Jak głosować na budżet obywatelski

W tego­rocz­nym gło­so­wa­niu udział może wziąć każ­dy miesz­ka­niec Lubli­na, nie­za­leż­nie od wie­ku. Wystar­czy być zamel­do­wa­nym na pobyt sta­ły lub wpi­sa­nym do sta­łe­go reje­stru wyborców.

Jak się dopisać do udziału w głosowaniu

Jeśli nie jesteś zamel­do­wa­ny w Lubli­nie na pobyt sta­ły, ale tutaj miesz­kasz, to do 20 wrze­śnia możesz się zgło­sić do udzia­łu w gło­so­wa­niu na stro­nie obywatelski.lublin.eu. Następ­nie powi­nie­neś wydru­ko­wać for­mu­larz i zło­życ go oso­bi­ście w Biu­rze Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej przy ul. Bernardyńskiej.

Na ile projektów można głosować

Pamię­taj, że możesz zagło­so­wać mak­sy­mal­nie na 2 pro­jek­ty ogól­no­miej­skie i 2 pro­jek­ty dziel­ni­co­we. Przy czym mogą być one z róż­nych dzielnic.

Budżet obywatelski – głosowanie internetowe

Aby gło­so­wać przez inter­net, wejdź i zare­je­struj się na stro­nie obywatelski.lublin.eu. W dniach 23 wrze­śnia – 10 paź­dzier­ni­ka będzie moż­li­wość głosowania.

Budżet obywatelski – głosowanie papierowe

Gło­so­wać moż­na rów­nież w spo­sób tra­dy­cyj­ny, na papie­ro­wych kar­tach do gło­so­wa­nia. W tym celu musisz udac się oso­bi­ście do jed­ne­go z punk­tów do gło­so­wa­nia. Musisz miec przy sobie doku­ment ze zdję­ciem, np. dowód osobisty.

Gdzie są punkty do głosowania

Urząd mia­sta przy­go­to­wał punk­ty do gło­so­wa­nia we wszyst­kich filiach Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej oraz Biu­rach Obsłu­gi Miesz­kań­ców (BOM).

Filie Miej­skiej Biblio­te­ki Publicznej:

Filia nr 1 ul. Kościel­na 7a (wej­ście od patio) tel. 81 444–58–38

Filia nr 2 ul. Peowia­ków 12 tel. 81 466–62–02

Filia nr 3 ul. Hut­ni­cza 20a tel.81 746–29–63

Filia nr 5 ul. Kroch­mal­na 13 tel. 81 442–44–24

Filia nr 6 ul. Ponia­tow­skie­go 4 tel. 81 533–07–13

Filia nr 7 ul. Kunic­kie­go 35 tel. 81 472–53–93

Filia nr 8 ul. Zuchów 2 tel. 81 534–10–73

Filia nr 9 ul. Krań­co­wa 106 tel. 81 744–17–18

Filia nr 10 ul. Kle­eber­ga 12a tel. 81 747–10–23

Filia nr 11 ul. Lwow­ska 6 (wej­ście od podwó­rza) tel. 81 747–43–54

Filia nr 12 ul. Żela­zo­wej Woli 7 tel. 81 741–52–73

Filia nr 13 ul. Gra­ży­ny 13 tel. 81 525–08–85

Filia nr 15 ul. Waj­de­lo­ty 20 tel. 81 525–12–62

Filia nr 16 ul. Kasz­ta­no­wa 1 tel. 81 444–77–55

Filia nr 17 ul. Przy­jaź­ni 11 a tel. 81 746–28–11

Filia nr 18 ul. Głę­bo­ka 8 a tel. 81 525–10–91

Filia nr 19 ul. Kunic­kie­go 89 tel. 81 745–31–44

Filia nr 20 ul. Kręż­nic­ka 125 tel. 81 750–09–26

Filia nr 21 Rynek 11 tel. 81 532–05–45

Filia nr 22 ul. Z. Her­ber­ta 14 tel. 81 744–48–16

Filia nr 24 ul. Juran­da 7 tel. 81 525–65–03

Filia nr 25 ul. Sym­pa­tycz­na 16 tel. 81 527–21–82

Filia nr 26 ul. Leonar­da 16 tel. 81 525–64–39

Filia nr 27 ul. Bra­ci Wie­niaw­skich 5 tel. 81 741–62–36

Filia nr 28 ul. Nad­by­strzyc­ka 85 tel. 81 525–86–44

Filia nr 29 ul. Kie­pu­ry 5 tel. 81 741–92–94

Filia nr 31 ul. Nał­kow­skich 104 tel. 81 744–71–69

Filia nr 32 ul. Sza­se­rów 13–15 tel. 81 311–00–09

Filia nr 34 ul. Judy­ma 2a tel. 81 466–59–12

Filia nr 35 ul. Bursz­ty­no­wa 20 tel. 81 311–00–02

Filia nr 36 ul. Zyg­mun­ta Augu­sta 15 tel. 81 311–00–16

Filia nr 37 ul. Bazy­lia­nów­ka 85 tel. 81 742–12–87

Filia nr 38 ul. Relak­so­wa 25 tel. 81 311 01 12

Filia nr 39 ul. Głu­ska 138 tel. 81 532–05–29

Filia nr 40 ul. Sła­win 20 tel. 81 511–10–76

Biu­ra Obsłu­gi Mieszkańca:

BOM ul. Wie­niaw­ska 14

BOM ul. Fila­re­tów 44

BOM ul. Sza­se­rów 13–15

BOM ul. Fran­cisz­ka Kle­eber­ga 12a

BOM ul. Wła­dy­sła­wa Jagieł­ły 10

BOM ul. Pocz­to­wa 1

BOM ul. Woj­cie­cha Żyw­ne­go 8

BOM Plac Kró­la Wła­dy­sła­wa Łokiet­ka 1 (Ratusz)