­ce­go na celu zatrud­nie­nie człon­ków rodzi­ny lub innych bli­skich osób w struk­tu­rach samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, struk­tu­rach samo­rzą­do­wych mia­sta i innych jed­nost­kach im podległych;

 5. nie dopusz­cza­ją się lob­bo­wa­nia w jed­nost­kach samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go w zakre­sie wyko­na­nia usług na rzecz tych jed­no­stek przez insty­tu­cje lub przed­się­bior­stwa, w któ­rych orga­nach lub któ­rych wła­ści­cie­la­mi są oso­by powią­za­ne rodzin­nie bądź biz­ne­so­wo z oso­ba­mi peł­nią­cy­mi funk­cję Radnych;

 6. nie uczest­ni­czą i nie inge­ru­ją w podej­mo­wa­nie roz­strzy­gnięć w spra­wach, w któ­rych mają bez­po­śred­ni lub pośred­ni inte­res osobisty;

 7. nie podej­mu­ją prac ani zajęć koli­du­ją­cych z peł­nie­niem funk­cji Radnego;

 8. nie czer­pią dodat­ko­wych korzy­ści mate­rial­nych lub oso­bi­stych z tytu­łu spra­wo­wa­nej funkcji.

Art.6.

Zasa­da uczci­wo­ści i rzetelności

1. Rad­ni:

 1. zobo­wią­zu­ją się do zna­jo­mo­ści i pogłę­bia­nia wie­dzy z zakre­su prze­pi­sów pra­wa będą­ce­go pod­sta­wą peł­nie­nia przez nich funk­cji oraz wypeł­nia­nych obowiązków;

 2. respek­tu­ją prze­wi­dzia­ne w prze­pi­sach pra­wa oraz nor­mach etycz­nych ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z peł­nie­niem funk­cji Radnego;

 3. zobo­wią­zu­ją się dbać o wyko­ny­wa­nie zadań publicz­nych oraz o środ­ki publicz­ne z uwzględ­nie­niem inte­re­su pań­stwa, inte­re­su wspól­no­ty samo­rzą­do­wej oraz indy­wi­du­al­ne­go inte­re­su obywateli;

 4. prze­strze­ga­ją infor­ma­cji pouf­nych, nie wyko­rzy­stu­ją ich dla jakich­kol­wiek korzy­ści oso­bi­stych, ani prze­ciw­ko oso­bom trze­cim, zarów­no w trak­cie spra­wo­wa­nia man­da­tu Rad­ne­go jak i po jego zakończeniu.

Art.7.

Zasa­da odpowiedzialności

1. Rad­ni:

 1. będąc odpo­wie­dzial­ny­mi przed całą lokal­ną spo­łecz­no­ścią w zakre­sie spra­wo­wa­nej funk­cji publicz­nej nie uni­ka­ją podej­mo­wa­nia trud­nych roz­strzy­gnięć, kie­ru­jąc się dobrem i inte­re­sem publicznym;

 2. mają odwa­gę przy­zna­nia się do wła­snych pomy­łek lub błę­dów oraz ponie­sie­nia za nie kon­se­kwen­cji lub napra­wie­nia wyni­kłej z nich szkody;

 3. w spra­wach mająt­ko­wych i finan­so­wych zobo­wią­zu­ją się do dzia­ła­nia z nale­ży­tą starannością;

 4. będą zobo­wią­za­ny­mi na pod­sta­wie odpo­wied­nich prze­pi­sów pra­wa do skła­da­nia infor­ma­cji o sta­nie mająt­ko­wym oraz innych infor­ma­cji zwią­za­nych z peł­nie­niem funk­cji Rad­ne­go, doko­nu­ją zamiesz­cze­nia tych­że danych w spo­sób zgod­ny z praw­dą, jasny i gra­ficz­nie czytelny.

Art.8.

Zasa­da jawności

1. Rad­ni:

 1. w dzia­ła­niach publicz­nych postę­pu­ją w spo­sób otwar­ty i jaw­ny dla opi­nii publicz­nej, pod­da­jąc się odpo­wie­dzial­no­ści za swo­je sło­wa, decy­zje i działania;

 2. przy uwzględ­nie­niu ilo­ści obo­wiąz­ków z tytu­łu spra­wo­wa­ne­go man­da­tu docho­wu­ją nale­ży­tej sta­ran­no­ści w udzie­la­niu zain­te­re­so­wa­nym oso­bom lub insty­tu­cjom wyczer­pu­ją­cych infor­ma­cji o reali­za­cji zadań publicznych;

 3. uczci­wie i rze­tel­nie infor­mu­ją pod­mio­ty zain­te­re­so­wa­ne, w tym media, o podej­mo­wa­nych przez sie­bie dzia­ła­niach, pamię­ta­jąc że infor­ma­cje te win­ny słu­żyć przej­rzy­sto­ści życia publicznego.

Art.9.

Zasa­da dba­ło­ści o inte­res publiczny

1. Rad­ni:

 1. nie dopusz­cza­ją do powsta­nia kon­flik­tu inte­re­sów mię­dzy inte­re­sem publicz­nym a inte­re­sem prywatnym;

 2. w przy­pad­ku powsta­nia kon­flik­tu inte­re­sów dba­ją, aby został on roz­strzy­gnię­ty na korzyść inte­re­su publicznego;

 3. nie przyj­mu­ją żad­nych zobo­wią­zań wyni­ka­ją­cych z pokre­wień­stwa lub znajomości.

Art.10.

Zasa­da god­ne­go zacho­wa­nia przy wyko­ny­wa­niu funk­cji Radnego

1. Rad­ni:

 1. zacho­wu­ją się w spo­sób odpo­wia­da­ją­cy god­no­ści spra­wo­wa­ne­go urzę­du przy docho­wa­niu naj­wyż­szej kul­tu­ry oso­bi­stej, uni­ka­jąc zacho­wań, któ­re mogą godzić w dobre imię Rady Mia­sta Lublin;

 2. reali­zu­ją swo­je obo­wiąz­ki w spo­sób nie budzą­cy wąt­pli­wo­ści etycz­nych i zwięk­sza­ją­cy zaufa­nie miesz­kań­ców do insty­tu­cji publicznych;

 3. w kon­tak­tach z oby­wa­te­la­mi zacho­wu­ją się uprzej­mie, są pomoc­ni i życz­li­wi, dba­ją o dobre sto­sun­ki z miesz­kań­ca­mi miasta.

Art.11.

Posta­no­wie­nia końcowe

Rad­ni zobo­wią­zu­ją się do prze­strze­ga­nia zasad wyra­żo­nych w niniej­szym Kodek­sie i win­ni je upo­wszech­niać wśród pra­cow­ni­ków samo­rzą­do­wych, mediów oraz człon­ków wspól­no­ty samo­rzą­do­wej w celu budo­wa­nia przej­rzy­stych rela­cji pomię­dzy insty­tu­cja­mi publicz­ny­mi a obywatelami.