Czechów Południowy

Sie­dzi­ba Rady i Zarzą­du Dziel­ni­cy Cze­chów Południowy
ul. Kuran­to­wa 4/139A
20–836 Lublin

Dane kon­tak­to­we
www.czechow-pd.lublin.eu
rada@czechow-pd.lublin.eu

Prze­wod­ni­czą­ca Zarzą­du Dziel­ni­cy Cze­chów Połu­dnio­wy – Hali­na Balak
tel. 605 905 887

Prze­wod­ni­czą­ca Rady Dziel­ni­cy Cze­chów Połu­dnio­wy – Elż­bie­ta Boczkowska
tel. 508 213 218

Dyżu­ry
w sie­dzi­bie Rady – w każ­dy pierw­szy wto­rek mie­sią­ca w godz. 17.00 – 18.00