Budżet obywatelski w Lublinie – projekty dzielnicowe

W gło­so­wa­niu nad budże­tem oby­wa­tel­skim w 2019 roku mamy do wybo­ru pro­jek­ty ogól­no­miej­skie oraz dzielnicowe.

W tym roku urzęd­ni­cy dopu­ści­li do gło­so­wa­nia 147 pro­jek­ty, w tym 61 ogól­no­miej­skich (zobacz listę pro­jek­tów ogól­no­miej­skich) i 86 dzielnicowych.

Pamię­taj, że możesz zagło­so­wać mak­sy­mal­nie na 2 pro­jek­ty ogól­no­miej­skie i 2 pro­jek­ty dzielnicowe.

Budżet obywatelski – projekty dzielnicowe

Lista pro­jek­tów dzielnicowych:

D – 1 NOWE PARKINGI na Dziel­ni­cy Rury (LSM) 300000 zł Pro­jekt zakła­da utwo­rze­nie nowych zatok par­kin­go­wych na Osie­dlu im. A. Mic­kie­wi­cza, na Osie­dlu im. B. Pru­sa (ul. Toma­sza Zana), na Osie­dlu im. H. Sien­kie­wi­cza i w sąsiedz­twie ul. Glinianej.
D – 2 Uli­ce GLINIANA, GŁĘBOKA i ZACHODNIA – remont chodników. 300000 zł Pro­jekt zakła­da remont chod­ni­ków w oko­li­cy budyn­ków GLINIANA 25,27,29, chod­ni­ków mię­dzy budyn­ka­mi GŁĘBOKA 8 i GLINIANA 5 oraz chod­ni­ków wzdłuż ul. ZACHODNIEJ.
D – 3 Latar­nie na os. Lip­niak – dokoń­cze­nie oświe­tle­nia ulic T. Krwa­wi­cza i Lazurowej 300000 zł Pro­jekt ma celu dokoń­cze­nie oświe­tle­nia ulic Tade­usza Krwa­wi­cza i Lazu­ro­wej na os. Lip­niak. Zakres pro­jek­tu obej­mu­je mon­taż latar­ni w całym pasie dro­go­wym uli­cy Tade­usza Krwa­wi­cza od skrzy­żo­wa­nia z uli­cą Felik­sa Sku­bi­szew­skie­go, jako kon­ty­nu­acja odcin­ka wyko­na­ne­go w ramach wcze­śniej­szych edy­cji BO, a tak­że na nie­oświe­tlo­nym odcin­ku uli­cy Lazu­ro­wej pomię­dzy skrzy­żo­wa­nia­mi tej uli­cy z uli­ca­mi Tade­usza Krwawicza/Witolda Kle­pac­kie­go oraz Sta­ni­sła­wa Piąt­kow­skie­go. Reali­za­cja pro­jek­tu wpły­nie pozy­tyw­nie na stan­dard życia i bez­pie­czeń­stwo miesz­kań­ców osie­dla Lip­niak, któ­rzy od wie­lu lat wycze­ku­ją reali­za­cji doce­lo­we­go ukła­du dro­go­we­go na swo­im osie­dlu, a poniż­szy pro­jekt sta­no­wi speł­nie­nie czę­ści tych ocze­ki­wań. Oświe­tle­nie wspo­mnia­nych ulic będzie rów­nież oddzia­ły­wa­ło na miesz­kań­ców ulic sąsia­du­ją­cych two­rząc dodat­ko­wo bez­piecz­ne miej­sce cało­rocz­nych spa­ce­rów, czy też aktyw­no­ści spor­to­wych (jaz­dy na rowe­rze, joggingu).
D – 4 Zaję­cia Kul­tu­ral­ne Hajdów-Zadębie 16940 zł Dziel­ni­ca Haj­dów – Zadę­bie jest jed­ną z naj­bar­dziej pomi­ja­nych dziel­nic w mie­ście jeże­li cho­dzi o dostęp do kul­tu­ry i róż­no­rod­nej ofer­ty kul­tu­ral­nej. Oprócz szko­ły nie ma tu żad­ne­go ośrod­ka, któ­ry mógł­by zaspa­ka­jać potrze­by kul­tu­ral­ne miesz­kań­ców dzielnicy. 
D – 5 Nowe życie podwór­ka Jezu­ic­ka 14 250000 zł Pro­jekt mają­cy na celu zre­wi­ta­li­zo­wa­nie zde­gra­do­wa­ne­go podwór­ka przy­na­leż­ne­go do budyn­ku Jezu­ic­ka 14 i Rynek 13 w celu udo­stęp­nie­nia go dla tury­stów, jak rów­nież mieszkańców.
D – 6 Bez­piecz­na Uli­ca – aktyw­ne przej­ścia dla pie­szych w dro­dze do szko­ły i nowe miej­sca parkingowe 300000 zł Pro­jekt ma na celu popra­wę bez­pie­czeń­stwa pie­szych i kie­row­ców na os. Nowy Felin. Skła­da­ją się na nie­go dwa klu­czo­we ele­men­ty: 1. budo­wa dwóch aktyw­nych przejść dla pie­szych przez ul. Józe­fa Fran­cza­ka „Lal­ka”, 2. budo­wa ogól­no­do­stęp­nych miejsc par­kin­go­wych wzdłuż ul. Gen. Witol­da Urba­no­wi­cza. Pierw­sza część ma na celu pod­nie­sie­nie pozio­mu bez­pie­czeń­stwa pie­szych, w szcze­gól­no­ści dzie­ci i mło­dzie­ży w dro­dze do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 52 i Przed­szko­la nr 84. Dru­ga część pro­jek­tu przy­czy­ni się do popra­wy płyn­no­ści ruchu na ul. Urba­no­wi­cza, zwięk­sze­nia liczy ogól­no­do­stęp­nych miejsc par­kin­go­wych oraz zwięk­szy bez­pie­czeń­stwo pie­szych i kie­row­ców korzy­sta­ją­cych z tej ulicy.
D – 7 Przy­ja­zny Skwer Na Węgli­nie Północnym 299980 zł Pro­jekt zakła­da zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nu na czę­ści dział­ki 113/4. Loka­li­za­cja inwe­sty­cji usy­tu­owa­na jest pomię­dzy al. Kra­śnic­ką, ul. Judy­ma i ul. Zagło­by. W ramach pro­jek­tu zosta­nie: 1. zbu­do­wa­ny skwer wypo­czyn­ko­wo-rekre­acyj­ny, na któ­rym zosta­ną zlo­ka­li­zo­wa­ne ław­ki sto­ja­ki rowe­ro­we, tabli­ca infor­ma­cyj­na z pla­nem dziel­ni­cy, tabli­ca ogło­sze­nio­wa oraz kosz na śmie­ci, 2. wybu­do­wa­na ścież­ka rowe­ro­wa, 3. zbu­do­wa­ne i wyre­mon­to­wa­ne chod­ni­ki, 4. wyko­na­ny i upo­rząd­ko­wa­ny traw­nik, 5. wyty­czo­ny i prze­bu­do­wa­ny plac par­kin­go­wy wraz ze zjaz­dem z ul. Zagło­by, 6. usta­wia­na lam­pa par­ko­wa led, 7. zain­sta­lo­wa­ny HOT SPOT, 8. usta­wio­na tablicz­ka „Opie­ku­nie sprzą­taj po swo­im psie.”
D – 8 Ścież­ka rowe­ro­wa na Felinie 300000 zł Pro­jekt zakła­da budo­wę bra­ku­ją­ce­go odcin­ka ścież­ki rowe­ro­wej wzdłuż ul. Józe­fa Frań­cza­ka „Lal­ka” na odcin­ku od ul. Zyg­mun­ta Augu­sta do ul. Doświadczalnej.
D – 9 Utwo­rze­nie miejsc par­kin­go­wych wzdłuż uli­cy Pucha­cza w Lublinie 300000 zł Pro­jekt zakła­da budo­wę ogól­no­do­stęp­nych miejsc par­kin­go­wych wzdłuż uli­cy Pucha­cza dla miesz­kań­ców oraz poten­cjal­nych użyt­kow­ni­ków poprzez utwar­dze­nie roz­jeż­dżo­nych traw­ni­ków przez uło­że­nie płyt ażu­ro­wych od uli­cy Lot­ni­czej do skrzy­żo­wa­nia z ul. Krańcową.
D – 10 Remont uli­cy Mię­to­wej , Han­dlo­wej , Masarskiej 300000 zł Wyko­na­nie nawierzch­ni asfal­to­wej w miej­sce z tzw. try­lin­ki , na czę­ści ul. Mię­to­wej i czę­ści ul. Han­dlo­wej ‚któ­re to łączą się ze sobą. Dłu­gość ok. 200 mb x 6m szer. Wymia­na sta­rych kra­węż­ni­ków na ul.Handlowej,Mietowej i Masarskiej.
D – 11 Latar­nie na Lip­nia­ku – kon­ty­nu­acja ul. T. Jacy­ny-Onysz­kie­wi­cza i ul. Felik­sa Skubiszewskiego 299000 zł Pro­jekt jest bez­po­śred­nią kon­ty­nu­acją zre­ali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu BO 2018 „Latar­nie na Lip­nia­ku” doty­czą­ce­go oświe­tle­nia dro­go­we­go frag­men­tu ul. T. Jacy­ny-Onysz­kie­wi­cza oraz ul. F. Sku­bi­szew­skie­go ze środ­ków Rady Dziel­ni­cy Węglin Pół­noc­ny. Celem jest wyko­na­nie oświe­tle­nia ulic naj­waż­niej­szych dla osie­dla Lip­niak, słu­żą­cych naj­więk­szej ilo­ści jego miesz­kań­ców i gości. Reali­za­cja popra­wi bez­pie­czeń­stwo pie­szych i rowe­rzy­stów, głów­nie dzie­ci i mło­dzie­ży szkol­nej i obej­mu­je: – ul. T. Jacy­ny-Onysz­kie­wi­cza, któ­ra jest naj­bar­dziej obcią­żo­na komu­ni­ka­cyj­nie (dojazd do szko­ły, przed­szko­la, budo­wa­ne­go żłob­ka i gęstej zabu­do­wy miesz­ka­nio­wej w pół­noc­nej czę­ści osie­dla). – ul. F. Sku­bi­szew­skie­go, któ­ra sta­no­wi kon­ty­nu­ację cią­gu pie­szo-rowe­ro­we­go od DDK Węglin pro­wa­dzą­ce­go uli­ca­mi Lip­niak i T. Krwa­wi­cza do „Zaci­sza” rekre­acyj­ne­go z pla­cem zabaw przy ul. F. Sku­bi­szew­skie­go, dalej w kie­run­ku ul. Tar­ni­no­wej i doli­ny cie­ku spod Konop­ni­cy. – ul. R. Śla­skie­go, któ­ra jest cał­ko­wi­cie zurbanizowana.
D – 12 Kali­na Rowe­rem – Budo­wa sta­cji Lubel­skie­go Rowe­ru Miej­skie­go przy ul.Kalinowszczyzna oraz zakup i mon­taż małej archi­tek­tu­ry wraz z nasadzeniami 184485 zł Sza­now­ni miesz­kań­cy Dziel­ni­cy Kali­nowsz­czy­zna oraz wszy­scy miesz­kań­cy mia­sta Lublin odda­jąc głos na niniej­szy pro­jekt przy­czy­nia­cie się do roz­bu­do­wy sys­te­mu Lubel­skie­go Rowe­ru Miej­skie­go o sta­cję zlo­ka­li­zo­wa­ną w ser­cu dziel­ni­cy Kali­nowsz­czy­zna. Uła­twi to korzy­sta­nie z całe­go sys­te­mu i pozwo­li na skró­ce­nie dro­gi do naj­bliż­szej sta­cji prze­siad­ko­wej. Ponad­to zaku­pio­ne zosta­ną ław­ki, kosze na śmie­ci oraz nowe nasa­dze­nia roślin­no­ści w oko­li­cy ul. Kiwerskiego.
D – 15 MULTIMEDIA DLA CZWÓRKI – dopo­sa­że­nie SP4 w Lubli­nie w pomo­ce edu­ka­cyj­ne i sprzęt mul­ti­me­dial­ny do pracowni. 235000 zł Pro­jekt prze­wi­du­je dopo­sa­że­nie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 4 i. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Lubli­nie poprzez zakup pomo­cy edu­ka­cyj­nych do pra­cow­ni dydak­tycz­nych i sprzę­tu mul­ti­me­dial­ne­go, w szcze­gól­no­ści ser­we­ra i nowych kom­pu­te­rów, zakup tablic inte­rak­tyw­nych, pro­jek­to­rów mul­ti­me­dial­nych i ekra­nów pro­jek­cyj­nych. W dobie postę­pu­ją­ce­go roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go pole­ga­nie na prze­sta­rza­łych narzę­dziach pod­czas nauki unie­moż­li­wia dzie­ciom i mło­dzie­ży wła­ści­we zro­zu­mie­nie ota­cza­ją­cej ich rze­czy­wi­sto­ści. Pro­jekt ma zatem na celu zapew­nie­nie im powszech­nie uży­wa­nych nowo­cze­snych narzę­dzi dydak­tycz­nych w pro­ce­sie zdo­by­wa­nia wie­dzy tak, aby zaję­cia szkol­ne pro­wa­dzo­ne były w zgo­dzie z osią­gnię­cia­mi nauki i z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. Tak wypo­sa­żo­na szko­ła z pew­no­ścią będzie zachę­ca­ła do zdo­by­wa­nia i pogłę­bia­nia wie­dzy oraz umoż­li­wi sku­tecz­niej­szą naukę.
D – 16 Scho­dy na Szczytową 164210 zł Wizy­tów­ka uli­cy Szczy­to­wej i osie­dla Gór­ki. Kom­plek­so­wy remont zde­wa­sto­wa­nych obec­nie scho­dów pro­wa­dzą­cych z Ron­da Naro­do­wych Sił Zbroj­nych na uli­cę Szczy­to­wą ( wymia­na nawierzch­ni, malo­wa­nie ścian, wymia­na porę­czy). Usta­wie­nie 3 latar­ni par­ko­wych LED, tak aby cała dłu­gość scho­dów była rów­no­mier­nie oświetlona.
D – 18 Dodat­ko­we miej­sca par­kin­go­we ul. Legionowa 40000 zł Trzy­krot­ne zwięk­sze­nie ilo­ści miejsc par­kin­go­wych poprzez prze­rzu­ce­nie ist­nie­ją­ce­go chod­ni­ka i uło­że­nie pasa z kost­ki bru­ko­wej – popra­wa egzy­sten­cji mieszkańców.
D – 19 Roz­bu­do­wa pla­cu zabaw przy Zyg­mun­ta Augu­sta 30,32,34 300000 zł Chciał­bym zapro­po­no­wać przy blo­kach komu­nal­nych na uli­cy Zyg­mun­ta Augu­sta 30,32,34 roz­bu­do­wę ist­nie­ją­ce­go, lecz ubo­gie­go w urzą­dze­nia pla­cu zabaw, na któ­rym mogły­by zna­leźć się róż­ne urzą­dze­nia do zaba­wy dla mniej­szych i więk­szych dzie­ci. Dla mniej­szych dzie­ci pro­po­nu­ję wyko­na­nie zada­sze­nia pia­skow­ni­cy i zamon­to­wa­nie karu­ze­li oraz huś­taw­ki podwój­nej dla mat­ki z małym dziec­kiem. Dla dzie­ci więk­szych ele­men­ty wspinaczkowe,większa śli­zgaw­ka i huś­taw­ki zwy­kłe jak i np. bocia­nie gniaz­do oraz domek do zaba­wy czy stół do teni­sa sto­ło­we­go. Plac powi­nien być wyło­żo­ny pły­ta­mi gumo­wa­ny­mi dla bez­pie­czeń­stwa dzie­ci. Plac tak­że powi­nien być wypo­sa­żo­ny w ław­ki dla rodzi­ców i opiekunów,a tak­że w kosze na śmieci.
D – 21 Remont ulic Bore­low­skie­go i Kruka 300000 zł Zada­nie prze­wi­du­je dokoń­cze­nie remon­tu ul. Kru­ka na odcin­ku od ul. Kra­jew­skie­go do ul. Powsta­nia Stycz­nio­we­go oraz remont uli­cy Bore­low­skie­go na odcin­ku od ul. Kru­ka do ul. Roma­now­skie­go pole­ga­ją­ce­go na wyko­na­niu nowej nawierzch­ni jezd­ni, wymia­nie kra­węż­ni­ków oraz nawierzch­ni chod­ni­ków. Stan tech­nicz­ny ulic jest zły i wyni­ka z bar­dzo dłu­gie­go okre­su eksploatacji.
D – 22 Mon­taż i obsłu­ga kamer moni­to­rin­gu miej­skie­go w dziel­ni­cy Felin 157500 zł Przed­sta­wio­ny pro­jekt doty­czy bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców oraz ich mie­nia. Pro­jekt zakła­da mon­taż i obsłu­gę kil­ku kamer moni­to­rin­gu miej­skie­go przy pla­cu zabaw, na par­kin­gach oraz przy blo­kach komu­nal­nych na uli­cy Zyg­mun­ta Augu­sta 30,32,34. Sta­ty­sty­ki wska­zu­ją, że stwo­rze­nie sie­ci moni­to­rin­gu miej­skie­go przy­czy­nia się do wzro­stu poczu­cia bez­pie­czeń­stwa w oko­li­cy insta­la­cji kamer. Z jed­nej stro­ny moni­to­ring poma­ga wykry­wać spraw­ców prze­stępstw i wykro­czeń, a z dru­giej zaś stro­ny sama obec­ność kamer dzia­ła w spo­sób pre­wen­cyj­ny. Dzię­ki temu zmniej­sza się ilość prze­stępstw i zacho­wań nie­po­żą­da­nych, a to z kolei wpły­wa pozy­tyw­nie na kom­fort i jakość życia miesz­kań­ców. Reali­za­cja tego pro­jek­tu bez­a­pe­la­cyj­nie przy­czy­ni się do popra­wy bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców w dziel­ni­cy Felin. Na potwier­dze­nie słusz­no­ści tej tezy są dotych­cza­so­we, pozy­tyw­ne efek­ty ist­nie­nia sie­ci moni­to­rin­gu w innych dziel­ni­cach nasze­go miasta.
D – 23 Remont cią­gów pie­szo-jezd­nych przy ul. Szmaragdowej 300000 zł Remont powierzch­ni asfal­to­wej cią­gów pie­szo-jezd­nych przy ul. Szma­rag­do­wej: – się­gacz mię­dzy budyn­ka­mi Szma­rag­do­wa 46 a 36 – się­gacz mię­dzy budyn­ka­mi Szma­rag­do­wa 14 a 4
D – 24 Remont uli­cy Dra­go­nów wraz z ele­men­ta­mi zagospodarowania 297505 zł 1. Pro­jekt doty­czy wyko­na­nia remon­tu uli­cy Dra­go­nów wraz z ele­men­ta­mi jej zago­spo­da­ro­wa­nia. Remont obej­mu­je powierzch­nię asfal­to­wą uli­cy i par­kin­gów z wymia­ną kra­węż­ni­ków oraz wymia­nę chod­ni­ków z pły­tek chod­ni­ko­wych na kost­kę bru­ko­wą. Uli­ce, par­kin­gi są w bar­dzo złym sta­nie tech­nicz­nym. Licz­ne nie­rów­no­ści stwa­rza­ją duże zagro­że­nie dla ich użyt­kow­ni­ków. Celem reali­za­cji niniej­sze­go pro­jek­tu jest popra­wa bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców zarów­no w zakre­sie poru­sza­nia się po cią­gach jezd­nych i pie­szych jak rów­nież pra­wi­dło­we­go par­ko­wa­nia pojazdów.
D – 25 Sta­cja rowe­ro­wa i siłow­nia na świe­żym powie­trzu w Zemborzycach 265000 zł 1.Rozbudowa sys­te­mu „Lubel­ski Rower Miej­ski” poprzez budo­wę sta­cji rowe­ro­wej wypo­sa­żo­nej w 10 rowe­rów miej­skich 2.Siłownia na świe­żym powie­trzu 10 – ele­men­to­wa z urzą­dze­nia­mi do kalisteniki. 
D – 26 Kolo­ro­we marze­nie dzieci 233100 zł Kie­dy śmie­je się dziec­ko, cały świat się śmie­je” Od 1 wrze­śnia 2017r.w budyn­ku Gim­na­zjum nr 7 im. J.Kochanowskiego Mia­sto Lublin utwo­rzy­ło publicz­ną Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 57 im.J.Kochanowskiego z oddzia­ła­mi dwu­ję­zycz­ny­mi. Infra­struk­tu­ra , jaka spraw­dzi­ła się przy gim­na­zjum, jest nie­wy­star­cza­ją­ca w przy­pad­ku szko­ły pod­sta­wo­wej, w któ­rej więk­szość sta­no­wią ucznio­wie klas edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej. Ogra­ni­cze­nia loka­lo­we powo­du­ją, że sale świe­tli­co­we są wypeł­nio­ne ucznia­mi. Ide­al­nym roz­wią­za­niem jest budo­wa pla­cu zabaw, któ­ry zli­kwi­do­wał­by ten pro­blem. Prze­by­wa­nie na pla­cu zabaw-tak potrzeb­ne dzie­ciom, wpły­wa nie tyl­ko na ich spraw­ność fizycz­ną, ale też sprzy­ja roz­wi­ja­niu umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych i doj­rza­ło­ści emo­cjo­nal­nej. Dzie­ci, nawią­zu­jąc kon­tak­ty z rówie­śni­ka­mi, two­rzą wza­jem­ne rela­cje i uczą się pra­wi­dło­wych zacho­wań. Aktu­al­nie dzie­ci muszą korzy­stać z odda­lo­ne­go o ok.800 m osie­dlo­we­go pla­cu zabaw.
D – 36 Nowe par­kin­gi na Tatarach 300000 zł Budo­wa miejsc par­kin­go­wo-posto­jo­wych w dziel­ni­cy Tata­ry. Pro­jekt zakła­da wyko­na­nie nowych miejsc posto­jo­wych z płyt ażu­ro­wych, wkom­po­no­wa­nych w ist­nie­ją­cą zie­leń (bez koniecz­no­ści wycin­ki drzew). Loka­li­za­cja ini­cja­ty­wy obej­mu­je obszar sta­rej uli­cy Łęczyńskiej.
D – 37 Zwięk­sze­nie dostęp­no­ści par­kin­go­wej przez roz­bu­do­wę ist­nie­ją­cych miejsc oraz stwo­rze­nie nowych na osie­dlu Bronowice. 300000 zł Zwięk­sze­nie dostęp­no­ści par­kin­go­wej przez roz­bu­do­wa ist­nie­ją­cych miejsc posto­jo­wych oraz stwo­rze­nie nowych w obrę­bie uli­cy Pucha­cza i Dro­gi Męczen­ni­ków Maj­dan­ka 26/24. Z racji małej dostęp­no­ści oraz wiel­kich trud­no­ści w zna­le­zie­niu ogól­no­do­stęp­nych miejsc
D – 38 Zie­lo­ny skwer, mini-park z ław­ka­mi i alej­ka­mi umoż­li­wia­ją­cy­mi jaz­dę na wrotkach/rolkach, pomię­dzy pętlą auto­bu­so­wą na ul. Zbo­żo­wej a ul. Skowronkową. 286000 zł Pro­po­nu­je się zago­spo­da­ro­wa­nie nie­użyt­ko­wa­ne­go obec­nie tere­nu miej­skie­go i dosto­so­wa­nie go do potrzeb miesz­kań­ców. Mini-park był­by jedy­nym ogól­no­do­stęp­nym tere­nem zie­lo­nym w tej czę­ści dziel­ni­cy. Pla­nu­je się wyko­na­nie utwar­dzo­nych ale­jek o sze­ro­ko­ści min. 3 m, peł­nią­cych funk­cję miej­sca do spa­ce­rów, komu­ni­ka­cji ul. Skow­ron­ko­wej z pętlą auto­bu­so­wą przy ul. Zbo­żo­wej oraz miej­sca do jaz­dy na wrotkach/rolkach/hulajnogach/dziecięcych rower­kach. Alej­ki i plac powin­ny być wyko­na­ne z asfal­tu lub inne­go mate­ria­łu o odpo­wied­niej gład­ko­ści, umoż­li­wia­ją­cej wygod­ną i bez­piecz­ną jaz­dę na wrotkach/rolkach. Dodat­ko­wo pla­nu­je się roz­miesz­cze­nie ławek i koszy na śmie­ci. Nie­zbęd­ne będzie upo­rząd­ko­wa­nie tere­nu i nasa­dze­nie drzew i krze­wów. Nie­wiel­ki, cie­ka­wie wypo­sa­żo­ny ogól­no­do­stęp­ny skwer z wrot­ko­wi­skiem wspa­nia­le uzu­peł­ni prze­strzeń publicz­ną jako miej­sce powsze­dnich spo­tkań dla małych i dużych, dając szan­sę na wzmoc­nie­nie rela­cji sąsiedz­kich oraz aktyw­ny wypo­czy­nek w oto­cze­niu przyrody.
D – 39 Cią­gi pie­sze w dziel­ni­cy Sze­ro­kie – kontynuacja 300000 zł Kon­ty­nu­acja pro­jek­tu M‑79 z roku zeszłe­go. W jego ramach uda­ło się stwo­rzyć doku­men­ta­cję na wszyst­kie pro­po­no­wa­ne cią­gi komu­ni­ka­cyj­ne i wyko­nać chod­nik z uli­cy Sie­wie­rzan do uli­cy Nałę­czow­skiej. Dla­te­go celem tego pro­jek­tu będzie wybu­do­wa­nie pozo­sta­łych cią­gów pie­szych: 1) Od uli­cy Wygon do pętli przy uli­cy Woj­cie­chow­skiej 2) Zej­ście z uli­cy Świa­to­wi­da (scho­dy) w stro­nę pro­jek­to­wa­ne­go chod­ni­ka od uli­cy Wygon do pętli na Woj­cie­chow­skiej 3) Dodat­ko­wo w pro­jek­cie prze­wi­dzia­no połą­cze­nie ulic Sło­wian oraz Bisku­piń­skiej przez wąwóz obok budo­wa­nych boisk spor­to­wych. Oraz dodat­ko­wo do wyso­ko­ści środ­ków, 4) Chod­nik z uli­cy Stru­my­ko­wej do uli­cy Wądol­nej (na prze­dłu­że­niu uli­cy Morawian).
D – 40 Plac zabaw na Felinie 300000 zł Pro­jekt ma na celu utwo­rze­nie pla­cu zabaw, na skwe­rze zie­lo­nym, znaj­du­ją­cym się za kościo­łem, przy ul. Wł. Jagieł­ły, obok siłow­ni. Plac zabaw miał by być wypo­sa­żo­ny w takie ele­men­ty jak: zada­szo­na pia­skow­ni­ca, karu­ze­la, huś­taw­ki, zjeż­dżal­nie, ele­men­ty wspi­nacz­ko­we, ław­ki, śmiet­ni­ki, itp. W star­szej czę­ści feli­na nie­ste­ty bra­ku­je porząd­ne­go pla­cu zabaw. Budo­wa nowe­go pla­cu w tym miej­scu, z pew­no­ścią pozy­tyw­nie wpły­nie na jakość i ilość spę­dza­ne­go przez nasze dzie­ci wol­ne­go cza­su. Gło­su­jąc na ten pro­jekt, wspól­nie może­my stwo­rzyć naszym pocie­chom dogod­ne warun­ki do zaba­wy i wypo­czyn­ku na świe­żym powietrzu.
D – 41 Remont obiek­tów spor­to­wych SP16 300000 zł Pro­jekt będzie pole­gał na napra­wie oraz poma­lo­wa­niu bież­ni lek­ko­atle­tycz­nej poło­żo­nej na tere­nie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 16 w Lubli­nie oraz na wymia­nie oświe­tle­nia przy peł­no­wy­mia­ro­wym boisku ze sztucz­na trawą.
D – 42 Cze­chów – aktyw­nie i zdro­wo – pił­ka noż­na dla najmłodszych 265000 zł Pro­jekt akty­wi­za­cji spor­to­wej dzie­ci w wie­ku 3–12 lat miesz­ka­ją­cych na tere­nie dziel­ni­cy Cze­chów Pół­noc­ny. Pro­jekt zakła­da pro­wa­dze­nie bez­płat­nych zajęć spor­to­wo rekre­acyj­nych skie­ro­wa­nych do uczniów przed­szko­li i szkół pod­sta­wo­wych z dziel­ni­cy Cze­chów Północny.
D – 43 Pan Cogi­to wcho­dzi na skwer [DZIESIĄTA] – skwer przy Her­ber­ta i Smoluchowskiego 300000 zł Pro­jekt zakła­da zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nu skwe­ru u zbie­gu ulic Her­ber­ta i Smo­lu­chow­skie­go. Waż­ne są podwój­ne ślu­zy, aby psy nie mogły wysko­czyć, (zwłasz­cza, że tam jest jezd­nia, i na tyle wyso­kie ogro­dze­nie, aby nie mogły go sfor­so­wać, jakieś przeszkody
D – 44 Sta­wiam na CZECHÓW – odpo­czy­nek i rekreacja 300000 zł Roz­wój spor­tu i rekre­acji na Cze­cho­wie Północnym
D – 45 Roz­bu­do­wa bazy spor­to­wej XXX Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. księ­dza Jana Twar­dow­skie­go w Lublinie 131400 zł Celem pro­jek­tu jest roz­bu­do­wa obiek­tów spor­to­wych XXX Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. księ­dza Jana Twar­dow­skie­go w Lubli­nie, miesz­czą­ce­go się przy uli­cy Waj­de­lo­ty 12. W pro­jek­cie oby­wa­tel­skim wyste­pu­je­my o budo­wę siłow­ni zewnętrz­nej, HOT SPO­Tu oraz miej­sca do wypo­czyn­ku dla mło­dzie­ży i miesz­kań­ców osie­dla. Jeste­śmy dużą szko­łą, uczy się w niej 520 uczniów, a baza spor­to­wa naszej szko­ły ogra­ni­cza się do obiek­tów zamknę­tych. Od wrze­śnia 2018 dys­po­nu­je­my halą spor­to­wą, któ­ra powsta­ła na tere­nie wcze­śniej­sze­go boiska. Na tere­nie wcze­śniej­sze­go boiska powstał par­king, dla­te­go w obec­nej sytu­acji nie posia­da­my żad­ne­go miej­sca do ćwi­czeń fizycz­nych na tere­nie zewnętrz­nym szko­ły. Posia­da­my ide­al­ne miej­sce do zbu­do­wa­nia 10 ele­men­to­wej siłow­ni zewnętrz­nej na świe­żym powie­trzu, HOT SPO­Tu oraz 4 ławek.
D – 46 Lubel­skie przed­szko­la­ki- czy­ste powie­trze i bez­piecz­ny plac. 90000 zł Lubel­skie przed­szko­la­ki chcą oddy­chać czy­stym powie­trzem, A w cen­trum Lubli­na czy­ste ono jest nie­ko­niecz­nie.… Dla­te­go rodzi­ce, by w ich przy­szłosc inwe­stio­wać, bar­dzo by chcie­li im powie­trze fil­tor­wać. By czy­stym tle­nem oddy­cha­ły dzien cały, A smog by nie nisz­czył płu­cek ich małych. Zamiast sie­dzieć w domu z kasz­lem i kata­rem Niech się uczą, bawia, urzą­dza­ja bale! Dzie­ciń­stwo jak dzień im minie za chwi­lę A pozo­sta­nie zdro­wie i w przed­szko­lu cudow­ne chwi­le. Dla­te­go dro­gi miesz­kan­cu Lubli­na, Zagło­suj na nasz pro­jekt, potrzeb­na jest chwi­la. By w lubel­skich przed­szko­lach było czy­ste powie­trze, A na pla­cu zabaw też było bezpiecznie! 
D – 49 Nowy Świat dla dzieci 300000 zł Pro­jekt zakła­da orga­ni­za­cję wyda­rzeń kul­tu­ral­no-roz­ryw­ko­wych dla miesz­kań­ców Nowe­go Świa­tu i oko­lic. Pro­jekt zakła­da uspo­ko­je­nie ruchu na ul. Nowy Świat.
D – 50 Stre­fa relak­su + dopo­sa­że­nie pla­cu zabaw przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 51 294820 zł Celem pro­jek­tu jest zago­spo­da­ro­wa­nie wol­nej prze­strze­ni obok szko­ły i stwo­rze­nie stre­fy relak­su. Leża­ki, tram­po­li­ny ziem­ne, duża ilość miejsc do sie­dze­nia, a tak­że nowe nasa­dze­nia drzew i krze­wów na pew­no zachę­cą wszyst­kich uczniów do spę­dza­nia cza­su w tym miej­scu w prze­rwach pomię­dzy lek­cja­mi. Jed­no­cze­śnie nowy wygląd uzy­ska plac zabaw, któ­ry ma już osiem lat. Nawierzch­nia oraz urzą­dze­nia zosta­ną odno­wio­ne, a tak­że poja­wią się dwie nowe zabaw­ki: loko­mo­ty­wa i bocia­nie gniazdo.
D – 52 Bez­piecz­na dro­ga do szko­ły na Felinie 300000 zł Wynie­sie­nie czte­rech ist­nie­ją­cych przejść dla pie­szych w bez­po­śred­nim oto­cze­niu Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 52 na lubel­skim Feli­nie. Roz­wią­za­nie to zmu­si kie­row­ców do zmniej­sze­nia pręd­ko­ści, co real­nie zwięk­szy bez­pie­czeń­stwo dzie­ci idą­cych do szkoły.
D – 53 Moder­ni­za­cja i prze­bu­do­wa pla­cu zabaw w Przed­szko­lu nr 5, Filia przy ul. Spo­koj­nej 13 połą­czo­na z reali­za­cją pro­jek­tu budo­wy scho­dów i muru oporowego. 280000 zł Ist­nie­ją­cy obec­nie plac zabaw nie speł­nia stan­dar­dów pod wzglę­dem jako­ści, funk­cjo­nal­no­ści i atrak­cyj­no­ści dla dzie­ci (na tak małej powierzch­ni ok 270 m²). Brak moż­li­wo­ści bez­po­śred­nie­go przej­ścia z budyn­ku przed­szko­la na teren pla­cu zabaw jest dodat­ko­wą trud­no­ścią dla dzie­ci pod wzglę­dem samo­dziel­no­ści, samo­ob­słu­gi jak i bez­pie­czeń­stwa. Wyko­na­nie tych dwóch zadań rów­no­cze­śnie jest nie­zbęd­ne dla polep­sze­nia kom­for­tu z użyt­ko­wa­nia pla­cu zabaw przez dzieci.
D – 54 „Sygnał od nowa”- sprzęt do pie­lę­gna­cji boisk piłkarskich. 299900 zł W ramach akcji „Sygnał od nowa” dzię­ki gło­som miesz­kań­ców uda­ło się wygrać budże­ty oby­wa­tel­skie w latach poprzed­nich. W lip­cu zakoń­czy się budo­wa boiska ze sztucz­ną nawierzch­nią przy uli­cy Zembo­rzyc­kiej. Roz­wój infra­struk­tu­ry spor­to­wej wią­że się nie tylko
D – 55 Utwar­dze­nie pla­cu przy ul.Miodowej 255000 zł Utwar­dze­nie pla­cu przy ul. Mio­do­wej, Dz.116 Obr. 67 Ark. 1
D – 61 Moder­ni­za­cja ul. Namy­słow­skie­go , dokoń­cze­nie remon­tu ul Kru­ka od ul. Kra­jew­skie­go do ul. Powsta­nia Styczniowego 299000 zł Zgła­szam pro­jekt moder­ni­za­cji ul. Namy­słow­skie­go , nawierzch­nia jezd­ni do wymia­ny ‚chod­ni­ki rów­nież – uli­ca nie­re­mon­to­wa­na od wie­lu lat. Zgła­szam pro­po­zy­cję dokoń­cze­nia remon­tu ul. Gene­ra­ła Micha­ła Kru­ka od ul. Kra­jew­skie­go do ul. Powsta­nia Styczniowego.
D – 62 Poło­że­nie nawierzch­ni beto­no­wo-asfal­to­wej na czę­ści uli­cy Wól­czań­skiej w Lublinie 300000 zł Poło­że­nie nawierzch­ni beto­no­wo-asfal­to­wej na czę­ści uli­cy Wól­czań­skiej. Pro­jekt wyko­na­nia nawierzch­ni ma istot­ne zna­cze­nie dla funk­cjo­no­wa­nia miesz­kań­ców, gdyż zna­czą­co popra­wi kom­fort poru­sza­nia się po ulicy.
D – 63 Zie­leń przy Niecałej 116000 zł Pro­jekt pole­ga na usta­wie­niu donic wraz z nasa­dze­niem w nich ber­be­ry­sów w celu ożywienia/upiększenia uli­cy Niecałej.
D – 65 Remont chod­ni­ka na ul.Lubartowskiej na odcin­ku od skrzy­żo­wa­nia z ul.Kowalską do Al.Solidarności 300000 zł Remont zanie­dba­ne­go chod­ni­ka przy uli­cy Lubar­tow­skiej na odcin­ku od skrzy­żo­wa­nia z uli­cą Kowal­ską do Alei Soli­dar­no­ści. Odświe­że­nia czę­ści jed­ne­go z naj­czę­ściej uczęsz­cza­nych szla­ków w Lublinie.
D – 66 MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PARKINGU PRZY LWOWSKIEJ 10 300000 zł Pro­jekt prze­wi­du­je moder­ni­za­cję i roz­bu­do­wę par­kin­gu przed budyn­kiem miesz­kal­nym Lwow­ska 10. Ini­cja­to­rem pro­jek­tu jest Rada Dziel­ni­cy Kalinowszczyzna.
D – 67 Remont chod­ni­ków 300000 zł Remont chod­ni­ków przy uli­cy Owocowej,Jarzębinowej oraz Śliwkowej.
D – 70 Oświe­tle­nie uli­ca Fiołkowa 24000 zł Bra­ku­ją­ce oświe­tle­nie uli­cy Fioł­ko­wej przy budyn­kach 15,29,31,33. W cza­sie pro­jek­tu i budo­wy oświe­tle­nia na uli­cy Fioł­ko­wej, odci­nek przy w/w budyn­kach został pomi­nię­ty. Wystar­czą 2 latar­nię, aby roz­ja­śnić ten odci­nek uli­cy i par­king na jego koń­cu. Popra­wi to kom­fort i bez­pie­czeń­stwo miesz­kań­ców naszej ulicy.
D – 71 Roz­bu­do­wa toru rowe­ro­we­go przy ul. Tetmajera 300000 zł Celem pro­jek­tu jest upo­rząd­ko­wa­nie skwe­ru przy ul. Tet­ma­je­ra, zapew­nie­nie nowych atrak­cji, zapew­nie­nie utrzy­ma­nia porząd­ku i bez­pie­czeń­stwa na skwerze.
D – 72 WIENIAWA park rekre­acyj­no-spor­to­wy dla miesz­kań­ców – Bike City – mia­stecz­ko spor­tów ekstremalnych 300000 zł Na osie­dlu Wie­nia­wa mię­dzy restau­ra­cją McDo­nalds a Lidlem przy alei Soli­dar­no­ści w Lubli­nie pra­gnie­my przy­wró­cić tere­ny zie­lo­ne miesz­kań­com i stwo­rzyć ośro­dek rekre­acyj­no-spor­to­wy dostęp­ny dla wszyst­kich – Bike City – mia­stecz­ko spor­tów ekstremalnych. 
D – 73 Remont ska­te­par­ku przy ul. Rycerskiej 300000 zł Remont ska­te­par­ku przy ul. Rycer­skiej. Zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa użyt­kow­ni­ków, zmia­ny w projekcie.
D – 74 Popra­wa bez­pie­czeń­stwa dziel­ni­cy Sła­wi­nek- mon­taż monitoringu 300000 zł Poczu­cie bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców jest istot­ną cechą pod­no­szą­cą jakość życia. Życie poka­zu­je, że moni­to­ring przez służ­by miej­skie zapo­bie­ga róż­ne­go rodza­ju wykro­cze­niom i prze­stęp­stwom. Funk­cjo­no­wa­nie kamer ma zna­cze­nie zarów­no pre­wen­cyj­ne jak i uspo­ka­ja­ją­ce mieszkańców.
D – 75 Pogod­na uli­ca sąsia­dów zachwyca 210000 zł Pro­jekt doty­czy moder­ni­za­cji frag­men­tu cią­gu pie­szo-jezd­ne­go pomię­dzy uli­cą Pogod­ną a uli­cą Jesien­ną poprzez wymia­nę nawierzch­ni na kost­kę i dodat­ko­we miej­sca posto­jo­we. Obec­nie odci­nek ten jest dziu­ra­wy, nie był remon­to­wa­ny od lat, mimo że korzy­sta z nie­go wie­lu miesz­kań­ców, w tym pieszych.
D – 76 Zmniej­sza­my zadłu­że­nie miasta 300000 zł Zadłu­że­nie mia­sta Lubli­na wyno­si już ok. 1,45 mld zł. Tyl­ko w 2018 roku wydat­ki z kasy mia­sta były o 86 mln zł wyż­sze niż docho­dy. Pro­jekt doty­czy spła­ty (nad­pła­ty) zadłu­że­nia (kre­dy­tu) mia­sta Lublin w kwo­cie 290 000 zł oraz wyko­na­nia i zamon­to­wa­nia na budyn­ku ratu­sza elek­tro­nicz­ne­go zega­ra dłu­gu mia­sta. Dzię­ki temu miesz­kań­cy będą mieć świa­do­mość swo­je­go zadłu­że­nia (bo dług mia­sta to tak napraw­dę dług mieszkańców).
D – 78 Zato­ki przy­stan­ko­we przy ul. Kręż­nic­kiej, przy­sta­nek „Mari­na” i „Kem­ping” w stro­nę miasta 168000 zł Wybu­do­wa­nie zatok wpły­nie w spo­sób istot­ny na popra­wę bez­pie­czeń­stwa użyt­kow­ni­ków ul. Kręż­nic­kiej. Obec­nie zatrzy­mu­ją­ce się na przy­stan­kach w/w auto­bu­sy komu­ni­ka­cji miej­skiej powo­du­ja kor­ki się­ga­ją­ce nie­kie­dy ok 1 km.
D – 79 Moder­ni­za­cja obiek­tów Zespo­łu Szkół nr 10 w Lublinie 299970 zł Pro­jekt zakła­da rewi­ta­li­za­cję obiek­tów Zespo­łu Szkół nr 10 w Lubli­nie zlo­ka­li­zo­wa­ne­go przy ul. Bie­dron­ki 13 w Lubli­nie. W roku szkol­nym 2019/2020 w ZS 10 naukę roz­pocz­ną absol­wen­ci klas 8 szkół pod­sta­wo­wych oraz klas 3 gim­na­zjów. Wyma­ga to respek­to­wa­nia potrzeb psy­cho­fi­zycz­nych uczniów, czy­li stwo­rze­nia im wła­ści­wych warun­ków do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju, w szcze­gól­no­ści jeśli cho­dzi o dostęp do obiek­tów spor­to­wych. Cela­mi szcze­gó­ło­wy­mi pro­jek­tu są moder­ni­za­cja obiek­tów szkol­nych, w wyni­ku któ­rej baza szkol­na posze­rzy się o: ‑strzel­ni­cę wie­lo­funk­cyj­ną – multimedialną/pneumatyczną, ‑salę spor­tów wal­ki wraz z wypo­sa­że­niem do tre­nin­gu, ‑dodat­ko­we wypo­sa­że­nia siłow­ni szkol­nej, ‑dodat­ko­we wypo­sa­że­nia do pro­wa­dze­nia ćwi­czeń i symu­la­cji z pierw­szej pomo­cy. Dodat­ko­wo dla uczniów oraz miesz­kań­ców Lubli­na prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ną: ‑zaję­cia otwar­te – strze­lec­kie, samo­obro­ny, tre­nin­gu per­so­nal­ne­go i siło­we­go oraz pierw­szej pomo­cy, ‑cykl zawo­dów sportowo-obronnych.
D – 80 Aktyw­ny Przedszkolak 300000 zł Pro­jekt ten zakła­da pro­wa­dze­nie zajęć spor­to­wo – rekre­acyj­nych z ele­men­ta­mi edu­ka­cyj­ny­mi, skie­ro­wa­nych do dzie­ci z przed­szko­li zlo­ka­li­zo­wa­nych w dziel­ni­cy Węglin Połu­dnie. Zaję­cia będą pro­wa­dzo­ne dla dzie­ci w wie­ku 2–6 lat. 
D – 81 Aktyw­na Wieniawa 300000 zł Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom mło­dych osób, zgło­szo­ny zosta­je pro­jekt Aktyw­na Wie­nia­wa, któ­ry zakła­da reali­za­cje zajęć spor­to­wych w Lubli­nie na dziel­ni­cy Wieniawa. 
D – 82 Wymia­na ogro­dze­nia wokół Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 20 w Lubli­nie przy al. J. Pił­sud­skie­go 26 193880 zł Pro­jekt ma na celu wymia­nę zupeł­nie znisz­czo­ne­go ogro­dze­nia wokół Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 20 w Lubli­nie przy al. J. Pił­sud­skie­go 26. Obec­ny stan ogro­dze­nia datu­je się na począ­tek powsta­nia szko­ły tj. lata pięć­dzie­sią­te XX wieku.
D – 83 Aktyw­ny Lublin 300000 zł Pro­jekt, któ­ry chce­my kon­ty­nu­ować w roku 2020, funk­cjo­nu­je w Lubli­nie od kil­ku lat i cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią – obec­nie z zajęć spor­to­wo-rekre­acyj­nych Lubli­nia­nie korzy­sta­ją regu­lar­nie. Kon­tu­nu­acja zakła­da reali­za­cję tre­nin­gów z instruk­to­ra­mi od lute­go 2020 do koń­ca listo­pa­da 2020 r. W przy­szło­rocz­nym pro­jek­cie zre­ali­zu­je­my mini­mum 750 bez­płat­nych 45 minu­to­wych jed­no­stek tre­nin­go­wych. Zaję­cia spor­to­we będą skie­ro­wa­ne do osób w róż­nym wie­ku, począw­szy od zajęć reali­zo­wa­nych z myślą o naj­młod­szych, przez zaję­cia fit­nes­su, tre­nin­gu funk­cjo­nal­ne­go, aqu­aaero­bi­cu dla osób doro­słych, aż do sza­chów i gim­na­sty­ki dla osób star­szych. Zaję­cia będą reali­zo­wa­ne w obiek­tach spor­to­wych zlo­ka­li­zo­wa­nych w dziel­ni­cy Za Cukrow­nią (obiek­ty MOSiR, Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 20, obiek­ty komer­cyj­ne speł­nia­ją­ce wymo­gi pro­wa­dze­nia w nich zajęć). Za udział w zaję­ciach nie będzie pobie­ra­na żad­na opłata.
D – 84 Aktyw­ny Konstantynów 300000 zł Pro­jekt zakła­da reali­za­cję zajęć spor­to­wo-rekre­acyj­nych dla uczniów i stu­den­tów miesz­ka­ją­cych w Lubli­nie. Zaję­cia odby­wać się będą wcią­gu dwóch seme­strów: let­ni (15 tygo­dni – od lute­go do czerw­ca) i zimo­wy (10 tygo­dni – od paź­dzier­ni­ka do grud­nia). Na pro­jekt zło­ży się mini­mum 40 jed­no­stek tre­nin­go­wych w tygo­dniu (40 x 45 min) w róż­nych dys­cy­pli­nach spor­to­wych. Naj­istot­niej­szym ele­men­tem pro­jek­tu jest pro­mo­cja Mia­sta Lublin jako atrak­cyj­ne­go dla mło­dych osób miesz­ka­ją­cych w Lubli­nie. Dzię­ki pro­jek­to­wi ucznio­wie i stu­den­ci będą mogli pod­nieść swo­je umie­jęt­no­ści spor­to­we i reali­zo­wać wła­sne pasje. Jest to tak­że popu­la­ry­za­cja spor­tu jako bez­piecz­ne­go spo­so­bu spę­dza­nia wol­ne­go cza­su oraz inte­gra­cja mło­de­go poko­le­nia uczniów i stu­den­tów miesz­ka­ją­cych w Lublinie. 
D – 85 Sport i rekre­acja dla małych i dużych. BUDOWA SIŁOWNI NA POWIETRZU (ul. Kaspro­wi­cza) I PLACU ZABAW (ul. Grygowej) 294600 zł ZA CZYM GŁOSUJESZ ? 1. BUDOWĄ 10-ELEMENTOWEJ SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU PRZY SZKOLE PODTAWOWEJ NR 48 NA UL. JANA KASPROWICZA 2. BUDOWĄ 7‑ELEMENTOWEGO PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM I ŁAWKAMI NA OSIEDLU UL. GRYGOWEJ ANTONINY, 3 ZAMONTOWANIEM 1O ŁAWEK
D – 86 Nasza Dziel­ni­ca – Nasz Sławinek 300000 zł Celem pro­jek­tu jest reali­za­cja inwe­sty­cji w obrę­bie dziel­ni­cy Sła­wi­nek, któ­re pod­nio­są kom­fort i bez­pie­czeń­stwa życia miesz­kań­ców. Pro­jekt zakła­da: – stwo­rze­nie nowych nasa­dzeń zie­le­ni wokół tere­nów spor­to­wo-rekre­acyj­nych przy uli­cy Baśnio­wej; – stwo­rze­nie sta­cji Lubel­skie­go Rowe­ru Miej­skie­go przy uli­cy Baśniowej.
D – 87 WYPOŻYCZALNIA ROWERU MIEJSKIEGO PRZY SZKOLE NR 48 + BUDOWA CHODNIKA OD HAJDOWSKIEJ DO ŁUSZCZOWSKIEJ 290000 zł ZA CZYM GŁOSUJESZ ? 1. BUDOWĄ STACJIWYPOŻYCZALNI LUBELSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO NA UL. JANA KASPROWICZA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 2. BUDOWĄ CHODNIKA DLA PIESZYCH WZDŁUŻ UL TURYSTYCZNEJ OD TURYSTYCZNEJ NR 35 DO UL ŁUSZCZOWSKIEJ
D – 88 Nasz Sła­wi­nek 300000 zł Celem pro­jek­tu jest reali­za­cja inwe­sty­cji w obrę­bie dziel­ni­cy Sła­wi­nek, któ­re pod­nio­są kom­fort i bez­pie­czeń­stwa życia miesz­kań­ców. Pro­jekt zakła­da moder­ni­za­cję dro­gi przy uli­cy Jaku­ba Jasiń­skie­go w kie­run­ku uli­cy Dzie­ci Zamojsz­czy­zny, dro­gi przy uli­cy Dzie­ci Zamojsz­czy­zny w kie­run­ku uli­cy Podchorążych.
D – 89 ZEMBORZYCE chod­nik na uli­cy Pasiecz­nej (Tata­rów­ka) 294000 zł Pro­jekt zakła­da budo­wę chod­ni­ka o sze­ro­ko­ści 1,2m wzdłuż całej dłu­go­ści uli­cy Pasiecz­nej w Zembo­rzy­cach, w tym na przy­stan­kach „Ku Słoń­cu 01 oraz 02”, a tak­że posta­wie­nie wia­ty przy­stan­ko­wej na przy­stan­ku „Ku Słoń­cu 02”. Uli­ca Pasiecz­na jest jedną
D – 90 Przy­stan­ki oraz chod­nik przy ul. Dożynkowej. 215000 zł Pro­jekt doty­czy przy­stan­ków komu­ni­ka­cji miej­skiej przy ul. Dożyn­ko­wej i zakła­da – kosz­tem mak­sy­mal­nie 215 tysię­cy zło­tych: 1. Budo­wę zespo­łu przy­stan­ko­we­go „Orze­cho­wa” (w pobli­żu ul. Orze­cho­wej). 2. Posta­wie­nie wia­ty na czę­ści przy­stan­ków auto­bu­so­wych przy ul. Dożyn­ko­wej. 3. Usta­wie­nie ławek na 5 przy­stan­kach przy ul. Dożyn­ko­wej. 4. Utwo­rze­nie wia­ty rowe­ro­wej oraz samo­ob­słu­go­wej sta­cji napra­wy rowe­rów – bli­sko zespo­łu przy­stan­ko­we­go „Orze­cho­wa”. 5. Dobu­do­wa­nie ostat­nie­go odcin­ka chod­ni­ka przy ul. Dożyn­ko­wej (od skrzy­żo­wa­nia z ul. Orze­cho­wą do gra­ni­cy miasta).
D – 92 Latar­nie ulicz­ne na ul. Jar­marcz­nej + nowa nawierzch­nia asfal­to­wa na ul. Dziu­biń­skiej + doświe­tle­nie „Osie­dla Grygowej” 299500 zł Za czym gło­su­jesz ? 1. Uzu­peł­nie­nie – budo­wa nowej nawierzch­ni asfal­to­wej na ul. Dziu­biń­skiej od nr 1 do nr 21 oraz od nr 71 do ul. Dojaz­do­wej 2. Zakup i mon­taż 16 szt lamp z czuj­ni­ka­mi ruchu przy klat­kach scho­do­wych budyn­ków „Osie­dla Grygowa”
D – 93 Kośmi­nek – Relaks nad rze­ką Czerniejówką 150000 zł Bez­piecz­ny relaks w mikro­kli­ma­cie doli­ny rze­ki Czer­nie­jów­ki to pro­jekt doty­czą­cy moder­ni­za­cji ist­nie­ją­cych pla­ców zabaw przy ul. Skrzy­nic­kiej i ul. Wspól­nej. – mon­taż kame­ry moni­to­rin­gu – doku­pie­nie huś­ta­wek typu „bocia­nie gniaz­do” – usta­wie­nie latar­ni par­ko­wej z oświe­tle­niem LED – leża­ki miej­skie – sto­jak na rowery
D – 94 Nowy plac zabaw dla dzie­ci z Przed­szko­la nr 15 na Sławinku 70000 zł Na dział­ce obok przed­szko­la przy ul. Boha­te­rów Mon­te Cas­si­no znaj­du­je się pięk­ne, tra­wia­ste podwór­ko, któ­re słu­ży przed­szko­la­kom do zabaw na świe­żym powie­trzu. Pro­po­nu­je­my zbu­do­wa­nie pla­cu zabaw dla dzie­ci od 3 do 5 lat wypo­sa­żo­ne­go w pia­skow­ni­cę, kon­struk­cję do wspi­na­nia się ze zjeż­dżal­nią, karu­ze­lę oraz sprę­ży­no­we bujacz­ki. Nie­ste­ty dzie­ci nie mają zbyt wie­lu ele­men­tów pla­cu do zaba­wy a dotych­cza­so­we zosta­ły moc­no zuży­te. Na chwi­lę obec­ną kon­struk­cja zjeż­dżad­ni zosta­ła naru­szo­na (spróch­nia­ła bry­ła kon­struk­cyj­na). Pia­skow­ni­ca jest tak­że caly czas zakry­ta. Jest to małe, kame­ral­ne przed­szko­le zlo­ka­li­zo­wa­ne w domu jed­no­ro­dzin­nym. Przez to dzie­ci bar­dzo się dobrze czu­ją, nie­ste­ty bra­ku­je wie­lu ele­men­tów wyposażenia.
D – 95 Kośmi­nek – Bez­piecz­ne przej­ścia dla pie­szych na ul. Wyzwolenia 150000 zł Zapro­jek­to­wa­nie i wyko­na­nie 3 bez­piecz­nych przejść przez jed­nię w oko­li­cy przy­stan­ków auto­bu­so­wych na uli­cy Wyzwolenia
D – 96 Pętla nr 39 Zadę­bie + ścia­na wspi­nacz­ko­wa dla dzie­ci ul. Gry­go­wej + wia­ty przy­stan­ko­we na ul. Tury­stycz­nej + nowa bra­ma w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 48 290000 zł Za czym gło­su­jesz ? 1. Ścia­na wspi­nacz­ko­wa na pla­cu zabaw „Osie­dle Gry­go­wej” 2. Wia­ty przy­stan­ko­we sztuk 2 na ul. Tury­stycz­nej przy ul. Haj­dow­skiej i przy super­mar­ke­cie „sto­krot­ka” 3. Nowa bra­ma w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 48 4. Utwar­dze­nie nawierzch­nią asfal­to­wą pętli auto­bu­so­wej „Zadę­bie” dla linii nr 39
D – 97 Pro­fe­sjo­nal­ne boisko do pił­ki koszy­ko­wej na Węgli­nie Połu­dnio­wym dostęp­ne dla wszystkich. 300000 zł Pro­jekt zakła­da utwar­dze­nie poli­ure­ta­nem tere­nu o wymia­rach 28m x 15m two­rząc pro­fe­sjo­nal­ne boisko do pił­ki koszy­ko­wej, na tere­nie rekre­acyj­no-wypo­czyn­ko­wym w Dziel­ni­cy Węglin Połu­dnio­wy w rejo­nie ulic Szcze­ciń­skiej i Warmińskiej.
D – 98 Abra­mo­wic­ką bez­piecz­nie rowerem 300000 zł Pro­jekt zakła­da zapro­jek­to­wa­nie i wyko­na­nie bra­ku­ją­ce­go odcin­ka dro­gi rowe­ro­wej wzdłuż ul. Abramowickiej.
D – 99 Szpil­ko­stra­da na Sta­rym Mieście 300000 zł Szpil­ko­stra­da to spe­cjal­na powierzch­nia przy­ja­zna kobie­tom na szpil­kach i oso­bom na kół­kach, np. w wóz­kach. Szpil­ko­stra­da pole­ga na wyrów­na­niu lub wymia­nie wąskie­go pasa nawierzch­ni tak by był gład­ki i umoż­li­wiał wygod­ne i bez­piecz­ne poru­sza­nie się na szpil­kach czy na kół­kach (np. poprzez szli­fo­wa­nie kost­ki i wypeł­nia­nia spo­in rów­no z nawierzch­nią). Pro­jekt zakła­da wyko­na­nie takich szpil­ko­strad w obrę­bie Sta­re­go Miasta.
D – 100 Bez­piecz­ny chod­nik na ul. Sła­win­kow­skiej w pobli­żu ogro­du bota­nicz­ne­go – etap I 300000 zł Pro­jekt zakła­da budo­wę bez­piecz­ne­go chod­ni­ka wzdłuż ul. Sła­win­kow­skiej za kwo­tę 300 tys. zł na naj­bar­dziej koli­zyj­nym odcin­ku (drze­wa i uzbro­je­nie pod­ziem­ne), ale nie­zbęd­nym dla doce­lo­wej reali­za­cji bez­piecz­ne­go chod­ni­ka wzdłuż całej tej uli­cy do al. Warszawskiej.
D – 101 Ścież­ka rowe­ro­wa przy pół­noc­nej – bez­piecz­niej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Sze­ro­kie i do Śródmieścia 300000 zł Doty­czy budo­wy krót­kie­go, ale waż­ne­go odcin­ka ścież­ki rowe­ro­wej obok ruchli­we­go odcin­ka ul. Pół­noc­nej – od ul. Kosmow­skiej do ist­nie­ją­cej ścież­ki przy ron­dzie W. Pilec­kie­go. Ścież­ka o sze­ro­ko­ści 2,5 m popro­wa­dzo­na zosta­nie z dala od jezd­ni w pasie zie­le­ni pomię­dzy ul. Pół­noc­ną a al. Soli­dar­no­ści. Jej reali­za­cja popra­wi połą­cze­nia mię­dzy osie­dlo­we Cze­cho­wa, Sła­wi­na, Sła­win­ka i Sze­ro­kie­go i umoż­li­wi bez­piecz­niej­szy dojazd: m.in. do Mc Donal­da, na Sła­wi­nek, na osie­dle Bota­nik, na Sła­win (Poli­go­no­wa, Wil­lo­wa, Zbo­żo­wa), do Ogro­du Bota­nicz­ne­go i Skan­se­nu oraz z zachod­nich dziel­nic w kie­run­ku Śród­mie­ścia. To frag­ment doce­lo­wej ścież­ki wzdłuż doli­ny rze­ki Cze­chów­ki, któ­ra wyko­rzy­stu­jąc brak wznie­sień, ma połą­czyć 7 dziel­nic mia­sta oraz Sta­re Mia­sto z Ogro­dem Bota­nicz­nym i Skan­se­nem, gdzie zaczy­na się szlak rowe­ro­wy z Lubli­na do Kazi­mie­rza Dol­ne­go przez Nałę­czów i kil­ku kilo­me­tro­wa ścież­ka wzdłuż al. Soli­dar­no­ści. Tra­sa jest zgod­na ze Stra­te­gią reali­za­cji dróg rowe­ro­wych w m. Lublin – 2014 r.
D – 102 Park cen­tral­ny na Felinie 300000 zł I etap reali­za­cji pro­jek­tu par­ku na Feli­nie. Chciał­bym, aby park w przy­szło­ści sta­no­wił głów­ne miej­sce odpo­czyn­ku, rekre­acji i życia lokal­ne­go. I etap reali­za­cji pro­jek­tu par­ku obej­mu­je pro­jekt budow­la­ny nie­zbęd­ny do dal­szych prac tj. uzbo­ro­je­nie działki.
D – 103 Rowe­rem i rol­ka­mi wygod­nie nad Bystrzycę 300000 zł Pro­jekt zakła­da wyko­na­nie łącz­ni­ków – dróg rowe­ro­wych od ul. Rome­ra do kła­dek nad Bystrzy­cą przy Rome­ra 28 i przy Nał­kow­skich 97. Każ­da będzie mia­ła po ok. 100m długości.
D – 107 Zalew Zembo­rzyc­ki miej­scem wypo­czyn­ku wszyst­kich Lublinian 300000 zł Obszar Zale­wu Zembo­rzyc­kie­go od wie­lu lat jest zanie­dba­ny. Zmień­my to! Gło­su­jąc na pro­jekt popie­rasz sze­reg zmian, któ­re będą wstę­pem by ponow­nie uczy­nić tą prze­strzeń atrak­cyj­ną, bez­piecz­ną i przy­ja­zną. Gło­su­jąc na ten pro­jekt popie­rasz: – usta­wie­nie miej­skich leża­ków na Mari­nie i przy Sło­necz­nym Wrot­ko­wie (przy­po­mi­na­ją ław­ki, ale moż­na się na nich wygod­nie poło­żyć), – budo­wę dwóch ogól­no­do­stęp­nych miejsc ogni­sko­wych na kil­ka­na­ście osób (na Mari­nie i Dąbro­wie) – wan­da­lo­od­por­nych, muro­wa­nych pale­nisk i sie­dzisk, – stwo­rze­nie dwóch miejsc pod food­trac­ki na Mari­nie, – napra­wę oświe­tle­nia wzdłuż ale­jek na Mari­nie, – usta­wie­nie dwóch obro­to­wych kamer moni­to­rin­gu, co by mieć na oku nowe inwestycje;-)
D – 108 SZKOŁA WYSOKICH LOTÓW – wypo­sa­że­nie sal lek­cyj­nych oraz świe­tli­cy, w nowo­cze­sne pomo­ce dydak­tycz­ne przy SP nr 31 im. Lot­ni­ków Pol­skich w Lublinie. 300000 zł Pro­jekt SZKOŁA WYSOKICH LOTÓW wypo­sa­że­nie sal lek­cyj­nych oraz świe­tli­cy, w nowo­cze­sne pomo­ce dydak­tycz­ne przy SP nr 31 im. Lot­ni­ków Pol­skich w Lubli­nie, ma na celu pod­nie­sie­nie stan­dar­dów oraz efek­tyw­no­ści pro­ce­sów dydak­tycz­nych. Dosto­so­wa­nie szko­ły do jak naj­wyż­szych stan­dar­dów, na mia­rę XXI wie­ku pozwo­li wyrów­nać szan­se edu­ka­cyj­ne uczniów SP 31 w Lubli­nie. Zale­ży Nam na wzmoc­nie­niu atrak­cyj­no­ści i pod­nie­sie­niu jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szko­ły ukie­run­ko­wa­nej na roz­wój kom­pe­ten­cji mło­dzie­ży szkolnej.
D – 109 Inwe­sty­cje na Kośmin­ku – m.in. Remont szko­ły, wymia­na nawierzch­ni, remont chodników 300000 zł 1. Remont kory­ta­rzy w szko­le pod­sta­wo­wej nr 15 im. Jana Paw­ła II w Lubli­nie. 2. Remont nawierzch­ni pla­cu przy uli­cy Dulę­by. 3. Remont chod­ni­ka przy uli­cy Dobrej. 4. Remont chod­ni­ka przy uli­cy Wspól­nej. 5. Wyło­że­nie kost­ki bru­ko­wej przy pla­cu zabaw przy uli­cy Skrzynickiej
D – 110 Uli­ca Pięk­na – remont chodników 200000 zł Pro­jekt prze­wi­du­je remont chod­ni­ków wzdłuż ul. Pięk­nej na tere­nie dziel­ni­cy Dzie­sią­ta w Lubli­nie. Ist­nie­ją­ce obec­nie chod­ni­ki są w zna­czą­cy spo­sób znisz­czo­ne, z licz­ny­mi ubyt­ka­mi, zani­że­nia­mi oraz popę­ka­ny­mi pły­ta­mi chod­ni­ko­wy­mi. Taki stan utrud­nia korzy­sta­nie z chod­ni­ków. Celem pro­jek­tu jest popra­wa sta­nu tech­nicz­ne­go chod­ni­ków a tym samym upo­rząd­ko­wa­nie prze­strze­ni publicz­nej, popra­wa este­ty­ki oto­cze­nia, w któ­rym żyją miesz­kań­cy. Reali­za­cja pro­jek­tu będzie rów­nież oka­zją do upo­rząd­ko­wa­nia pro­ble­mu par­ko­wa­nia pojaz­dów wzdłuż ulicy. 
D – 111 Łagiew­nic­ką nad rzekę 300000 zł Uli­ca Pięk­na ma rów­nież istot­ne zna­cze­nie w lokal­nym ukła­dzie komu­ni­ka­cyj­nym ponie­waż zapew­nia komu­ni­ka­cję mię­dzy ul. Kunic­kie­go a ul. Wojen­ną oraz doj­ście miesz­kań­ców do przy­stan­ków komu­ni­ka­cji miej­skiej Dąbrow­ska 01 i Dąbrow­ska 02, znaj­du­ją­cych się przy ul. Kunickiego. 
D – 113 REWITALIZACJA STARYCH BRONOWIC 250000 zł Pro­jekt powstał z myślą o popra­wie warun­ków dro­go­wych na Bronowicach.Realizacja pro­jek­tu będzie obej­mo­wać wyko­na­nie par­kin­gu dla samo­cho­dów przy ul. Podlaskiej/Chełmskiej w Lubli­nie o powierzch­ni 150 m 2 oraz wyko­na­nie remon­tu uli­cy Fir­le­jow­skiej o nr. 14
D – 114 Nowe ogro­dze­nie dla Przed­szko­la Nr 33 im. Kubu­sia Puchat­ka w Lublinie 261000 zł Nasze Przed­szko­le ist­nie­je od 1962 r., imię Kubu­sia Puchat­ka zosta­ło nada­ne w 2004 r. Od lat cie­szy się opi­nią miej­sca cie­płe­go i przy­ja­zne­go, dzie­ciom oraz rodzi­com, zapew­nia­ją­ce­go pod­opiecz­nym wycho­wa­nie i naukę w atmos­fe­rze akcep­ta­cji i bezpieczeństwa.
D – 117 LSM – szko­ły i przed­szko­la razem dla uczniów czy­li remon­ty, zaku­py wypo­sa­że­nia, dopo­sa­że­nie pla­cu zabaw. 299999.99 Pro­jekt jest odpo­wie­dzią na część palą­cych potrzeb remon­to­wych oraz zaku­po­wych szkół i przed­szko­li na tere­nie LSM czy­li dziel­ni­cy Rury. Pro­jekt doty­czy: – Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Juliu­sza Sło­wac­kie­go ul. Bal­la­dy­ny 22 w Lubli­nie, – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 5 ul. Igna­ce­go Rzec­kie­go 10 w Lubli­nie (na któ­ry skła­da­ją się Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 22 im. Bole­sła­wa Pru­sa oraz XIX Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Marii i Jerze­go Kun­ce­wi­czów), – Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 29 im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza ul. Waj­de­lo­ty 1 w Lubli­nie, – Przed­szko­le z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi nr 36 ul. Kon­ra­da Wal­len­ro­da 4 w Lubli­nie, – Przed­szko­le nr 48 ul. Leonar­da 15 w Lubli­nie. Nie­ste­ty pla­ców­ki są nie­do­in­we­sto­wa­ne (co widać na załą­czo­nych zdję­cia) ich część wypo­sa­że­nie i część obiek­tów czy tere­nów pamię­ta­ją ostat­nie remon­ty za cza­sów Gier­ka czy nawet Gomułki.
D – 120 Moder­ni­za­cja Pra­cow­ni Kom­pu­te­ro­wych i Cen­trum Mul­ti­me­dial­ne­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 34 im. Kor­ne­la Maku­szyń­skie­go w Lublinie 88735 zł Celem pro­jek­tu jest moder­ni­za­cja prze­sta­rza­łych pra­cow­ni infor­ma­tycz­nych i biblio­tecz­ne­go cen­trum mul­ti­me­dial­ne­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 34 im. Kor­ne­la Maku­szyń­skie­go w Lubli­nie. Chce­my wypo­sa­żyć je w nowe kom­pu­te­ry. Obec­nie ucznio­wie korzy­sta­ją ze sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia, któ­re szko­ła otrzy­ma­ła 13 lat temu w ramach pro­jek­tu unij­ne­go. Kom­pu­te­ry wypo­sa­żo­ne są w sytem ope­ra­cyj­ny Win­dows XP i Vista oraz pakiet biu­ro­wy Offi­ce 2003. Oba te pro­duk­ty stra­ci­ły już wspar­cie pro­du­cen­ta i nie są udo­stęp­nia­ne nowe aktu­ali­za­cje zabez­pie­czeń. Nowe pra­cow­nie kom­pu­te­ro­we to nowe mozli­wo­ści nauki na lek­cjach infor­ma­ty­ki, w cza­sie zajęć poza­lek­cyj­nych, a tak­że wyko­rzy­sta­nie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii pod­czas lek­cji innych przed­mio­tów. W szko­le ma rów­nież sie­dzi­bę komi­sja wybor­cza, któ­ra korzy­sta z kom­pu­te­rów do prze­sy­ła­nia danych. Moder­ni­za­cja stwo­rzy moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia pra­cow­ni i cen­trum mul­ti­me­dial­ne­go dla potrzeb uczniów i podej­mo­wa­nia dzia­łań w śro­do­wi­sku lokalnym. 
D – 121 L.S.M. – Lubel­ska Sto­li­ca Muzy­ki, dziel­ni­co­wy kon­cert arty­stów wywo­dzą­cych się z OS. „LSM” dla mieszkańców 165000 zł Ini­cja­ty­wa kul­tu­ral­na o cha­rak­te­rze dziel­ni­co­wym, prze­zna­czo­na dla miesz­kań­ców w każ­dym wie­ku z dziel­ni­cy Rury oraz innych dziel­nic. Kon­cert ma być dar­mo­wy, arty­stycz­nie odwo­ły­wać się do dzie­dzic­twa kul­tu­ral­ne­go OS. LSM oraz lubel­skich arty­stów wywo­dzą­cych się z tej czę­ści mia­sta takich jak Gru­pa Cho­na­bi­be, Junior Stress a tak­że inni mniej zna­ni pio­sen­ka­rze, Street‘artowcy, kugla­rze, ani­ma­to­rzy kul­tu­ry. Od wcze­snych godzin popo­łu­dnio­wych kon­kur­sy, zaba­wy dla dzie­ci i mło­dzie­ży, pił­kar­skie mecze osie­dlo­we, warsz­ta­ty dla dzie­ci i senio­rów, dmu­chań­ce, moduł edu­ka­cyj­ny (kon­kurs wie­dzy o LSM) i na finał ok godz 19 kon­cert główny.
D – 122 Rewi­ta­li­za­cja pla­cu zabaw przy ul. Głę­bo­ka 20,22,24 w Lublinie 183750 zł Rewi­ta­li­za­cja pla­cu zabaw przy ul. Głę­bo­kiej 20,22,24 w Lublinie.
D – 124 Moder­ni­za­cja nawierzch­ni boisk przy ul. Husarskiej 300000 zł 1/ Wyko­na­nie nawierzch­ni poli­pro­py­le­no­wej typu cour­ty na dwóch boiskach poło­żo­nych przy ul. Husar­skiej: jed­no do teni­sa i siat­ków­ki, dru­gie do gry w pił­kę i koszy­ków­kę 2/ Usta­wie­nie pił­ko­chwy­tów z trzech stron boiska
D – 125 Budo­wa chod­ni­ka od stro­ny CARITASU, bocz­na ul. Misjo­nar­skiej w Lubli­nie z uwzględ­nie­niem ściez­ki rowerowej 189000 zł Prze­bu­do­wa chod­ni­ka od stro­ny Cari­ta­su, poprzez dokoń­cze­nie wymia­ny nawierzch­ni na kost­kę bru­ko­wą z uwzględ­nie­niem ścież­ki rowe­ro­wej, któ­ra łączy­ła­by się z już ist­nie­ją­cą. Połą­cze­nie bra­ku­ją­cych odcin­ków dróg rowe­ro­wych pozwo­li miesz­kań­com na poru­sza­nie się rowe­rem po mieście.
D – 126 Remont odcin­ka jezd­ni i miejsc par­kin­go­wych przy ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi. Kon­ty­nu­acja pro­jek­tu M18, IV edycji. 150000 zł ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi. Dział­ka 91/2 odci­nek wzdłuż seg­men­tów gara­żo­wych przy ul. Wito­sa (120mb) Remont nawierzch­ni jezd­ni 120 mb. oraz miejsc par­kin­go­wych mię­dzy wjaz­da­mi do seg­men­tów gara­żo­wych 390m kw. Wska­za­na jezd­nia zosta­ła zde­gra­do­wa­na pod­czas budo­wy pętli auto­bu­so­wo-tro­lej­bu­so­wej. Prze­jeż­dża­ją­ce pojaz­dy wywo­łu­ją hałas i drga­nia grun­tu odczu­wal­ne miesz­ka­niach. Miej­sca par­kin­go­we są zani­żo­ne wzglę­dem jezd­ni co powo­du­je gro­ma­dze­nie się wody opa­do­wej, któ­ra nie posia­da odpły­wu do kana­li­za­cji desz­czo­wej. W okre­sie zimo­wym docho­dzi do przy­ma­rza­nia samochodów.
D – 127 Doświe­tle­nie ulic: Gor­czań­skiej, Świę­to­krzy­skiej i czę­ści ul. Zelwe­ro­wi­cza na osie­dlu miesz­ka­nio­wym Choiny. 150000 zł Pro­jekt doty­czy dosta­wie­nia dodat­ko­wych latarń ulicz­nych lub wymia­nę lamp oświetleniowych.
D – 128 Budo­wa siłow­ni plenerowej 55000 zł Teren zie­lo­ny w obrę­bie budyn­ku przy ul. Daszyń­skie­go 5. Budo­wa siłow­ni ple­ne­ro­wej pole­ga­ją­cej na zamon­to­wa­niu 6–8 szt. urzą­dzeń do ćwi­czeń. Urzą­dze­nia prze­zna­czo­ne dla róż­nych grup wie­ko­wych z uwzględ­nie­niem senio­rów. Ze wzglę­du na usy­tu­owa­nie w oko­li­cy par­ku Zawil­co­wa powsta­ła siłow­nia umoż­li­wia­ła­by sze­ro­ko poję­tą rekre­ację i akty­wi­za­cję fizycz­ną mieszkańców.
D‑129 Remont uli­cy Jaskółczej 1129800 zł Przed­mio­tem pro­jek­tu jest kom­plek­so­wy remont uli­cy Jaskół­czej połą­czo­ny z budo­wą kana­li­za­cji desz­czo­wej, budo­wą chod­ni­ka, miejsc par­kin­go­wych i oświe­tle­niem. Uli­ca od począt­ku nie była remon­to­wa­na stąd jest w bar­dzo złym sta­nie i wyma­ga pil­ne­go remon­tu. Ze wzglę­du na koszt i czas wyko­na­nia, przed­się­wzię­cie zosta­ło podzie­lo­ne na eta­py. Pierw­szy etap zakła­da opra­co­wa­nie cało­ścio­wej dokumentacji.

» Klik­nij tutaj« , aby przejść na stro­nę głosowania.