Prze­lew tradycyjny:

Fun­da­cja Wol­no­ści, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A, 20–002 Lublin

nr kon­ta: 71 1090 2590 0000 0001 4947 2615

Wpła­ta online
PLN

Wpłać przez pay­pal:
kontakt@fundacjawolnosci.org

 

Wpłać daro­wi­znę przed koń­cem roku, aby móc odli­czyć ją od podat­ku w roz­li­cze­niu PIT za 2021 rok.

Zwrot wynie­sie 17% lub 32% prze­ka­za­nej daro­wi­zny (oso­by z docho­dem ponad 85 tys. zł)

Czy­taj wię­cej o uldze za darowizny