Budżet obywatelski w Lublinie – projekty ogólnomiejskie

W gło­so­wa­niu nad budże­tem oby­wa­tel­skim w 2019 roku mamy do wybo­ru pro­jek­ty ogól­no­miej­skie oraz dzielnicowe.

W tym roku urzęd­ni­cy dopu­ści­li do gło­so­wa­nia 147 pro­jek­ty, w tym 61 ogól­no­miej­skich i 86 dziel­ni­co­wych (zobacz listę pro­jek­tów dziel­ni­co­wych).

Pamię­taj, że możesz zagło­so­wać mak­sy­mal­nie na 2 pro­jek­ty ogól­no­miej­skie i 2 pro­jek­ty dzielnicowe.

Budżet obywatelski – projekty ogólnomiejskie

Lista pro­jek­tów ogólnomiejskich:

O – 1 CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miej­sce aktyw­ne­go wypo­czyn­ku i rekre­acji – cd. 1200000 zł Pro­jekt jest pro­gra­mem eta­po­wej kon­cep­cji moder­ni­za­cji wąwo­zu łączą­ce­go CZUBY i LSM celem stwo­rze­nia atrak­cyj­ne­go miej­sca dla miesz­kań­ców obu dziel­nic. Kon­cep­cja ta zakła­da eta­po­wą reali­za­cję zadań uję­tych we wcze­śniej­szych wer­sjach pro­jek­tu „CZUBY, LSM – łączy nas wąwóz”. Pla­no­wa­ny zakres zadań oraz kolej­ność ich reali­za­cji ujmu­je szcze­gó­ło­wy opis projektu.
O – 2 NOWE CHODNIKI na Dziel­ni­cy Rury (LSM). 1200000 zł Pro­jekt zakła­da moder­ni­za­cję chod­ni­ków i budo­wę ście­żek rowe­ro­wych na Dziel­ni­cach Rury i Wie­nia­wa, tj. na Osie­dlu im. A. Mic­kie­wi­cza, Osie­dlu im. M. Konop­nic­kiej, Osie­dlu Pia­stow­skim, Osie­dlu im. H. Sien­kie­wi­cza, uli­cy Toma­sza Zana, uli­cy Głę­bo­kiej i uli­cy Glinianej.
O – 5 Ste­ry­li­za­cje, kastra­cje oraz czi­po­wa­nie psów i kotów 300000 zł Pro­jekt doty­czy zabie­gów ste­ry­li­za­cji, kastra­cji oraz czi­po­wa­nia psów i kotów wła­sci­ciel­skich a tak­że ste­ry­li­za­cji kotów wol­no bytu­ją­cych z tere­nu mia­sta.
Zabie­gi ste­ry­li­za­cji to naj­lep­sza i naj­sku­tecz­niej­sza for­ma zapo­bie­ga­nia nad­po­pu­la­cji tych zwie­rząt a co za tym idzie- ich bez­dom­no­ści. Czi­po­wa­nie jest naj­sku­tecz­niej­szym spo­so­bem szyb­kie­go powro­tu zagi­nio­ne­go czwo­ro­no­ga do wła­sci­cie­la. Dotych­cza­so­we akcje o tym cha­rak­te­rze cie­szy­ły się w Lubli­nie ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem co pozwa­la sądzić, że takie dzia­ła­nie jest dużym wspar­ciem dla miesz­kań­ców ze stro­ny samorządu.
O – 6 Bie­go­wa doli­na Czechówki 1200000 zł Doli­na Cze­chów­ki w sąsiedz­twie Ogro­du Bota­nicz­ne­go: miej­sce aktyw­ne­go wypo­czyn­ku: tra­sy bie­go­we, spa­ce­ro­we, stre­et wor­ko­ut, ska­te­park, ogród zmy­słów. Czas na rewi­ta­li­za­cję tere­nów przy ul. Pół­noc­nej w dziel­ni­cy Sła­win i stwo­rze­nie dostęp­ne­go dla wszyst­kich miesz­kań­ców Lubli­na miej­sca wypo­czyn­ku wzdłuż tra­sy rowe­ro­wej pro­wa­dzą­cej do Ogro­du Bota­nicz­ne­go i Skan­se­nu pomię­dzy Al. Soli­dar­no­ści a ul. Pół­noc­ną. Po upo­rząd­ko­wa­niu i zago­spo­da­ro­wa­niu tego obsza­ru powsta­nie park rekre­acji i roz­ryw­ki, zachę­ca­ją­cy miesz­kań­ców Lubli­na i pobli­skich osie­dli odwie­dza­ją­cych Ogród Bota­nicz­ny i Skan­sen do aktyw­no­ści, wypo­czyn­ku, spę­dza­nia wspól­nie cza­su na świe­żym powietrzu
O – 7 SZYBCY I (nie) WŚCIEKLILUBELSKA ĆWIARA, pik­nik moto­ry­za­cyj­ny i samo­cho­do­we wyści­gi ulicz­ne na 1/4 mili 299000 zł Pro­jekt „SZYBCY I (nie) WŚCIEKLILUBELSKA ĆWIARA, samo­cho­do­we wyści­gi ulicz­ne na 1/4 mili” jest pro­po­zy­cją zor­ga­ni­zo­wa­nia świę­ta – pik­ni­ku lubel­skiej moto­ry­za­cji i ulicz­nych rów­no­le­głych wyści­gów samo­cho­do­wych oraz moto­cy­klo­wych wzdłuż uli­cy Meł­giew­skiej. Jed­no­cze­śnie jest pró­bą przy­po­mnie­nia tra­dy­cji moto­ry­za­cyj­nych i wyści­go­wych mia­sta Lublin oraz tere­nów dziel­nic Haj­dów-Zadę­bie i Tata­ry jako miej­sca zwią­za­ne­go z lubel­skim prze­my­słem samo­cho­do­wym.

W ramach imprez towa­rzy­szą­cych zosta­ła­by zor­ga­ni­zo­wa­na pre­zen­ta­cja dorob­ku moto­ry­za­cyj­ne­go mia­sta Lublin i Lubelsz­czy­zny. Zlot miło­śni­ków pojaz­dów FSC Lublin marek Żuk i Lublin i innych pro­du­ko­wa­nych na tere­nie zakła­dów Fabry­ki Samo­cho­dów Cię­ża­ro­wych przy uli­cy Meł­giew­skiej. Wyści­gi miał­by na celu zachę­ce­nie miesz­kań­ców Lubli­na do aktyw­ne­go udzia­łu w wyści­gach, spo­rcie moto­ro­wym, pro­mo­cję kul­tu­ry moto­ry­za­cyj­nej oraz pro­pa­go­wa­nie wie­dzy o tech­nicz­nej i moto­ry­za­cyj­nej histo­rii zakła­dów nasze­go miasta.
O – 8 Zie­lo­ny Lublin 291000 zł Pro­jekt Zie­lo­ny Lublin zakła­da zadba­nie oraz upięk­sze­nie ist­nie­ją­cych tere­nów zie­lo­nych oraz uzu­peł­nie­nie obsza­rów na obsza­rze mia­sta Lublin, w któ­rych bra­ku­je zie­le­ni miejskiej.
O – 10 Razem dba­my o zwie­rzę­ta w mieście 290000 zł Pro­jekt zakła­da zapew­nie­nie odpo­wied­nich warun­ków życia zwie­rzę­tom w mie­ście tzn. psom, kotom, pta­kom, etc. poprzez zapew­nie­nie im miej­sca do zaba­wy, tzn. wybie­gów, dra­bi­nek, karm­ni­ków, dziu­pli, poideł, ście­żek oraz tras do spa­ce­rów oraz wybie­ga­nia się oraz spę­dza­nia cza­su na świe­żym powie­trzu o każ­dej porze roku.
O – 13 Kul­tu­ra się liczy! – Domy Kul­tu­ry Przestrzeni 300000 zł Pro­jekt zakła­da stwo­rze­nie w 4 dziel­ni­cach Sła­win, Cze­chów Pd, Rury i Haj­dów-Zadę­bie – Domów Kul­tu­ry Prze­strze­ni. Są to dziel­ni­ce z duży­mi bra­ka­mi lub nie­wy­star­cza­ją­cym dostę­pem do kul­tu­ry. Domy Kul­tu­ry Prze­strze­ni będą mia­ły w swo­jej ofer­cie licz­ne spo­tka­nia, warsz­ta­ty, wykła­dy. Bedzie w nich: teatr, muzy­ka i pla­sty­ka. Celem głów­nym będzie edu­ka­cja miesz­kań­ców w zakre­sie kul­tu­ry prze­strze­ni, wypra­co­wa­nie z nimi spo­so­bów popra­wy jako­ści życia, tak aby wszy­sk­tim się dobrze żyło. Ofer­ta będzie dla wszyst­kich grup wie­ko­wych. Pro­gram będzie two­rzo­ny w opar­ciu o patry­cy­pa­cję – współ­two­rze­nie przez miesz­kań­ców. Tema­ty: eko­lo­gia, miej­sca do upra­wia­nia spor­tu, zie­leń, pro­jek­to­wa­nie prze­strze­ni, design, histo­ria dziel­nic, nowe tech­no­lo­gie, jakość życia, spo­łe­czeń­stwo oby­wa­tel­skie, sztuka.
O – 14 Cen­trum Aktyw­no­ści Spor­to­wej Bro­no­wi­ce /etap 2/ 1200000 zł Pro­jekt jest dru­gim eta­pem dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce­go do powsta­nia Cen­trum Aktyw­no­ści Spor­to­wej Bro­no­wi­ce w ramach obiek­tu spor­to­we­go zlo­ka­li­zo­wa­ne­go na tere­nie Zespo­łu Szkół Budow­la­nych im. E. Kwiat­kow­skie­go przy ul. Sło­wi­cze 3 w Lubli­nie. Przed­się­wzię­cie doce­lo­wo ma za zada­nie adap­ta­cję i rewi­ta­li­za­cję prze­strze­ni pod utwo­rze­nie pro­fe­sjo­nal­nej bazy tre­nin­go­wej wraz z zewnętrz­nym kom­plek­sem rekre­acyj­nym. Reali­za­cja pro­jek­tu popra­wi warun­ki upra­wia­nia spor­tu, a tak­że zwięk­szy jego dostęp­ność wzglę­dem wszyst­kich grup spo­łecz­nych w dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce oraz w dziel­ni­cach sąsia­du­ją­cych. W ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go 2020 pod­ję­ta zosta­nie inwe­sty­cja doty­czą­ca m.in. budo­wy boiska pił­kar­skie­go ze sztucz­ną nawierzch­nią, insta­la­cji sztucz­ne­go oświe­tle­nia oraz nowej try­bu­ny czy infra­struk­tu­ry lek­ko atletycznej.
O – 15 Remont nawierzch­ni dro­go­wych ul. Bocia­niej i ul. Sza­fi­ro­wej w Osie­dlach Łęgi i Porę­ba oraz chod­ni­ków w obrę­bie ul. Uśmie­chu w Osie­dlu Skarpa. 1200000 zł I. Osie­dle „Łęgi” – (dział­ka nr 5/12 obr. 30 ark 11 oraz dział­ka nr 5/14 obr. 30 ark 11)
Pro­jekt doty­czy wyko­na­nia remon­tu nawierzch­ni asfal­to­wej ul. Bocia­niej, par­kin­gu na jej zakoń­cze­niu oraz dwóch zatok par­kin­go­wych wzdłuż uli­cy o łącz­nej powierzch­ni ok. 3 656 m².

II. Osie­dle „Skar­pa” – ( dział­ka nr 49/24 obr. 30 ark. 6)
Remont nawierzch­ni asfal­to­wej chod­ni­ków przy uli­cy Uśmie­chu na powierzch­ni ok.470 m²
Remont będzie pole­gać na wymia­nie obrze­ży i kra­węż­ni­ków oraz wyko­na­niu pod­bu­do­wy i uło­że­niu nawierzch­ni z kost­ki bru­ko­wej.

III. Osie­dle „Porę­ba” – (dział­ka nr 104/9 ark 9 obr. 27)
Pro­jekt doty­czy remon­tu nawierzch­ni asfal­to­wej frag­men­tu ul. Sza­fi­ro­wej o pow. 800 m²

W/w uli­ce, par­kin­gi oraz chod­ni­ki są w bar­dzo złym sta­nie tech­nicz­nym. Licz­ne nie­rów­no­ści stwa­rza­ją duże zagro­że­nie dla ich użytkowników.
O – 16 Stop mor­do­wa­niu dzieci 1200000 zł Lubel­skie uli­ce są nie­bez­piecz­ne, świad­czą o tym sta­ty­sty­ki oraz ludz­kie odczu­cia. Kolej­ne oso­by giną na przej­ściach dla pie­szych. Pod każ­dym arty­ku­łem o jeź­dzie rowe­rem po uli­cach Lubli­na są dzie­siąt­ki komen­ta­rzy o stra­chu jaki towa­rzy­szy jeź­dzie uli­cą. Lubel­skie uli­ce zdo­mi­no­wa­ne są przez kie­row­ców aut, któ­rzy prze­kra­cza­ją pręd­kość oraz nie dosto­so­wu­ją swo­je­go sty­lu jaz­dy do warun­ków panu­ją­cych na dro­dze. Uli­ce są dla ludzi, powin­ny być spo­koj­ne i bez­piecz­ne – te, któ­re nie są małą i dużą obwod­ni­cą powin­ny być uspo­ka­ja­ne poprzez infra­struk­tu­rę.

Nazwa pro­jek­tu to jed­no­cze­śnie nazwa holen­der­skiej orga­ni­za­cji na rzecz popra­wy bez­pie­czeń­stwa dro­go­we­go „Stop de Kin­der­mo­ord”. Orga­ni­za­cja powsta­ła m.in. po tym jak jeden z zało­ży­cie­li pocho­wał swo­ją cór­kę – ofia­rę wypad­ku dro­go­we­go.
»Orga­ni­za­cja mia­ła „spró­bo­wać prze­ła­mać apa­tię, z jaką Holen­drzy akcep­tu­ją codzien­ną rzeź dzie­ci na dro­gach”.«
»Rodzi­ce małych ofiar i zanie­po­ko­je­ni rodzi­ce poten­cjal­nych ofiar: połącz­my się.«
O – 19 Naj­faj­niej­szy plac dla dzie­ci na Tata­rach – Moder­ni­za­cja pla­cu zabaw przy ul. Gospo­dar­czej 5 1200000 zł Pro­jekt zakła­da roz­bu­do­wę i uno­wo­cze­śnie­nie obec­ne­go pla­cu zabaw dla dzie­ci łącz­nie z jego ogro­dze­niem i moni­to­rin­giem (dosta­wie­nie nowych i atrak­cyj­nych urzą­dzeń do zaba­wy dla dzie­ci). Celem jest powsta­nie duże­go i atrak­cyj­ne­go pla­cu zabaw, sku­pia­ją­ce­go dzie­ci z całej dziel­ni­cy Tata­ry oraz innych dziel­nic Lubli­na (w tym dziel­nic sąsia­du­ją­cych).
Inwe­sty­cja obej­mu­je jed­no­cze­śnie rewi­ta­li­za­cję skwer­ku tj. wyko­na­nie ogro­dze­nia oddzie­la­ją­ce­go skwer od torów kole­jo­wych, wymia­nę infra­struk­tu­ry pie­szej (alej­ki), wyko­na­nie Musz­li Kon­cer­to­wej oraz przy­łą­cza ener­ge­tycz­ne­go wraz z insta­la­cją moni­to­ru­ją­cą skwer.
O – 20 Bez­piecz­ne przej­ścia dla pieszych 1099050 zł W Lubli­nie jest wie­le przejść dla pie­szych, na któ­rych jest nie­bez­piecz­nie. Przej­ścia bywa­ją źle oświe­tlo­ne, sła­bo ozna­ko­wa­ne, a kie­row­cy jeż­dżą szyb­ko. Pie­szy czę­sto nie ma szans. Na przej­ściach zda­rza­ją się wypad­ki, nawet śmier­tel­ne. Przej­ście na al. Wito­sa to nie­chlub­ny przy­kład. Miesz­kań­cy od lat pró­bu­ją zwró­cić uwa­gę na pro­blem w tym miej­scu. Nie­ste­ty bez­sku­tecz­nie.

Ten pro­jekt pró­bu­je to zmie­nić. Cho­ciaż o dro­bi­nę.

Zosta­ło wyzna­czo­nych sie­dem miejsc któ­re koniecz­nie wyma­ga­ją napra­wy:
al. Wito­sa – na prze­ciw­ko biu­row­ców
Jana Paw­ła II – przy przy­stan­ku obok Lidla i przy ogród­kach dział­ko­wych
Zana – Lec­lerc oraz przy ul. Wal­len­ro­da
Fila­re­tów – przy ul. Rado­ści
Nad­by­strzyc­ka – przy ul. Brze­skiej

Zakres prac:
- Spe­cjal­ne latar­nie ze świa­tłem skie­ro­wa­nym na pie­sze­go sto­ją­ce­go przed przej­ściem
- Czuj­ni­ki ruchu na zna­kach
- „Kocie oczka” czy­li świa­teł­ka na jezd­ni sprzę­żo­ne z czuj­ni­kiem ruchu
- Odbla­sko­we zna­ki (D6) z obu stron jezd­ni
- Czer­wo­na anty­po­śli­zgo­wa nawierzchnia
O – 21 Lublin Przy­ja­zny Rowerzystom 1200000 zł Infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej coraz wię­cej, jed­nak wciąż wyzwa­niem jest dosta­nie się z pół­noc­ne­go Lubli­na do Cen­trum. Postu­lu­je­my wyko­na­nie:
- tra­sy rowe­ro­wej na ul. Lubo­mel­skiej, co pozwo­li połą­czyć dro­gę rowe­ro­wą na ul. Kom­po­zy­to­rów Pol­skich z Cen­trum,
- wyko­na­nie pasów rowe­ro­wych na ul. Lubar­tow­skiej pomię­dzy ul. Baj­kow­skie­go a al. Tysiąc­le­cia oraz uspo­ko­je­nie ruchu na pozo­sta­łym odcin­ku ul. Lubar­tow­skiej, co pozwo­li bez­piecz­nie poru­szać się tam rowe­rem i zmie­ni cha­rak­ter uli­cy z tran­zy­to­wej na lokal­ną. Uspo­ko­je­nie ruchu będzie pole­ga­ło na wyzna­cze­niu naprze­mien­nie zatok par­kin­go­wych oraz wyko­na­niu azy­li na przej­ściach dla pieszych.
O – 23 Śmiet­ni­ki i sto­ja­ki na rowe­ry – bra­ku­je nam ich w Lublinie. 342900 zł Pro­jekt ma na celu zwięk­sze­nie licz­by pojem­ni­ków na odpa­dy oraz sto­ja­ków na rowe­ry w całym mie­ście. „Śmiet­ni­ki i sto­ja­ki na rowe­ry – bra­ku­je nam ich w Lubli­nie” to pro-eko­lo­gicz­na inwe­sty­cja zakła­da­ją­ca powsta­nie aż 270 szt. nowych pojem­ni­ków na odpa­dy z regu­lar­nym opróż­nie­niem w miej­scach gdzie ich nie ma i gdzie są naj­bar­dziej potrzeb­ne. Dodat­ko­wo w ramach ini­cja­ty­wy powsta­nie tak­że w miej­scach gdzie ich potrze­ba 27 szt. sto­ja­ków na rowe­ry zachę­ca­ją­cych do rezy­gna­cji z dojaz­du samo­cho­dem do cen­trum, a korzy­sta­nia z takiej for­my komunikacji.
O – 25 Roz­wi­ja­my Lubel­ski FUTSAL! 165000 zł Pro­jekt „Roz­wi­ja­my Lubel­ski FUTSAL” ma na celu pro­mo­cję i roz­wój odmia­ny pił­ki noż­nej na hali – Fut­sa­lu. Bar­dzo efek­tow­nej i wido­wi­sko­wej dys­cy­pli­ny spor­tu. Dys­cy­pli­na ta w ostat­nich latach zysku­je na popu­lar­no­ści. War­to więc wyjść naprze­ciw potrze­bom i ocze­ki­wa­niom miesz­kań­com mia­sta Lublin. Nasze mia­sto ma 2 dru­ży­ny repre­zen­tu­ją­ce je na szcze­blu PZPN w tej dys­cy­pli­nie. Nale­ży stwo­rzyć pod­sta­wy roz­wo­ju tej dys­cy­pli­ny. Pro­jekt opar­ty będzie o 4 fila­ry zwią­za­ne bez­po­śred­nio z pro­mo­cją i roz­wo­jem Fut­sa­lu:
I Filar: Pro­mo­cja i infor­ma­cja o tej dys­cy­pli­nie
II Filar: Roz­gryw­ki dla miesz­kań­ców – Lubel­ska Liga Fut­sa­lu, Puchar Lubli­na w Fut­sa­lu
III Filar: Wspar­cie dla klu­bów fut­sa­lo­wych
IV Filar: Szko­le­nie i kształcenie
O – 26 Rowe­rem na Poli­tech­ni­kę Lubel­ską – budo­wa dro­gi rowe­ro­wej na ul. Zana (etap I) 1200000 zł Stu­den­ci Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej zasłu­gu­ją na wygod­ną i bez­piecz­ną dro­gę rowe­ro­wą wzdłuż ul. Zana. Ze sta­ty­styk Lubel­skie­go Rowe­ru Miej­skie­go wyni­ka, że jest to naj­po­pu­lar­niej­sza rela­cja w Lubli­nie!
W pierw­szym eta­pie pro­jekt zakła­da wybu­do­wa­nie dro­gi rowe­ro­wej na ul. Zana od ul. Nad­by­strzyc­kiej do ul. Filaretów.
O – 27 Aktyw­ny uczeń 300000 zł Wszy­scy chce­my aby mło­dzież była zdro­wa i wyspor­to­wa­na. Nie każ­dy jed­nak lubi się męczyć, nie­za­leż­nie czy są to spor­ty indy­wi­du­al­ne czy zespo­ło­we. Dla­te­go chce­my by ucznio­wie lubel­skich szkół dosta­li oka­zję do czę­stej i przy­jem­nej aktyw­no­ści. Zachęć­my ich do aktyw­ne­go docie­ra­nia do szkół: rowe­rem, hulaj­no­gą, na rolkach!
O – 29 Sygnał – tre­nin­gi dzie­ci z rodzi­ca­mi – wspól­na zabawa 53680 zł Jeśli nie masz pomy­słu co zro­bić z wol­nym cza­sem a chciał­byś go spę­dzić aktyw­nie, na spor­to­wo i rodzin­nie zapra­sza­my do zagło­so­wa­nia na pro­jekt, któ­ry speł­ni two­je ocze­ki­wa­nia. Zapra­sza­my na wspól­ne tre­nin­gi dzie­ci z rodzicami.
O – 30 Miesz­ka­nia dla Lublinian 1200000 zł Pro­jekt zakła­da zwięk­sze­nie nakła­dów na remon­ty miesz­kań w zaso­bie gmi­ny w celu szyb­sze­go odda­nia ich ocze­ku­ją­cym lubli­nian­kom i lublinianom.
O – 31 Nowa kuch­nia na piąt­kę w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 5. 1200000 zł Pro­jekt obej­mu­je kom­plek­so­wy remont pomiesz­czeń kuch­ni szkol­nej z wraz z ich wyposażeniem.
O – 32 Remont uli­cy Jaskółczej 1129800 zł Przed­mio­tem pro­jek­tu jest kom­plek­so­wy remont uli­cy Jaskół­czej połą­czo­ny z budo­wą kana­li­za­cji desz­czo­wej, budo­wą chod­ni­ka, miejsc par­kin­go­wych i oświe­tle­niem. Uli­ca od począt­ku nie była remon­to­wa­na stąd jest w bar­dzo złym sta­nie i wyma­ga pil­ne­go remon­tu. Ze wzglę­du na koszt i czas wyko­na­nia, przed­się­wzię­cie zosta­ło podzie­lo­ne na eta­py. Pierw­szy etap zakła­da opra­co­wa­nie cało­ścio­wej dokumentacji.
O – 33 Inwe­sty­cje w oświa­cie. Inwe­sty­cje na Czechowie. 1200000 zł W ramach pro­jek­tu zosta­ną wyko­na­ne inwe­sty­cje w oświa­cie, głów­nie w dziel­ni­cy Cze­chów, pla­nu­je się wyko­na­nie nastę­pu­ją­cych zadań:

1. budo­wę nowych pla­ców zabaw przy: Przed­szko­lu nr 2 (ul. Lawi­no­wa), Przed­szko­lu nr 56 (ul. Kuran­to­wa), Przed­szko­lu nr 58 (ul. Radzyń­ska), Przed­szko­lu nr 70 (ul. Smycz­ko­wa), Przed­szko­lu nr 75 (ul. Żela­zo­wej Woli), Przed­szko­lu nr 76 (ul. Pade­rew­skie­go) oraz Żłob­ku nr 7 (ul. Bra­ci Wie­niaw­skich),
2. remont ele­wa­cji budyn­ków: Przed­szko­la nr 2, Przed­szko­la nr 56, Przed­szko­la nr 58, Przed­szko­la nr 70,
3. remont oświe­tle­nia zewnętrz­ne­go tere­nu: Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 5 (ul. Smycz­ko­wa), Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 34 (ul. Kosmow­skiej), Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 43 (ul. Śli­wiń­skie­go), Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 45 (ul. Radzyń­ska),
4. utwo­rze­nie oddzia­łów przed­szkol­nych w: Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 19 (ul. Szkol­na), Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 57 (ul. Krasińskiego).
O – 34 Spor­to­we dia­men­ty – reno­wa­cja boiska spor­to­we­go dla dzie­ci przy ul. Dia­men­to­wej 2 406000 zł Isto­tą pro­jek­tu jest doko­na­nie pozy­tyw­nych zmian na obiek­cie spor­to­wym, jakim jest boisko o nawierzch­ni natu­ral­nej, umiej­sco­wio­ne przy ZS nr 6 w Lubli­nie oraz reno­wa­cja wjaz­du i par­kin­gu do pla­ców­ki edu­ka­cyj­nej, do któ­rej boisko przy­na­le­ży. Miej­sce to od wie­lu lat słu­ży aktyw­no­ści spor­to­wej dzie­ci, miesz­ka­ją­cych we wszyst­kich dziel­ni­cach Mia­sta Lublin. Nie­ste­ty, ogra­ni­czo­ne środ­ki finan­so­we, jaki­mi dys­po­nu­ją szko­ły, nie pozwa­la­ją na utrzy­ma­nie ich obiek­tów spor­to­wych w sta­nie zada­wa­la­ją­cym. Obser­wu­jąc od wie­lu lat rosną­ce potrze­by roz­wo­ju spor­to­we­go dzie­ci, chce­my uspraw­nić ten obiekt poprzez zamon­to­wa­nie oświe­tle­nia, zakup m.in. pił­ko­chwy­tów, trzech kom­ple­tów bra­mek, mobil­nych try­bun, kon­te­ne­rów szat­nio­wych oraz sprzę­tów do pie­lę­gna­cji boiska. Waż­ną potrze­bą remon­to­wą dla nauczy­cie­li, uczniów szko­ły oraz osób korzy­sta­ją­cych z boiska jest tak­że reno­wa­cja wjaz­du oraz par­kin­gu od uli­cy Zemborzyckiej.
O – 35 Akty­wi­za­cja spor­to­wa dzieci 150500 zł Akty­wi­za­cja spor­to­wa dzie­ci to pro­jekt zachę­ca­ją­cy naj­młod­szych miesz­kań­ców Lubli­na do aktyw­ne­go spę­dza­nia cza­su w trak­cie ich poby­tu w pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych. Ogól­no­ro­zwo­jo­we zaję­cia spor­to­we odby­wać się będą w min. 5 dziel­ni­cach Lubli­na i obej­mą swo­im zasię­giem 30 pla­có­wek (przed­szko­li i szkół pod­sta­wo­wych). W ćwi­cze­niach udział weź­mie min. 600 dzie­ci w wie­ku 3–10 lat. Regu­lar­ne zaję­cia rucho­we (oko­ło 20 spo­tkań po 45 min.) odby­wać się będą mini­mum raz w tygo­dniu. Cie­ka­we zaję­cia spor­to­we pro­wa­dzo­ne będą przez wykwa­li­fi­ko­wa­ną w pra­cy z dzieć­mi kadrę tre­ne­rów i animatorów.Zaproponowane ćwi­cze­nia będą mia­ły na celu kształ­to­wa­nie pozy­tyw­nych nawy­ków spor­to­wych u dzie­ci. W pro­jekt zaan­ga­żo­wa­ni zosta­ną tak­że rodzi­ce i opie­ku­no­wi szkol­ni, któ­rzy jako obser­wa­to­rzy i uczest­ni­cy zajęć oraz imprez towa­rzy­szą­cych, zain­spi­ro­wa­ni zosta­ną do wspól­nych zabaw, któ­re przy­czy­nią się do zwięk­sze­nia spraw­no­ści i popra­wę zdro­wia obywateli.
O – 37 Zalew Zembo­rzyc­ki miej­scem wypo­czyn­ku wszyst­kich Lublinian 1200000 zł Obszar Zale­wu Zembo­rzyc­kie­go od wie­lu lat jest zanie­dba­ny. Zmień­my to! Gło­su­jąc na pro­jekt popie­rasz sze­reg zmian, któ­re będą wstę­pem by ponow­nie uczy­nić tą prze­strzeń atrak­cyj­ną, bez­piecz­ną i przy­ja­zną. Gło­su­jąc na ten pro­jekt popie­rasz:
- budo­wę ogól­no­do­stęp­nej, czy­stej i pach­ną­cej toa­le­ty na Mari­nie, wraz z zewnętrz­nym prysz­ni­cem i umy­wal­ką,
- budo­wę dwóch ogól­no­do­stęp­nych miejsc ogni­sko­wych na kil­ka­na­ście osób (na Mari­nie i Dąbro­wie) – wan­da­lo­od­por­nych, muro­wa­nych pale­nisk i sie­dzisk,
- stwo­rze­nie dwóch miejsc pod food­trac­ki na Mari­nie,
- napra­wę oświe­tle­nia wzdłuż ale­jek na Mari­nie,
- remont 500m alej­ki od pętli na Żeglar­skiej do ul. Bryń­skie­go (ok. 160m) oraz na Mari­nie od sli­pu na połu­dnie, następ­nie na zachód do dro­gi rowe­ro­wej (ok. 340m),
- usta­wie­nie dwóch obro­to­wych kamer moni­to­rin­gu, co by mieć na oku nowe inwestycje;-)
O – 38 INWESTYCJE NA KALINIE 1200000 zł Pro­jekt prze­wi­du­je moder­ni­za­cje i remon­ty infra­struk­tu­ry na tere­nie mię­dzy­osie­dlo­we­go wąwo­zu na Kali­nie w celu popra­wy warun­ków rekre­acyj­nych (kolej­ny etap rewi­ta­li­za­cji) oraz remon­ty i dopo­sa­że­nie Zespo­łu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 4 i Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 23 w celu popra­wy bazy dydak­tycz­nej i warun­ków kształ­ce­nia dzie­ci i mło­dzie­ży. Ini­cja­to­rem pro­jek­tu jest Rada Dziel­ni­cy Kalinowszczyzna.
O – 39 ZWIERZAKI I MY – edu­ka­cja, ste­ry­li­za­cje, czy­ste mia­sto, bez­pie­czeń­stwo ludzi i zwierząt 300000 zł Pro­jekt „ZWIERZAKI I MY – edu­ka­cja, ste­ry­li­za­cje, czy­ste mia­sto, bez­pie­czeń­stwo ludzi i zwie­rząt ” ma na celu popra­wę losu zwie­rząt na tere­nie Mia­sta Lublin oraz edu­ka­cję spo­łe­czeń­stwa, w tym dzie­ci i mło­dzie­ży z zakre­su dobro­sta­nu zwie­rząt, umie­jęt­no­ści reago­wa­nia z zacho­wa­niem zasad bez­pie­czeń­stwa w sytu­acjach nagłych, zwią­za­nych z ich cier­pie­niem lub agre­sją oraz pro­pa­go­wa­nie wie­dzy na temat praw­nej ochro­ny zwie­rząt.

Celem reali­za­cji pro­jek­tu jest rów­nież ogra­ni­cze­nie popu­la­cji bez­dom­nych zwie­rząt poprzez sfi­nan­so­wa­nie ste­ry­li­za­cji psów oraz kotów posia­da­ją­cych wła­ści­cie­li, ozna­ko­wa­nie psów oraz zakup worecz­ków na psie odcho­dy.

Akcja ste­ry­li­za­cji doty­czy zwie­rząt, któ­re osią­gnę­ły doj­rza­łość płcio­wą oraz kwa­li­fi­ku­ją się do wyko­na­nia znie­czu­le­nia ogól­ne­go, co zwe­ry­fi­ku­ją wyko­na­ne przed zabie­giem pod­sta­wo­we bada­nia tj. bada­nie kli­nicz­ne, mor­fo­lo­gia oraz bio­che­mia krwi.
O – 40 Edu­ka­cyj­ny wypas owiec. 30250 zł Od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka (25 nie­dziel) będzie pro­wa­dzo­ny edu­ka­cyj­ny wypas owiec (10–15 sztuk) na tere­nach zie­le­ni miej­skiej w róż­nych dziel­ni­cach mia­sta.
Wypas będzie pro­wa­dzo­ny przez dyplo­mo­wa­ne­go beha­wio­ry­stę zwie­rząt, przy pomo­cy dwóch psów paster­skich posia­da­ją­cych cer­ty­fi­kat psa paster­skie­go i tera­peu­tycz­ne­go.
Edu­ka­cja pod­czas wypa­su będzie doty­czy­ła głów­nie: budo­wy i funk­cjo­no­wa­nie orga­ni­zmu owcy, zacho­wań owiec w warun­kach hodow­la­nych oraz w nie­ty­po­wych rela­cjach z psem i czło­wie­kiem.
Wyda­rze­nie ma na celu zachę­ce­nie spo­łecz­no­ści lokal­nej do wspól­ne­go spę­dza­nia cza­su na rodzin­nych pik­ni­kach oraz zdo­by­wa­nia wie­dzy na temat owiec, któ­re na co dzień nie wystę­pu­ją powszech­nie w naszym otoczeniu.
O – 41 WIENIAWA park dla miesz­kań­ców – Bike City – mia­stecz­ko spor­tów ekstremalnych 1200000 zł Na osie­dlu Wie­nia­wa mię­dzy restau­ra­cją Mac­Do­nalds a Lidlem przy alei Soli­dar­no­ści w Lubli­nie pra­gnie­my przy­wró­cić tere­ny zie­lo­ne miesz­kań­com i stwo­rzyć ośro­dek rekre­acyj­no-spor­to­wy dostęp­ny dla wszyst­kich – Bike City – mia­stecz­ko spor­tów eks­tre­mal­nych. W ośrod­ku
będą licz­ne atrak­cje dla dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych – tra­sy dla bie­ga­czy, tory
spraw­no­ścio­we, rowe­ro­we tra­sy prze­ła­jo­we XC, tra­sy rowe­ro­we dla dzie­ci i począt­ku­ją­cych,
struk­tu­ry rekre­acyj­ne – sto­li­ki z ław­ka­mi, gril­le i alta­ny aby rodzin­ny wypo­czy­nek był jesz­cze
bar­dziej atrak­cyj­ny. Nie­uży­tek zamie­ni się w park rekre­acyj­no-spor­to­wy, zosta­ną wyko­na­ne
nasa­dze­nia drzew i roślin­no­ści oraz inne pra­ce, któ­re popra­wią walo­ry obiek­tu. Takie­go miej­sca bra­ku­je w Lubli­nie, dla­te­go zagło­suj na nasz pro­jekt i przy­czyń się do jego realizacji. 
O – 42 Aktyw­ni Młodzi 300000 zł Pro­jekt zakła­da reali­za­cje zajęć spor­to­wo-rekre­acyj­nych dla mło­dzie­ży stu­denc­kiej miesz­ka­ją­cej w Lubli­nie. Zaję­cia odby­wać się będą wcią­gu dwóch seme­strów: let­nim (15 tygo­dni) i zimo­wym (10 tygo­dni) – łącz­nie 25 tygo­dni zajęć. Na pro­jekt zło­ży się mini­mum 40 jed­no­stek tre­nin­go­wych w tygo­dniu (40 x 45 min) w róż­nych dys­cy­pli­nach spor­to­wych.
Naj­istot­niej­szym ele­men­tem pro­jek­tu jest pro­mo­cja Mia­sta Lublin jako atrak­cyj­ne­go dla mło­dych osób miesz­ka­ją­cych w Lubli­nie. Dzię­ki pro­jek­to­wi stu­den­ci będą mogli pod­nieść swo­je umie­jęt­no­ści spor­to­we i reali­zo­wać wła­sne pasje. Jest to tak­że popu­la­ry­za­cja spor­tu jako bez­piecz­ne­go spo­so­bu spę­dza­nia wol­ne­go cza­su oraz inte­gra­cja mło­de­go poko­le­nia stu­den­tów miesz­ka­ją­cych w Lublinie.
O – 43 MIASTO PIĘKNA I SZTUKI 300000 zł Lublin cier­pi na brak dobrej sztu­ki w prze­strze­ni publicz­nej. Jeśli jest już obec­na to zazwy­czaj w for­mie pomni­ków o tema­ty­ce mar­ty­ro­lo­gicz­nej albo histo­rycz­nej. Bra­ku­je prac uni­wer­sal­nych, neu­tral­nych świa­to­po­glą­do­wo, któ­rych pod­sta­wo­wym walo­rem jest świet­na este­ty­ka oraz wzbu­dza­nie pozy­tyw­nych uczuć u odbior­cy. Bra­ku­je reali­za­cji, któ­rych wygląd wpły­wa na popra­wę jako­ści wizu­al­nej prze­strze­ni publicz­nej. Zgło­szo­ny pro­jekt zakła­da reali­za­cję 15 trwa­łych obiek­tów w prze­strze­ni publicz­nej o wyso­kich walo­rach arty­stycz­nych takich jak rzeź­by, insta­la­cje, neo­ny, mura­le. Zosta­ną one zapro­jek­to­wa­ne przez naj­lep­szych arty­stów a final­ny wybór obiek­tów nastą­pi przez gło­so­wa­nie inter­ne­to­we. Wycho­dzi­my z prze­ko­na­nia, że sztu­ka dzię­ki swo­jej nośno­ści jest dosko­na­łym narzę­dziem pro­mo­cji i budu­je pozy­tyw­ny wize­ru­nek mia­sta oraz przy­czy­nia się do jego pro­mo­cji. Pre­zen­to­wa­nie sztu­ki w prze­strze­ni miej­skiej oży­wia ją i może sta­no­wić śro­dek do polep­sza­nia jako­ści życia mieszkańców.
O – 44 Mate­ma­tycz­ne pogo­to­wie ratun­ko­we Marii Montessori 125600 zł Celem pro­jek­tu jest utwo­rze­nie miej­sca, w któ­rym każ­dy uczeń szko­ły pod­sta­wo­wej z udzia­łem swo­je­go rodzi­ca oraz pod okiem nauczy­cie­la, będzie mógł poko­nać trud­no­ści w nauce mate­ma­ty­ki. W pro­ce­sie nauki mate­ma­ty­ki poja­wia­ją się trud­no­ści w zro­zu­mie­niu nie­któ­rych zagad­nień, a wyko­rzy­sty­wa­ne tra­dy­cyj­nie pomo­ce nie przy­no­szą ocze­ki­wa­nych efek­tów. Meto­da i pomo­ce opra­co­wa­ne przez Marię Mon­tes­so­ri są jed­nym z naj­lep­szych spo­so­bów na zro­zu­mie­nie i naucze­nie się mate­ma­ty­ki na każ­dym eta­pie edu­ka­cji. Meto­da ta powszech­nie wyko­rzy­sty­wa­na jest w Euro­pie i na świe­cie. W Lubli­nie od 25 lat funk­cjo­nu­ją przed­szko­la i szko­ła pod­sta­wo­wa, w któ­rych dzie­ci naucza­ne są tą metodą.
O – 45 Ama­tor­skie Ligi Lublina 300000 zł Pro­jekt Ama­tor­skie Ligi Lublin będzie roz­wi­nię­ciem ubie­gło­rocz­ne­go zada­nia o tej samej nazwie. Jest on skie­ro­wa­ny do miesz­kań­ców Mia­sta Lublin, któ­rzy otrzy­ma­ją moż­li­wość wystar­to­wa­nia w roz­gryw­kach pił­ki siat­ko­wej, pił­ki noż­nej oraz teni­sa sto­ło­we­go. Dodat­ko­wo roz­sze­rzy­my swo­ją ofer­tę o kolej­ne atrak­cyj­ne pomy­sły takie jak e‑sport, sza­chy czy też pił­ka pla­żo­wa.
Tur­nie­je w ramach pro­jek­tu odby­wać się będą od lute­go do grud­nia 2020 roku. Zapla­no­wa­ne jest zor­ga­ni­zo­wa­nie mini­mum trzy­stu meczy.
Prze­wi­dzia­ne dys­cy­pli­ny będą skie­ro­wa­ne do osób w róż­nym wie­ku, począw­szy od roz­gry­wek reali­zo­wa­nych z myślą o naj­młod­szych miesz­kań­cach nasze­go mia­sta, przez tur­nie­je dla osób doro­słych.

Tur­nie­je spor­to­we odby­wać się będą na obiek­tach spor­to­wych znaj­du­ją­cych się na tere­nie mia­sta Lublin.
O – 46 Ścież­ka rowe­ro­wa w Alei Warszawskiej 1200000 zł pro­po­nu­ję budo­wę ścież­ki rowe­ro­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej w Alei War­szaw­skiej na odcin­ku od ron­da Hono­ro­wych Krwio­daw­ców do wia­duk­tu nad Ale­ją Soli­dar­no­ści – na znacz­nej czę­ści tra­sy ścież­ka może być zlo­ka­li­zo­wa­na na obec­nym pasie zie­le­ni – ścież­ka sta­no­wi­ła­by część ścież­ki prze­bie­ga­ją­cej od Pla­cu Litew­skie­go Kra­kow­skim Przed­mie­ściem, Ale­ja­mi Racła­wic­ki­mi, Ale­ją War­szaw­ską do Muzeum Wsi Lubel­skiej – potrze­ba połą­cze­nia cen­trum mia­sta z naj­bar­dziej atrak­cyj­ny­mi miej­sca­mi rekre­acyj­ny­mi w mie­ście (skan­sen, ogród bota­nicz­ny) jest tak oczy­wi­sta, że nie wyma­ga dal­sze­go uza­sad­nia­nia – duża sze­ro­kość Alei Racła­wic­kich, loka­li­za­cja ist­nie­ją­cych sta­cji rowe­ro­wych, duże natę­że­nie ruchu samo­cho­do­we­go powo­du­ją­ce­go prak­tycz­nie nie­moż­li­wość bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się rowe­rem po jezd­ni wzdłuż Alei Racła­wic­kich i Alei War­szaw­skiej przy jed­no­cze­snym zagro­że­niu dla pie­szych ze stro­ny rowe­rów poru­sza­ją­cych się po chod­ni­kach to dodat­ko­we argu­men­ty za przy­ję­ciem tego rozwiązania
O – 47 prze­Ry­so­wa­ni 12160 zł Pro­jekt pole­ga na zrze­sze­niu ludzi, zarów­no młod­szych jak i star­szych do połą­cze­nia pasji ryso­wa­nia. Chce­my zapro­sić wybit­nych arty­stów do pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów z rysun­ku, malar­stwa. Warsz­ta­ty trwa­ły­by cyklicz­nie. W zależ­no­ści od tego jak arty­stom odpo­wia­da­ło­by przy­je­chać do Lubli­na, pró­bo­wa­li­by­śmy to usta­lać z nimi. Celem jest sze­rze­nie wie­dzy z zakre­su rysun­ku i malar­stwa, pogłę­bia­nie pasji. Na koniec warsz­ta­tów w jed­nym miej­scu zor­ga­ni­zo­wa­ny został­by wer­ni­saż poka­zu­ją­cy pra­ce uczestników.
O – 48 Lublin mia­stem akcep­ta­cji – cykl dzia­łań spo­łecz­no – kulturalnych 240000 zł Celem pro­jek­tu jest wspar­cie dla postaw przy­zna­ją­cych rów­ne pra­wo do peł­ne­go roz­wo­ju oraz udzia­łu w obsza­rze publicz­nym lubel­skiej spo­łecz­no­ści LGBT, tj. gru­py mniej­szo­ścio­wej skła­da­ją­cej się z osób homo­sek­su­al­nych, bisek­su­al­nych, trans­pł­cio­wych oraz innych osób nie­he­te­ro­nor­ma­tyw­nych. Chce­my to osią­gnąć poprzez cykl dzia­łań pre­zen­tu­ją­cych obszar tego co wspól­ne oraz uka­zu­ją­cych, że to co odmien­ne, nie zagra­ża prze­ko­na­niom opar­tym na domi­nu­ją­cym w kul­tu­rze euro­pej­skiej sys­te­mie war­to­ści. Pro­jekt skła­da się z kil­ku modu­łów:
• kam­pa­nia spo­łecz­na “Sąsie­dzi”;
• publi­ka­cja popu­lar­no­nau­ko­wa;
• cyklicz­ny prze­gląd fil­mów;
• warsz­ta­ty anty­dy­skry­mi­na­cyj­ne,
• jed­no­dnio­wa akcja o cha­rak­te­rze symbolicznym.
O – 49 OSIEK – ośro­dek, sport, inte­gra­cja, edu­ka­cja, kul­tu­ra – nasze boisko! 1200000 zł Pro­jekt pole­ga na moder­ni­za­cji i budo­wie infra­struk­tu­ry spor­to­wo- rekre­acyj­nej i rodzin­nej w pół­noc­nej czę­ści Lubli­na i jej usy­tu­owa­niu w 6 stre­fach:

STREFA 1 – wie­lo­funk­cyj­ne boisko spor­to­we do gry w pił­kę nożną/ koszy­ko­wą;
STREFA 2 – boisko do pił­ki siat­ko­wej pla­żo­wej;
STREFA 3 – boisko do pił­ki siat­ko­wej;
STREFA 4 – siłow­nia ple­ne­ro­wa;
STREFA 5 i 6 –spo­tkań i rekre­acji.

Pro­jekt zosta­nie zlo­ka­li­zo­wa­ny w Spe­cjal­nym Ośrod­ku Szkol­no-Wycho­waw­czym przy Al. Spół­dziel­czo­ści Pra­cy w Lubli­nie. Głów­ny­mi użyt­kow­ni­ka­mi infra­struk­tu­ry będą:
- mło­dzież z tere­nu całe­go mia­sta Lubli­na uczą­ca się i miesz­ka­ją­ca w SOSW (z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną),
- miesz­kań­cy dz. Poni­kwo­da oraz dz. sąsia­du­ją­cych: Cze­cho­wa Płn. i Płd. oraz Kali­nowsz­czy­zny.

Pro­jekt OSIEK (ośro­dek, sport, inte­gra­cja, edu­ka­cja, kul­tu­ra) to inwe­sty­cja w nasze boisko- miej­sce, w któ­rym czas będą spę­dza­li mali i duzi miesz­kań­cy Lubli­na o róż­nych potrze­bach i zain­te­re­so­wa­niach spor­to­wych i i rekreacyjnych.
O – 53 Bez­piecz­ne pasy rowe­ro­we – spój­na infra­struk­tu­ra rowerowa 1200000 zł Pro­jekt zakła­da stwo­rze­nie 1500 metrów bez­piecz­nych pasów rowe­ro­wych łączą­cych obec­ną infra­struk­tu­rę rowe­ro­wą Lubli­na.
Dzię­ki temu rowe­rzy­ści i rowe­rzyst­ki będą mogli bez­piecz­nie i kom­for­to­wo prze­miesz­czać się po Lubli­nie na dłuż­szych dystan­sach.

Pro­po­nu­je­my utwo­rze­nie obu­stron­nych, jed­no­kie­run­ko­wych pasów rowe­ro­wych na jed­nej z ulic:
a). ul. Lwow­skiej, od ul. Kali­nowsz­czy­zna do Ron­da Ber­bec­kie­go, co pozwo­li połą­czyć rowe­ro­wo oko­li­ce PKS i ron­da przy Zam­ku z Kali­nowsz­czy­zną
b). ul. Nad­by­strzyc­kiej, od ul. Zana do ul. Gli­nia­nej – bez­piecz­ny dojazd rowe­rem do Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej
c). ul. Głę­bo­kiej, od sta­cji Orlen do ul. Nad­by­strzyc­kiej, dzię­ki cze­mu doje­dzie­my rowe­rem z LSM na tra­sę rowe­ro­wą wzdłuż Bystrzy­cy
d). ul. Smo­lu­chow­skie­go, od ul. Her­ber­ta do ul. Wrot­kow­skiej, dzię­ki cze­mu powsta­nie z osie­dla Her­ber­ta powsta­nie spój­na infra­struk­tu­ra rowe­ro­wa do Centrum.
O – 54 Czas na wiel­kie zmia­ny we wschod­nim Lublinie ! 1199999 zł Pro­jekt zakła­da popra­wę komu­ni­ka­cji pie­szej i rowe­ro­wej w dziel­ni­cach Felin, Kali­nowsz­czy­zna i Kośmi­nek. Dzię­ki temu pro­jek­to­wi, umoż­li­wio­na zosta­nie dro­ga pie­sza po kom­for­to­wej nawierzch­ni dla miesz­kań­ców Kośmin­ka; od ul. Urba­no­wi­cza i Skal­skie­go do ul. Zyg­mun­ta Augu­sta oraz Osie­dla Euro­pej­skie­go. W ramach pro­jek­tu, prze­wi­dzia­no tak­że jeden z eta­pów budo­wy par­ku w cen­tral­nej czę­sci osie­dla na Feli­nie. Park pozwo­li na wypo­czy­nek ale tak­że dzię­ki nie­mu, miesz­kań­cy będą mogli suchą nogą przejść od ul. Skal­skie­go aż do ul. Wła­dy­sła­wa Jagieł­ły przy szko­le i pla­no­wa­nym żłob­ku. Scho­dy pro­jek­to­wa­ne w dziel­ni­cy Kali­nowsz­czy­zna, pozwo­lą na kom­for­to­we przej­ście z blo­ków przy ul. Ruc­ke­ma­na do miej­sca wypo­czyn­ku i rekre­acji- wąwo­zu oraz blo­ków przy ul. Józe­fa Kustro­nia. Pro­jekt jest tak­że reak­cją na proś­by miesz­kań­ców o oświe­tle­nie psie­go wybie­gu w wąwo­zie na Kalinie ! 
O – 55 „Oświe­tlo­ny trakt pie­szo-rowe­ro­wy na Węgli­nie Połu­dnio­wym, wio­dą­cy od ul. Jana Paw­ła II przez Krysz­ta­ło­wą, Bery­lo­wą i Onyk­so­wą do ul. Granitowej.” 1200000 zł Pro­jekt zakła­da budo­wę oświe­tlo­ne­go cią­gu pie­szo-rowe­ro­we­go w Dziel­ni­cy Węglin Połu­dnio­wy wraz z infra­struk­tu­rą oraz ele­men­ta­mi małej archi­tek­tu­ry i zie­le­nią. Trakt roz­pocz­nie bieg od ul. Jana Paw­ła II na wyso­ko­ści przej­ścia dla pie­szych przy przy­stan­kach komu­ni­ka­cji miej­skiej 5561 i 5562 (Krysz­ta­ło­wa) i będzie wiódł wzdłuż nowo wybu­do­wa­nych blo­ków, prze­tnie ul. Krysz­ta­ło­wą następ­nie ul. Bery­lo­wą i bie­gnąc dalej łukiem prze­tnie ul. Onyk­so­wą by w koń­cu połą­czyć się z ul.Granitową w oko­li­cy pętli auto­bu­so­wej.
Pro­jek­to­wa­ny ciąg w tym obsza­rze, umoż­li­wi miesz­kań­com bez­piecz­ną komu­ni­ka­cję wewnątrz osie­dla. Uła­twi dotar­cie do przy­stan­ków komu­ni­ka­cji miej­skiej, przy­chod­ni i skle­pów. Zapew­ni rów­nież moż­li­wość spa­ce­rów trak­tem pie­szym i odpo­czy­nek na ław­kach usta­wio­nych w zato­kach oraz pozwo­li na aktyw­ny wypo­czy­nek na trak­cie rowe­ro­wym. Trakt stwo­rzy rów­nież połą­cze­nie pomię­dzy dziel­ni­ca­mi Węglin Połu­dnio­wy i Czu­by Południowe.
O – 56 Jadło­dziel­nie – bez­płat­ne miej­sca wymia­ny jedzenia 45000 zł Pro­jekt zakła­da stwo­rze­nie pię­ciu ogól­no­do­stęp­nych, samo­ob­słu­go­wych punk­tów pod nazwą JADŁODZIELNIA w miej­scach publicz­nych. Każ­dy z tych punk­tów znaj­dzie się w innej dziel­ni­cy, gdzie każ­dy będzie miał szan­sę ura­to­wać jedze­nie przed zmar­no­wa­niem. Jeśli masz nad­miar – przy­nieś to do Jadło­dziel­ni, jeśli masz ocho­tę na coś do jedze­nia – czę­stuj się! W Jadło­dziel­ni bie­rzesz i dajesz żyw­ność cał­ko­wi­cie za darmo.
O – 57 Lubel­ska Aka­de­mia Koszykówki 300000 zł Lubel­ska Aka­de­mia Koszy­ków­ki to nowo­cze­sny pro­gram szko­le­nia spor­to­we­go dla dzie­ci i mło­dzie­ży z tere­nu Mia­sta Lublin. Pla­no­wa­ne jest stwo­rze­nie kil­ku ośrod­ków koszy­kar­skich, w któ­rych odby­wać się będą regu­lar­ne tre­nin­gi pro­wa­dzo­ne przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych tre­ne­rów. Ośrod­ki będą bra­ły udział w cyklicz­nych roz­gryw­kach- lidze LAK oraz tur­nie­jach. Aby pod­nieść poziom i atrak­cyj­ność tre­nin­gów zaku­pio­ny zosta­nie spe­cja­li­stycz­ny sprzęt spor­to­wy, a każ­de­go uczest­nik wypo­sa­żo­ny będzie w „spor­to­wą wypraw­kę”. Zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ną wyjaz­dy na tur­nie­je ogól­no­pol­skie oraz mię­dzy­na­ro­do­we. Uczest­ni­cy będą obję­ci sys­te­mem moty­wa­cyj­nym z licz­ny­mi nagro­dy i wyróż­nie­nia­mi. Pla­ców­ki, w któ­rych nie zosta­ną utwo­rzo­ne ośrod­ki będą mogły uczest­ni­czyć w otwar­tych tre­nin­gach pro­wa­dzo­nych przez zawod­ni­ków i tre­ne­rów z Pol­skiej Ligi Koszy­ków­ki. Wyko­rzy­stu­jąc poten­cjał lubel­skie­go spor­tu chcie­li­by­śmy, aby dzie­ci bra­ły udział w akcji „dzie­cię­ca eskor­ta gwiazd” oraz aktyw­nie uczest­ni­czy­ły w meczach.
O – 58 Poznaj cudzo­ziem­ca swego 10820 zł Nazy­wam się Mariia. Pocho­dzę z Ukra­iny. Ale jestem lubli­nian­ką bo od 5 lat to moje mia­sto. Chcę, żeby Pola­cy i migran­ci się ze sobą spo­tka­li i zaprzy­jaź­ni­li. I mam na to pomysł. Chcę zor­ga­ni­zo­wać mię­dzy­na­ro­do­wy talent show. Migran­ci to nie tyl­ko pra­cow­ni­cy. Mamy róż­ne talen­ty i pasje. Nie­ste­ty nie ma prze­strze­ni by się nimi dzielić.
O – 59 Lublin dla Dzie­ci – Waka­cje i Ferie na sportowo 300000 zł Okres waka­cyj­ny, w szcze­gól­no­ści waka­cje let­nie oraz ferie zimo­we to dla dzie­ci i mło­dzie­ży czas odpo­czyn­ku od obo­wiąz­ków szkol­nych, ale tak­że okres nowych doświad­czeń i emo­cji pod­czas podró­ży i wyjaz­dów na obo­zy czy kolo­nie. Dzie­ci i mło­dzież spę­dza­ją­cy waka­cje w mie­ście czę­sto poszu­ku­ją moż­li­wo­ści aktyw­nych, a zara­zem cie­ka­wych form spę­dza­nia wol­ne­go cza­su. Atrak­cyj­ną pro­po­zy­cję mogą sta­no­wić pię­cio­dnio­we pół­ko­lo­nie odby­wa­ją­ce się w atrak­cyj­nych miej­scach w Lubli­nie.

Pro­jekt zakła­da orga­ni­za­cję pół­ko­lo­nii let­nich – 9 pię­cio­dnio­wych tur­nu­sów oraz pół­ko­lo­nii zimo­wych w wymia­rze dwóch pię­cio­dnio­wych tur­nu­sów. Taką for­mą wypo­czyn­ku może zostać obję­tych ponad 1000 dzie­ci. Uczest­ni­cy pół­ko­lo­nii każ­de­go dnia będą mie­li oka­zję poznać i spró­bo­wać swo­ich sił w róż­nych dys­cy­pli­nach spor­tu, zaję­ciach pla­stycz­nych oraz wziąć udział w wyciecz­kach i grach tere­no­wych.

Każ­de­mu dziec­ku zosta­nie zapew­nio­ne, opie­kę wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry instruk­tor­skiej, wyży­wie­nie, bile­ty wej­ścia oraz upominki.
O – 60 Rezer­wat Dzi­kich Dzie­ci 2020- park kre­atyw­no­ści i kon­tak­tu z przyrodą 300000 zł Rezer­wat to chro­nio­na prze­strzeń swo­bod­nej i samo­dziel­nej zaba­wy dzie­cię­cej. W myśl zasa­dy że praw­dzi­wa zaba­wa to zaba­wa swo­bod­nie wybra­na, oso­bi­ście kie­ro­wa­na i wewnętrz­nie moty­wo­wa­na. Aby zro­zu­mieć Rezer­wat, wystar­czy się odwo­łać do wspo­mnień dzie­ciń­stwa. Two­rząc go przez osta­nie 2 lata, korzy­sta­li­śmy z doświad­czeń Adven­tu­re Play­gro­unds i ich metod. O tym jak wyglą­da prze­strzeń i co się tam robi, decy­du­ją same dzie­ci, któ­re w spo­sób natu­ral­ny i nie­wy­mu­szo­ny ze sobą współ­pra­cu­ją. Mają dostęp­ne narzę­dzia, mate­ria­ły budow­la­ne itp. Nad bez­pie­czeń­stwem czu­wa­ją Straż­ni­cy Zaba­wy (Play­wor­kers), któ­rzy sta­ra­ją się jak naj­mniej inge­ro­wać w nią samą. Rezer­wat Dzi­kich Dzie­ci to prze­strzeń podzie­lo­na na stre­fę ŚCISŁĄ – dostęp­ną tyl­ko dla dzie­ci powy­żej 7 lat i na OTULINĘ – dostęp­ną dla młod­szych dzie­ci i ich rodziców/opiekunów. W każ­dą sobo­tę i nie­dzie­lę (dni rodzin­ne) 2019 możesz przyjść na Dol­nej Pan­ny Marii 8 i zoba­czyć, jak dzia­ła Rezer­wat (nie zapo­mnij zabrać ze sobą dziecka).
O – 61 Ruch to zdro­wie – akty­wi­za­cja fizycz­na dzie­ci i mło­dzie­ży na tere­nie ska­te­par­ku przy ul. Rusał­ka w Lublinie 155920 zł Obec­nie coraz wię­cej mło­dych osób spę­dza czas wol­ny przed ekra­nem kom­pu­te­ra, tele­fo­nu lub tele­wi­zo­ra. Celem pro­jek­tu jest zmia­na tych postaw, czy­li akty­wi­za­cja rucho­wa dzie­ci i mło­dzie­ży dzię­ki warsz­ta­tom jaz­dy na desko­rol­ce, rowe­rze BMX, rol­kach oraz hulaj­no­dze, któ­re odby­wać się będą na nowo powsta­łym ska­te­par­ku przy ul. Rusał­ka w Lubli­nie. Pro­jekt reali­zo­wa­ny będzie w dwóch eta­pach. Pierw­szy z nich to pro­wa­dzo­ne przez 2 do 3 mie­się­cy w szko­łach i przed­szko­lach pre­lek­cje doty­czą­ce zale­ca­nej daw­ki aktyw­no­ści fizycz­nej i zdro­we­go sty­lu życia, bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia ze ska­te­par­ku oraz ww. urzą­dzeń spor­to­wych. Na dru­gi etap skła­dać się będą pro­wa­dzo­ne od wio­sny do jesie­ni warsz­ta­ty dla grup 10 i 20-oso­bo­wych. Pro­jekt reali­zu­je wytycz­ne Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia doty­czą­ce zale­ca­nej dzien­nej daw­ki ruchu dla osób do 17. roku życia i powyżej.
O – 62 Aktyw­ny Lublin 300000 zł Pro­jekt zakła­da zwięk­sze­nie aktyw­no­ści miesz­kań­ców Lubli­na poprzez zaofe­ro­wa­nie im bez­płat­nie aktyw­no­ści rowe­ro­wych. Do wybo­du będą jed­no­dnio­we wyciecz­ki rowe­ro­we (orga­ni­zo­wa­ne w week­en­dy), impre­zy inte­gra­cyj­ne, spor­to­we wyda­rze­nia kolar­skie oraz szko­le­nie spor­to­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Co waż­ne pro­jekt zakła­da inte­gra­cję z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi poprzez zakup rowe­rów umoż­li­wia­ją­cych podróż z wóz­kiem oraz tan­de­mu do wycie­czek z oso­bą nie­wi­do­mą oraz środ­ki na szko­le­nie spor­to­we takich osób. Rowe­ry będzie moż­na wypo­ży­czyć w ramach ist­nie­ją­cej wypożyczalni.
O – 63 Poko­chaj Bie­ga­nie w Lublinie! 300000 zł Pro­jekt Poko­chaj bie­ga­nie w Lubli­nie! adre­so­wa­ny jest do każ­dej oso­by, dla któ­rej waż­na jest aktyw­ność fizycz­na. Celem głów­nym pro­jek­tu jest zachę­ce­nie jak naj­więk­szej licz­by miesz­kań­ców Lubli­na (zarów­no doro­słych jak i dzie­ci) do sys­te­ma­tycz­nej aktyw­no­ści fizycz­nej. Zada­nie reali­zo­wa­ne będzie dwu­to­ro­wo – poprzez pro­wa­dze­nie sys­te­ma­tycz­nych tre­nin­gów bie­go­wych oraz orga­ni­za­cję cyklu bie­gów na zmien­nych dystan­sach 5 i 10 kilo­me­trów – dla doro­słych oraz na dystan­sach od 50 do 1000 m dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Uczest­ni­cy po ukoń­cze­niu bie­gów otrzy­ma­ją atrak­cyj­ny ele­ment wypo­sa­że­nia bie­ga­cza, przy­dat­ny tak­że pod­czas indy­wi­du­al­nych treningów.
O – 66 Rezer­wat Dzi­kich Dzie­ci na Rusał­ce – budo­wa sta­łej lokalizacji 1200000 zł Pierw­szy i jedy­ny w Pol­sce Przy­go­do­wy Plac Zabaw (Adven­tu­re Play­gro­und) dzia­ła już trze­ci sezon w ogro­dzie przy Dol­nej Pan­ny 8 i cie­szy się ogrom­nym powo­dze­niem wśród dzie­ci i całych rodzin (ponad 5500 odwie­dzin w sezo­nie). Aktu­al­na loka­li­za­cja wkrót­ce będzie nie­do­stęp­na ze wzglę­du na inne pla­ny zago­spo­da­ro­wa­nia. Szan­są na pozo­sta­nie Rezer­wa­tu Dzi­kich Dzie­ci w tej oko­li­cy jest loka­li­za­cja na Rusał­ce i wpi­sa­nie go w pla­ny rewi­ta­li­za­cji tego tere­nu. Aby Rezer­wat mógł się roz­wi­jać np. w kie­run­ku funk­cjo­no­wa­nia cało­rocz­ne­go (tak jak w Wiel­kiej Bry­ta­nii) wyma­ga inwe­sty­cji w teren, któ­ry został zapro­po­no­wa­ny przez wła­dze mia­sta jako doce­lo­wa, sta­ła loka­li­za­cja (dział­ka miej­ska na Rusał­ce). Przede wszyst­kim są to kosz­ty ogro­dze­nia, uroz­ma­ice­nia rzeź­by tere­nu, wyko­na­nia nasa­dzeń (któ­rych tam brak). Wszyst­kie te dzia­ła­nia a szcze­gól­nie ogro­dze­nie są koniecz­ne i muszą być prze­pro­wa­dzo­ne z dba­ło­ścią o ich wpływ na kra­jo­braz Rusał­ki, któ­ra ma być doce­lo­wo prze­strze­nią rekre­acyj­ną dla Lublinian.
O – 67 AP MOTOR LUBLIN – Razem Budu­je­my Przy­szłość – budo­wa budyn­ku klubowego. 1200000 zł Aka­de­mia Pił­kar­ska Motor Lublin tre­nu­je na co dzień, na boiskach przy ul. Rusał­ka, któ­re są w bar­dzo złym sta­nie i nie speł­nia­ją pod­sta­wo­wych warun­ków użyt­ko­wa­nia. Mło­dzi zawod­ni­cy w obec­nej sytu­acji nie mają moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z pomiesz­czeń higie­nicz­no – sani­tar­nych. Z myślą o popra­wie­niu stan­dar­dów byto­wych chce­my wybu­do­wać nowo­cze­sny budy­nek klu­bo­wy o wymia­rach ok. 400 m², w któ­rym znaj­dą się pomiesz­cze­nia klu­bo­we, pokój tre­ne­rów, sala kon­fe­ren­cyj­na, szat­nie z peł­nym zaple­czem sani­tar­nym. Nowy budy­nek umoż­li­wi mło­dzie­ży z całe­go Lubli­na tre­no­wa­nie w bez­piecz­nych i nowo­cze­snych warunkach.
O – 68 Abra­mo­wi­ce, Dzie­sią­ta, Głusk, Kośmi­nek – moder­ni­za­cja infra­struk­tu­ry drogowej 1200000 zł Przed­mio­tem pro­jek­tu jest moder­ni­za­cja infra­struk­tu­ry dro­go­wej połu­dnio­wych dziel­nic Lubli­na: 1) Abra­mo­wi­ce: ulep­sze­nie nawierzch­ni ul. Pod­le­śnej beto­nem asfal­to­wym, 2) Dzie­sią­ta: remont chod­ni­ków w ul. Leśnej, Puła­skie­go i Sło­wac­kie­go; pro­gi zwal­nia­ją­ce na ul. Zega­dło­wi­cza; zakup ławek, sto­ja­ków na rowe­ry oraz innych ele­men­tów małej archi­tek­tu­ry i ich mon­taż na tere­nie dziel­ni­cy, 3) Głusk: wyko­na­nie nawierzch­ni dro­gi dojaz­do­wej od ul. Głu­skiej wzdłuż muru kościo­ła oraz cią­gu pie­sze­go w kie­run­ku mostu na Czer­nie­jów­ce, 4) Kośmi­nek: remont nawierzch­ni ulic: Buko­wa, Cze­re­śnio­wa, Jesio­no­wa, Grun­waldz­ka, Robot­ni­cza, Gar­bar­ska, Dłu­ga; oświe­tle­nie przy mostach na Czer­nie­jów­ce. W płd. dziel­ni­cach Lubli­na znaj­du­je się wie­le ulic o znisz­czo­nej nawierzch­ni, nie zapew­nia­ją­cych bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia. Wspól­ny pro­jekt 4 dziel­nic wycho­dzi naprze­ciw ocze­ki­wa­niom miesz­kań­ców, któ­rzy chcą miesz­kać w upo­rząd­ko­wa­nym, este­tycz­nym oto­cze­niu i w bez­piecz­ny spo­sób korzy­stać z infra­struk­tu­ry drogowej
O – 69 Rewi­ta­li­za­cja Doli­ny Cze­chów­ki przy uli­cy Puławskiej 1200000 zł W ramach Budże­tu Zie­lo­ne­go 2018 (pro­jekt Zie­lo­ny Blok Kul­tu­ry) zle­co­no wyko­na­nie kon­cep­cji rewi­ta­li­za­cji dział­ki w doli­nie Cze­chów­ki. Kon­cep­cja ta zawie­ra wytycz­ne i zakres prac rewi­ta­li­za­cyj­nych do wyko­na­nia zanim przy­stą­pi się do pro­jek­tów zago­spo­da­ro­wa­nia. Są to pra­ce pole­ga­ją­ce na oczysz­cze­niu tere­nu z gru­zu i odpa­dów wywo­żo­nych tam przez lata oraz pra­ce ziem­ne pole­ga­ją­ce na odtwo­rze­niu kształ­tu suche­go zbior­ni­ka, wyni­ka­ją­ce z Pro­gra­mu małej reten­cji obej­mu­ją­ce­go doli­nę Cze­chów­ki. Zapro­po­no­wa­ne kon­cep­cje zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu (moż­li­we do reali­za­cji po wyko­na­niu prac rewi­ta­li­za­cyj­nych) dają roz­ma­ite moż­li­wo­ści rekre­acyj­ne­go użyt­ko­wa­nia tere­nu głów­nie przez miesz­kań­ców (np. jezior­ko, pla­ża, miej­sca do pik­ni­ko­wa­nia czy natu­ral­ne pla­ce zabaw) ale rów­nież przez oko­licz­ne szko­ły i przed­szko­la (zie­lo­ne sale wykła­do­we). Takie przy­go­to­wa­nie umoż­li­wi tak­że ini­cja­ty­wy, na któ­re zanie­dba­nie i pod­mo­kły cha­rak­ter tere­nu nie pozwo­li­ły np.: Rezer­wat Dzi­kich Dzie­ci czy Bike Park skła­da­ne w 2018r.
O – 70 Tęż­nie solan­ko­we- inha­la­cja Lubel­skich Dziel­nic Rury, Czu­by Pn i Pd i Cze­chów Pn i Pd 1200000 zł Tęż­nie solan­ko­we słu­żą oso­bom z nad­ci­śnie­niem, zapa­le­niem zatok, aler­gia­mi, dole­gli­wo­ścia­mi pul­mu­nu­lo­gicz­ny­mi poma­ga­ją w scho­rze­niach dróg odde­cho­wych. Powsta­ją w innych pol­skich mia­stach np War­sza­wa, Łódź, Tychy, Ryb­nik ostat­nio tak­że Puła­wy. Pro­jekt cie­szy się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem miesz­kań­ców w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go, a po reali­za­cji teren wokół tęż­ni przy­cią­ga tłu­my. Inno­wa­cyj­ność tego eko­pro­jek­tu jest zako­twi­czo­na w ogól­no­świa­to­wych tren­dach. Tęż­nia to z jed­nej stro­ny miej­ski inha­la­tor a z dru­giej odpo­wiedź na potrze­by zwią­za­ne przy­sto­so­wa­niem miast do obser­wo­wa­nych i pro­gno­zo­wa­nych zmian klimatycznych.
O – 71 Ław­ka do kar­mie­nia i prze­wi­ja­nia dzieci 108000 zł Spe­cjal­na ławecz­ka z prze­wi­ja­kiem i zada­sze­niem posta­wio­na w miej­scu publicz­nym zapew­ni­ła­by intym­ne miej­sce do kar­mie­nia nie­mow­la­ków. Mamy nie musia­ły by się„chować” aby nakar­mić swo­je pocie­chy gdyż mia­ły by do tego spe­cjal­ne miej­sce prze­zna­czo­ne tyl­ko dla nich.
O – 73 Budo­wa chod­ni­ków i ścież­ki rowe­ro­wej wzdłuż ul. Orkana 1200000 zł Budo­wa chod­ni­ka wzdłuż uli­cy Orka­na po stro­nie osie­dla Łęgi od skrzy­żo­wa­nia z ul. Armii Kra­jo­wej do przej­ścia pod­ziem­ne­go pod ul. Orka­na, remont chod­ni­ka po stro­nie osie­dla Bło­nie i budo­wa ścież­ki rowe­ro­wej na odcin­ku od wjaz­du w uli­cę Kawa­le­ryj­ską do przej­ścia pod­ziem­ne­go pod ul. Orka­na na wyso­ko­ści Biedronki.
O – 74 Remont ulic osie­dla Bło­nie; zało­że­nie świa­teł na przej­ściu przez ul. Jana Paw­ła II w pobli­żu ul. Watykańskiej 1200000 zł 1/ Remont miej­skich ulic poło­żo­nych na osie­dlu „Bło­nie”: Husar­skiej, Het­mań­skiej, Dra­go­nów, Sza­se­rów, Her­bo­wej. 2/ Zało­że­nie świa­teł na przej­ściu przez ul. Jan Paw­ła II w pobli­żu ul. Watykańskiej
O – 75 Zaję­cia Kul­tu­ral­ne Hajdów-Zadębie 20000 zł Dziel­ni­ca Haj­dów – Zadę­bie jest jed­ną z naj­bar­dziej pomi­ja­nych dziel­nic w mie­ście jeże­li cho­dzi o dostęp do kul­tu­ry i róż­no­rod­nej ofer­ty kul­tu­ral­nej. Oprócz szko­ły nie ma tu żad­ne­go ośrod­ka, któ­ry mógł­by zaspa­ka­jać potrze­by kul­tu­ral­ne miesz­kań­ców dziel­ni­cy, któ­re na pew­no są. Z ankie­ty, któ­rą zor­ga­ni­zo­wa­łam wśród miesz­kań­ców dziel­ni­cy jasno wyni­ka, że jest duża potrze­ba zor­ga­ni­zo­wa­nia miej­sca spo­tkań miesz­kań­ców, w któ­rym będą roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia i pasje lub spró­bo­wać zor­ga­ni­zo­wać takie miej­sce lub cho­ciaż cykl zajęć i cie­ka­wych spo­tkań. [Link do ankie­ty poni­żej] Pro­jekt zakła­da zor­ga­ni­zo­wa­nie róż­ne­go rodza­ju zajęć dla dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych: np: pla­stycz­ne, muzycz­ne, tanecz­ne, wokal­ne, teatralne.
O – 76 Cze­chów – aktyw­nie i zdro­wo – pił­ka noż­na dla najmłodszych 265000 zł Pro­jekt akty­wi­za­cji spor­to­wej dzie­ci w wie­ku 3–12 lat miesz­ka­ją­cych na tere­nie dziel­ni­cy Cze­chów Północny.Projekt zakła­da pro­wa­dze­nie bez­płat­nych zajęć spor­to­wo rekre­acyj­nych skie­ro­wa­nych do uczniów przed­szko­li i szkół pod­sta­wo­wych z dziel­ni­cy Cze­chów Pół­noc­ny. Zaję­cia będą pro­wa­dzo­ne z pił­ki nożnej.Zostaną tak­że zor­ga­ni­zo­wa­ne tur­nie­je i bez­płat­ne pół­ko­lo­nie pod­czas waka­cji. Każ­de dziec­ko zosta­nie wypo­sa­żo­ne w sprzęt spor­to­wy potrzeb­ny do tre­nin­gów pił­ki nożnej.
O – 77 Aktyw­ny Przedszkolak 300000 zł Pro­jekt zakła­da reali­za­cję zajęć spor­to­wo-rekre­acyj­nych dla uczniów i stu­den­tów miesz­ka­ją­cych w Lubli­nie. Zaję­cia odby­wać się będą wcią­gu dwóch seme­strów: let­ni (15 tygo­dni – od lute­go do czerw­ca) i zimo­wy (10 tygo­dni – od paź­dzier­ni­ka do grud­nia). Na pro­jekt zło­ży się mini­mum 40 jed­no­stek tre­nin­go­wych w tygo­dniu (40 x 45 min) w róż­nych dys­cy­pli­nach spor­to­wych. Naj­istot­niej­szym ele­men­tem pro­jek­tu jest pro­mo­cja Mia­sta Lublin jako atrak­cyj­ne­go dla mło­dych osób miesz­ka­ją­cych w Lubli­nie. Dzię­ki pro­jek­to­wi ucznio­wie i stu­den­ci będą mogli pod­nieść swo­je umie­jęt­no­ści spor­to­we i reali­zo­wać wła­sne pasje. Jest to tak­że popu­la­ry­za­cja spor­tu jako bez­piecz­ne­go spo­so­bu spę­dza­nia wol­ne­go cza­su oraz inte­gra­cja mło­de­go poko­le­nia uczniów i stu­den­tów miesz­ka­ją­cych w Lublinie.
O – 78 Aktyw­na Wieniawa 300000 zł Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom mło­dych osób, zgło­szo­ny zosta­je pro­jekt Aktyw­na Wie­nia­wa, któ­ry zakła­da reali­za­cje zajęć spor­to­wych w Lubli­nie na dziel­ni­cy Wie­nia­wa. W ramach pro­jek­tu zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez okres 25 tygo­dni przy­naj­mniej 10 zajęć spor­to­wych min. czte­ry razy w tygo­dniu po 45 minut – z wyłą­cze­niem okre­su waka­cyj­ne­go oraz wypa­da­ją­cych w tym okre­sie dni świą­tecz­nych, na obiek­tach spor­to­wych w dziel­ni­cy Wie­nia­wa. Mło­dzi miesz­kań­cy Lubli­na od lat poka­zu­ją, że są zain­te­re­so­wa­ni uczest­nic­twem w róż­nych for­mach aktyw­no­ści fizycz­nej i licz­nie uczest­ni­czą w dodat­ko­wych zaję­ciach spor­to­wych. Dzię­ki pro­jek­to­wi Aktyw­na Wie­nia­wa będą mogli dbać o swo­ją kon­dy­cję fizycz­ną i psy­chicz­ną. Mło­de oso­by otrzy­ma­ją bez­płat­ną moż­li­wość korzy­sta­nia z zajęć spor­to­wych, dzię­ki cze­mu Lublin będzie koja­rzo­ny z mia­stem przy­ja­znym dla nich.
O – 79 Aktyw­ny Lublin 300000 zł Pro­jekt, któ­ry chce­my kon­ty­nu­ować w roku 2020, funk­cjo­nu­je w Lubli­nie od kil­ku lat i cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią – obec­nie z zajęć spor­to­wo-rekre­acyj­nych Lubli­nia­nie korzy­sta­ją regu­lar­nie. Kon­tu­nu­acja zakła­da reali­za­cję tre­nin­gów z instruk­to­ra­mi od lute­go 2020 do koń­ca listo­pa­da 2020 r. W przy­szło­rocz­nym pro­jek­cie zre­ali­zu­je­my mini­mum 750 bez­płat­nych 45 minu­to­wych jed­no­stek tre­nin­go­wych. Zaję­cia spor­to­we będą skie­ro­wa­ne do osób w róż­nym wie­ku, począw­szy od zajęć reali­zo­wa­nych z myślą o naj­młod­szych, przez zaję­cia fit­nes­su, tre­nin­gu funk­cjo­nal­ne­go, aqu­aaero­bi­cu dla osób doro­słych, aż do sza­chów i gim­na­sty­ki dla osób star­szych. Zaję­cia będą reali­zo­wa­ne w obiek­tach spor­to­wych zlo­ka­li­zo­wa­nych w dziel­ni­cy Za Cukrow­nią (obiek­ty MOSiR, Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 20, obiek­ty komer­cyj­ne speł­nia­ją­ce wymo­gi pro­wa­dze­nia w nich zajęć). Za udział w zaję­ciach nie będzie pobie­ra­na żad­na opłata.
O – 80 Aktyw­ny Konstantynów 300000 zł Pro­jekt zakła­da reali­za­cję zajęć spor­to­wo-rekre­acyj­nych dla uczniów i stu­den­tów miesz­ka­ją­cych w Lubli­nie. Zaję­cia odby­wać się będą wcią­gu dwóch seme­strów: let­ni (15 tygo­dni – od lute­go do czerw­ca) i zimo­wy (10 tygo­dni – od paź­dzier­ni­ka do grud­nia). Na pro­jekt zło­ży się mini­mum 40 jed­no­stek tre­nin­go­wych w tygo­dniu (40 x 45 min) w róż­nych dys­cy­pli­nach spor­to­wych. Naj­istot­niej­szym ele­men­tem pro­jek­tu jest pro­mo­cja Mia­sta Lublin jako atrak­cyj­ne­go dla mło­dych osób miesz­ka­ją­cych w Lubli­nie. Dzię­ki pro­jek­to­wi ucznio­wie i stu­den­ci będą mogli pod­nieść swo­je umie­jęt­no­ści spor­to­we i reali­zo­wać wła­sne pasje. Jest to tak­że popu­la­ry­za­cja spor­tu jako bez­piecz­ne­go spo­so­bu spę­dza­nia wol­ne­go cza­su oraz inte­gra­cja mło­de­go poko­le­nia uczniów i stu­den­tów miesz­ka­ją­cych w Lublinie. 
O – 81 L.S.M. – Lubel­ska Sto­li­ca Muzy­ki, dziel­ni­co­wy kon­cert arty­stów wywo­dzą­cych się z OS. „LSM” dla mieszkańców 165000 zł Ini­cja­ty­wa kul­tu­ral­na o cha­rak­te­rze dziel­ni­co­wym, prze­zna­czo­na dla miesz­kań­ców w każ­dym wie­ku z dziel­ni­cy Rury oraz innych dziel­nic. Kon­cert ma być dar­mo­wy, arty­stycz­nie odwo­ły­wać się do dzie­dzic­twa kul­tu­ral­ne­go OS. LSM oraz lubel­skich arty­stów wywo­dzą­cych się z tej czę­ści mia­sta takich jak Gru­pa Cho­na­bi­be, Junior Stress a tak­że inni mniej zna­ni pio­sen­ka­rze, Street‘artowcy, kugla­rze, ani­ma­to­rzy kul­tu­ry. Od wcze­snych godzin popo­łu­dnio­wych kon­kur­sy, zaba­wy dla dzie­ci i mło­dzie­ży, pił­kar­skie mecze osie­dlo­we, warsz­ta­ty dla dzie­ci i senio­rów, dmu­chań­ce, moduł edu­ka­cyj­ny (kon­kurs wie­dzy o LSM) i na finał ok godz 19 kon­cert główny.