Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Fun­da­cja Wol­no­ści jest człon­kiem naj­więk­szej fede­ra­cji orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w woje­wódz­twie lubel­skim.