Budżet obywatelski – regulamin

Rozdział 1.
Definicje

§ 1. W Mie­ście Lubli­nie wpro­wa­dza się Budżet Oby­wa­tel­ski będą­cy demo­kra­tycz­nym pro­ce­sem kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych i podej­mo­wa­nia decy­zji przez wszyst­kie oso­by miesz­ka­ją­ce w Lubli­nie w zakre­sie corocz­ne­go wydat­ko­wa­nia wyod­ręb­nio­nej na ten cel czę­ści środ­ków z budże­tu Mia­sta Lublin.
§ 2. Ile­kroć w uchwa­le jest mowa o:
1) BO – nale­ży przez to rozu­mieć Budżet Oby­wa­tel­ski Mia­sta Lublin;
2) Auto­rze – nale­ży przez to rozu­mieć oso­bę skła­da­ją­cą pro­jekt do BO;
3) pro­jek­cie – nale­ży przez to rozu­mieć pomysł na reali­za­cję przed­się­wzię­cia w ramach BO;
4) ogól­no­do­stęp­no­ści pro­jek­tu – nale­ży przez to rozu­mieć umoż­li­wie­nie ogó­ło­wi miesz­kań­ców i miesz­ka­nek Lubli­na nie­od­płat­nej moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z efek­tów reali­za­cji pro­jek­tu wybra­ne­go w ramach BO, a tak­że o ile to moż­li­we, uwzględ­nie­nie zasad uni­wer­sal­ne­go pro­jek­to­wa­nia, o któ­rym
mowa w art. 2 pkt 4 usta­wy z dnia 19 lip­ca 2019 r. o zapew­nia­niu dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696);
5) pro­jek­cie dziel­ni­co­wym – nale­ży przez to rozu­mieć pro­jekt infra­struk­tu­ral­ny, reali­zo­wa­ny w jed­nej dziel­ni­cy Mia­sta Lublin o mak­sy­mal­nej war­to­ści 350 000 zło­tych;
6) pro­jek­cie ogól­no­miej­skim nie­in­we­sty­cyj­nym – nale­ży przez to rozu­mieć każ­dy pro­jekt speł­nia­ją­cy poniż­sze warun­ki:
a) nie prze­wi­du­je reali­za­cji inwe­sty­cji;
b) jego war­tość nie prze­kra­cza 200 000 zł;
7) pro­jek­cie ogól­no­miej­skim inwe­sty­cyj­nym – nale­ży przez to rozu­mieć pro­jekt o zasię­gu oddzia­ły­wa­nia wykra­cza­ją­cym poza obszar jed­nej dziel­ni­cy. Pro­jekt taki musi speł­niać łącz­nie poniż­sze warun­ki:
a) jest on reali­zo­wa­ny na obsza­rze przy­naj­mniej dwóch dziel­nic Mia­sta Lublin,
b) jego mak­sy­mal­na war­tość wyno­si 1 500 000 zł,
c) w ramach jego reali­za­cji prze­wi­dzia­ne są wyłącz­nie zada­nia inwe­sty­cyj­ne takie jak: remont, moder­ni­za­cje, budo­wa lub prze­bu­do­wa infra­struk­tu­ry,
d) obej­mu­je mak­sy­mal­nie 2 zada­nia inwestycyjne;

8) Zespo­le – nale­ży przez to rozu­mieć powo­ła­ny przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin Zespół ds. Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go;
9) Pre­zy­den­cie – nale­ży przez to rozu­mieć Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin;
10) Mie­ście – nale­ży przez to rozu­mieć Mia­sto Lublin.

Rozdział 2.
Wymogi formalne zgłaszanych projektów

§ 3. 1. Każ­dy pro­jekt musi być zło­żo­ny na for­mu­la­rzu, któ­re­go wzór okre­śla załącz­nik nr 1 do niniej­szej uchwały.

2. Pro­jek­ty zgła­sza­ne są za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej Urzę­du Mia­sta Lublin lub w wer­sji papie­ro­wej.
3. Do pro­jek­tu musi być dołą­czo­na lista z pod­pi­sa­mi co naj­mniej dwóch osób popie­ra­ją­cych pro­jekt, miesz­kań­ców i/lub miesz­ka­nek Lubli­na, w tym pod­pis Auto­ra. Wzór listy okre­śla załącz­nik nr 2 do niniej­szej uchwa­ły.
4. W przy­pad­ku zło­że­nia pro­jek­tu za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej Urzę­du Mia­sta Lublin dopusz­cza się dołą­cze­nie elek­tro­nicz­ne­go zobra­zo­wa­nia (ska­nu) listy pod­pi­sów.
5. W przy­pad­ku zło­że­nia pro­jek­tu bez dołą­czo­nej listy pod­pi­sów osób popie­ra­ją­cych pro­jekt, Autor zosta­je wezwa­ny do jej dołą­cze­nia w ter­mi­nie 7 dni od poin­for­mo­wa­nia o tym fak­cie. Nie­do­star­cze­nie listy, we wska­za­nym w zda­niu poprze­dza­ją­cym ter­mi­nie, skut­ku­je uzna­niem pro­jek­tu za wyco­fa­ny przez Auto­ra.
6. Ze środ­ków BO reali­zo­wa­ne są wyłącz­nie pro­jek­ty, któ­rych przed­miot mie­ści się w kata­lo­gu zadań wła­snych Mia­sta i wybra­ne w opar­ciu o zasa­dy usta­lo­ne w niniej­szej uchwa­le.
7. Pro­jek­ty moż­na skła­dać wyłącz­nie w ter­mi­nach i for­mach okre­ślo­nych przez Pre­zy­den­ta. W przy­pad­ku
wysył­ki pro­jek­tu w for­mie papie­ro­wej o dacie zło­że­nia decy­du­je data stem­pla pocz­to­we­go.
§ 4. Skła­da­ne pro­jek­ty muszą speł­niać poniż­sze warun­ki:
1) muszą być zgod­ne z prze­pi­sa­mi pra­wa;
2) nie mogą naru­szać praw osób trze­cich, w szcze­gól­no­ści pra­wa wła­sno­ści i/lub praw autor­skich;
3) muszą być zgod­ne z pla­na­mi, stra­te­gia­mi i pro­gra­ma­mi przy­ję­ty­mi przez Mia­sto;
4) nie mogą zakła­dać wytwo­rze­nia infra­struk­tu­ry poza obsza­rem Mia­sta;
5) w przy­pad­ku pro­jek­tów, któ­re wyma­ga­ją loka­li­za­cji na okre­ślo­nej nie­ru­cho­mo­ści, musi ona sta­no­wić wła­sność Gmi­ny Lublin lub Skar­bu Pań­stwa, co do któ­rej Pre­zy­dent Mia­sta Lublin ma moż­li­wość zło­że­nia oświad­cze­nia o dys­po­no­wa­niu nie­ru­cho­mo­ścią na cele budow­la­ne. Ponad­to nie zgło­szo­no co do tej nie­ru­cho­mo­ści rosz­czeń repry­wa­ty­za­cyj­nych, ani nie toczą się wobec niej postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne doty­czą­ce pra­wi­dło­wo­ści naby­cia tej nie­ru­cho­mo­ści przez Skarb Pań­stwa lub Mia­sto, a tak­że nie ist­nie­ją ogra­ni­cze­nia w jej zago­spo­da­ro­wa­niu zwią­za­ne z pod­sta­wą jej naby­cia przez Skarb Pań­stwa lub Gmi­nę Lublin;
6) jeże­li nie­ru­cho­mość, o któ­rej mowa w pkt. 5, posia­da wyzna­czo­ne­go zarząd­cę, do wnio­sku nale­ży dołą­czyć jego pisem­ną zgo­dę na reali­za­cję pro­jek­tu na tere­nie nie­ru­cho­mo­ści;
7) muszą speł­niać kry­te­rium ogól­no­do­stęp­no­ści. W przy­pad­ku obiek­tów takich jak np.: szko­ły, przed­szko­la, obiek­ty spor­to­we do wnio­sku nale­ży dołą­czyć pisem­ne oświad­cze­nie zarząd­cy obiek­tu o spo­so­bie i zasa­dach jego pla­no­wa­ne­go udo­stęp­nia­nia ogó­ło­wi miesz­kań­ców;
8) muszą respek­to­wać kry­te­rium celo­wo­ści i gospo­dar­no­ści w wydat­ko­wa­niu środ­ków publicz­nych;
9) reali­za­cja musi uwzględ­niać zasa­dę uzy­ski­wa­nia naj­lep­szych efek­tów z danych nakła­dów oraz opty­mal­ne­go dobo­ru metod i środ­ków słu­żą­cych osią­gnię­ciu zało­żo­nych celów;
10) sza­cun­ko­wy koszt reali­za­cji nie może prze­kra­czać ram finan­so­wych wska­za­nych w niniej­szej uchwa­le;
11) muszą być zgod­ne z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go, w tym nie powin­ny powo­do­wać nega­tyw­nych skut­ków spo­łecz­nych dla miesz­kań­ców i miesz­ka­nek dziel­ni­cy, w któ­rej są reali­zo­wa­ne, w szcze­gól­no­ści powo­do­wać wzrost natę­że­nia ruchu samo­cho­do­we­go, wzrost hała­su lub pogar­szać bez­pie­czeń­stwo;
12) nie mogą naru­szać zasa­dy uczci­wej kon­ku­ren­cji i posza­no­wa­nia dobrych oby­cza­jów;
13) reali­za­cja musi być obiek­tyw­nie moż­li­wa w trak­cie jed­ne­go roku budże­to­we­go;
14) reali­za­cja jest zgod­na z przy­go­to­wa­ny­mi już kon­cep­cja­mi zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu bądź doku­men­ta­cją stwo­rzo­ną przez Mia­sto ze środ­ków publicz­nych;
15) na eta­pie oce­ny nie wyma­ga­ją pogłę­bio­nych ana­liz zwią­za­nych z oce­ną skut­ków pro­po­no­wa­nych roz­wią­zań dla ruchu na dro­gach publicz­nych i wewnętrz­nych;
16) nie mogą gene­ro­wać kosz­tów eks­plo­ata­cji nie­współ­mier­nie wyso­kich w sto­sun­ku do war­to­ści dane­go pro­jek­tu.”;
§ 5. 1. Ogól­ny budżet prze­zna­czo­ny na dany rok w ramach BO okre­śla Pre­zy­dent w ogło­sze­niu.
2. Pro­jek­ty kla­sy­fi­ko­wa­ne są w dwóch kate­go­riach: dziel­ni­co­we i ogól­no­miej­skie.
3. Mak­sy­mal­na war­tość pro­jek­tu dziel­ni­co­we­go wyno­si 350 000 zł.
4. Mak­sy­mal­na war­tość pro­jek­tu ogól­no­miej­skie­go wyno­si:
1) 1 500 000 zł w przy­pad­ku pro­jek­tu inwe­sty­cyj­ne­go;
2) 200 000 zł w przy­pad­ku pro­jek­tu nieinwestycyjnego.;

Rozdział 3.
Ocena projektów

§ 6. Pre­zy­dent prze­ka­zu­je pro­jek­ty do Zespo­łu, w skład któ­re­go wcho­dzą wska­za­ni przez nie­go pra­cow­ni­cy wła­ści­wych mery­to­rycz­nie komó­rek orga­ni­za­cyj­nych Urzę­du Mia­sta Lublin i/lub jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Mia­sta, celem prze­pro­wa­dze­nia oce­ny pro­jek­tów. Skład Zespo­łu publi­ko­wa­ny jest na stro­nie inter­ne­to­wej Urzę­du Mia­sta Lublin. Zespół skła­da się z co naj­mniej 5 osób.
§ 7. Pro­jek­ty oce­nia­ne są przez Zespół pod wzglę­dem ich zgod­no­ści z pra­wem, wyko­nal­no­ści tech­nicz­nej oraz speł­nia­nia przez nie wymo­gów for­mal­nych okre­ślo­nych w Roz­dzia­le 2 niniej­szej uchwa­ły.
§ 8. 1. W przy­pad­ku uzna­nia, w toku oce­ny, że kosz­ty reali­za­cji pro­jek­tu są nie­do­sza­co­wa­ne, Zespół przed­sta­wia wła­sny sza­cu­nek kosz­tów reali­za­cji pro­jek­tu uwzględ­nia­ją­cy wszel­kie kosz­ty nie­ro­ze­rwal­nie
zwią­za­ne z jego reali­za­cją uwzględ­nia­jąc w szcze­gól­no­ści wyni­ki uprzed­nio prze­pro­wa­dzo­nych postę­po­wań o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go, doty­czą­cych przed­się­wzięć zbli­żo­nych przed­mio­to­wo i zakre­so­wo do
zgło­szo­ne­go pro­jek­tu.
2. W ramach oce­ny Zespół może pro­po­no­wać mody­fi­ka­cję, podział lub połą­cze­nie zgło­szo­nych pro­jek­tów.
3. O wszyst­kich mody­fi­ka­cjach pro­po­no­wa­nych przez Zespół infor­mo­wa­ny jest Autor.
§ 9. Oce­na zawie­ra syn­te­tycz­ne pod­su­mo­wa­nie prze­pro­wa­dzo­nych w jej toku ana­liz i usta­leń. Może ona zawie­rać wska­za­nie koniecz­nych mody­fi­ka­cji pro­jek­tu, w tym pod wzglę­dem kosz­tów reali­za­cji, oraz sto­sow­ne reko­men­da­cje.
§ 10. W trak­cie oce­ny pro­jek­tów, Rady Dziel­nic Mia­sta Lublin mogą wyra­zić swo­ją opi­nię doty­czą­cą pro­jek­tów zgło­szo­nych do reali­za­cji na ich obsza­rze, prze­ka­za­nych przez Zespół dro­gą mailo­wą.
§ 11. Wyni­ki oce­ny pro­jek­tów poda­wa­ne są do publicz­nej wia­do­mo­ści na stro­nie inter­ne­to­wej Urzę­du Mia­sta Lublin.

Rozdział 4.
Tryb odwoławczy

§ 12. 1. Autor pro­jek­tu ma pra­wo do zło­że­nia odwo­ła­nia do Pre­zy­den­ta na oce­nę, o któ­rej mowa w Roz­dzia­le 3, w ter­mi­nie 7 dni od dnia jej ogło­sze­nia zgod­nie z § 11.
2. Odwo­ła­nie wnie­sio­ne po ter­mi­nie pozo­sta­wia się bez roz­po­zna­nia.
3. Pre­zy­dent roz­pa­trzy odwo­ła­nie po zasię­gnię­ciu opi­nii Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin, w ter­mi­nie 30 dni.
4. Roz­strzy­gnię­cie Pre­zy­den­ta jest osta­tecz­ne.
§ 13. Osta­tecz­ną listę pro­jek­tów, któ­re będą pod­da­ne pod gło­so­wa­nie publi­ku­je się na stro­nie inter­ne­to­wej Urzę­du Mia­sta Lublin.

Rozdział 5.
Zasady wyboru projektów

§ 14. 1. Wybo­ru pro­jek­tów doko­nu­ją w gło­so­wa­niu oso­bi­ście miesz­kań­cy i miesz­kan­ki Mia­sta figu­ru­ją­cy na liście osób upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia w BO. Lista two­rzo­na jest na pod­sta­wie:
1) listy osób figu­ru­ją­cych na liście osób upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia w BO w roku poprzed­nim;
2) listy osób zamel­do­wa­nych na pobyt sta­ły w Mie­ście.
2. Miesz­kań­cy i miesz­kan­ki Mia­sta nie figu­ru­ją­cy na liście osób upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia w BO, mogą
dopi­sać się do niej poprzez zło­że­nie sto­sow­ne­go oświad­cze­nia, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 3 do
niniej­szej uchwa­ły.
3. Oświad­cze­nie moż­na zło­żyć oso­bi­ście w Urzę­dzie Mia­sta Lublin w ter­mi­nie do 31 sierp­nia każ­de­go roku lub w trak­cie gło­so­wa­nia wyłącz­nie wraz z papie­ro­wą kar­tą do gło­so­wa­nia w wyzna­czo­nych punk­tach.
§ 15. 1. Listę punk­tów do gło­so­wa­nia poda­je się do publicz­nej wia­do­mo­ści, w szcze­gól­no­ści na stro­nie inter­ne­to­wej Urzę­du Mia­sta Lublin.

2. Nie dopusz­cza się moż­li­wo­ści wyzna­cze­nia punk­tu do gło­so­wa­nia na nie­ru­cho­mo­ści obję­tej pro­jek­tem pod­da­nym pod gło­so­wa­nie miesz­kań­ców. Nie doty­czy to sie­dzi­by Urzę­du Mia­sta Lublin, jego komó­rek
orga­ni­za­cyj­nych i jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Mia­sta.
§ 16. W punk­tach do gło­so­wa­nia, o któ­rych mowa w § 15 ust. 1, moż­na otrzy­mać kar­ty do gło­so­wa­nia oraz
skró­co­ne opi­sy pro­jek­tów pod­da­nych pod gło­so­wa­nie.
§ 17. Wzór kar­ty do gło­so­wa­nia sta­no­wi załącz­nik nr 4 do niniej­szej uchwa­ły.
§ 18. 1. Gło­so­wa­nie, o któ­rym mowa w § 14, prze­pro­wa­dza się poprzez:
1) oso­bi­ste zło­że­nie kar­ty do gło­so­wa­nia w wyzna­czo­nych punk­tach do gło­so­wa­nia;
2) oso­bi­ste wypeł­nie­nie elek­tro­nicz­nej wer­sji kar­ty do gło­so­wa­nia dostęp­nej na stro­nie inter­ne­to­wej Urzę­du
Mia­sta Lublin, po uprzed­niej reje­stra­cji z uży­ciem jako potwier­dze­nia nume­ru tele­fo­nu komór­ko­we­go lub
adre­su e‑mail. Mak­sy­mal­na ilość reje­stra­cji z uży­ciem jed­ne­go nume­ru tele­fo­nu komór­ko­we­go lub adre­su
e‑mail wyno­si 5.
2. W przy­pad­ku osób, któ­re mają trud­no­ści z poru­sza­niem się, moż­li­we jest odda­nie gło­su poprzez
prze­ka­za­nie kar­ty do gło­so­wa­nia oso­bie repre­zen­tu­ją­cej Urząd Mia­sta Lublin, w miej­scu zamiesz­ka­nia oso­by gło­su­ją­cej na tere­nie Mia­sta Lublin, po uprzed­nim zawia­do­mie­niu o takiej potrze­bie Biu­ra Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej Urzę­du Mia­sta Lublin, nie póź­niej niż na 3 dni przed ter­mi­nem roz­po­czę­cia gło­so­wa­nia.
3. Miesz­ka­niec na kar­cie lub elek­tro­nicz­nym sys­te­mie do gło­so­wa­nia musi podać imię, nazwi­sko, 4 ostat­nie cyfry z nr PESEL lub 4 ostat­nie cyfry z inne­go doku­men­tu toż­sa­mo­ści, a na kar­cie papie­ro­wej zło­żyć wła­sno­ręcz­ny pod­pis.
§ 19. Gło­so­wa­nie orga­ni­zu­je się po opu­bli­ko­wa­niu osta­tecz­nej listy pro­jek­tów, o któ­rej mowa w § 13 i trwa
mini­mum 14 dni.
§ 20. Oso­by gło­su­ją­ce na kar­tach do gło­so­wa­nia doko­nu­ją wybo­ru mak­sy­mal­nie 2 pro­jek­tów dziel­ni­co­wych i mak­sy­mal­nie 2 pro­jek­tów ogól­no­miej­skich.
§ 21. 1. Wyni­ki gło­so­wa­nia usta­la się poprzez zsu­mo­wa­nie gło­sów odda­nych na poszcze­gól­ne pro­jek­ty dziel­ni­co­we i ogól­no­miej­skie oraz spo­rzą­dze­nie listy z wyni­ka­mi z zastrze­że­niem ust. od 3 do 9.
2. Reko­men­do­wa­ne do reali­za­cji zosta­ją pro­jek­ty, któ­re uzy­ska­ły naj­więk­szą licz­bę gło­sów, aż do wyczer­pa­nia środ­ków w BO prze­wi­dzia­nych na daną edy­cję.
3. Pro­jek­ty dziel­ni­co­we są reko­men­do­wa­ne do reali­za­cji w kolej­no­ści zgod­nej z licz­bą uzy­ska­nych gło­sów,
począw­szy od naj­wyż­szej, z zastrze­że­niem, że w jed­nej dziel­ni­cy Mia­sta Lublin mogą być reali­zo­wa­ne pro­jek­ty dziel­ni­co­we, któ­rych łącz­na war­tość nie prze­kra­cza kwo­ty 300 000 zł oraz osią­gnę­ły w gło­so­wa­niu
mini­mum 100 gło­sów popar­cia.
4. W przy­pad­ku, gdy łącz­na war­tość reko­men­do­wa­nych do reali­za­cji pro­jek­tów dziel­ni­co­wych w danej dziel­ni­cy Mia­sta jest niż­sza od kwo­ty 350 000 zł, środ­ki w wyso­ko­ści odpo­wia­da­ją­cej róż­ni­cy pomię­dzy łącz­ną war­to­ścią tych pro­jek­tów a kwo­tą 350 000 zł każ­do­ra­zo­wo prze­ka­zy­wa­ne są na reali­za­cję pro­jek­tów ogól­no­miej­skich.
5. Na obsza­rze jed­nej nie­ru­cho­mo­ści może być reali­zo­wa­ny tyl­ko jeden pro­jekt w ramach jed­nej edy­cji BO.
6. W ramach kwo­ty prze­zna­czo­nej po gło­so­wa­niu na reali­za­cję pro­jek­tów ogól­no­miej­skich, przy­naj­mniej 1 800 000 zł jest zare­zer­wo­wa­ne na reali­za­cję pro­jek­tów wska­za­nych w § 2 ust. 6.
7. W przy­pad­ku bra­ku wśród pro­jek­tów pod­da­nych gło­so­wa­niu w BO, pro­jek­tów wska­za­nych w ust. 6, środ­ki prze­zna­cza­ne są na reali­za­cję kolej­nych pro­jek­tów ogól­no­miej­skich.
8. Na obsza­rze jed­nej dziel­ni­cy Mia­sta może być reali­zo­wa­ny mak­sy­mal­nie jeden pro­jekt ogól­no­miej­ski inwe­sty­cyj­ny.
9. W przy­pad­ku uzy­ska­nia rów­nej ilo­ści gło­sów przez dwa lub wię­cej pro­jek­tów o kolej­no­ści na liście
decy­du­je loso­wa­nie prze­pro­wa­dzo­ne przez Zespół.
§ 22. Wyko­na­nie uchwa­ły powie­rza się Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Lublin.