Darowizna a podatek

Cy wiesz, że darowizny dla organizacji pozarządowych możesz odliczyć od podatku?

Daro­wi­zny prze­zna­czo­ne na cele sta­tu­to­we orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych możesz odpi­sać od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, co zmniej­szy Twój poda­tek (zarów­no oso­by fizycz­ne jak i firmy).

Warun­kiem jest, aby cele sta­tu­to­we orga­ni­za­cji były zgod­ne ze sfe­ra­mi dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go, wymie­nio­nych w usta­wie o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i wolontariacie.

Jak prawidłowo przekazać darowiznę?

Aby móc odli­czyć daro­wi­znę od podat­ku, powin­na ona zostać prze­ka­za­na w for­mie prze­le­wu na kon­to ban­ko­we orga­ni­za­cji, któ­rej chcesz prze­ka­zać wspar­cie. Naj­le­piej prze­lew zro­bić samo­dziel­nie, korzy­sta­jąc z ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej. Jed­nak możesz rów­nież zro­bić prze­lew tra­dy­cyj­nie w ban­ku lub na poczcie (nie zapo­mnij zabrać potwier­dze­nia wyko­na­nia przelewu).

Aby nie było wąt­pli­wo­ści, w tytu­le prze­le­wu powi­nie­neś wpi­sać np. „daro­wi­zna na dzia­łal­ność pożyt­ku publicz­ne­go„.

War­to zacho­wać sobie potwier­dze­nie prze­le­wu, w razie gdy­byś w przy­szło­ści potrze­bo­wał udo­wod­nić fakt prze­ka­za­nia daro­wi­zny lub abyś łatwiej obli­czył kwo­tę odli­cze­nia od podatku.

Prze­ka­za­nie daro­wi­zny nie wyma­ga zawie­ra­nia odręb­nej umo­wy darowizny.

»Prze­każ daro­wi­znę dla Fun­da­cji Wolności«

Jak odliczyć darowiznę od podatku?

Prze­ka­za­ne daro­wi­zny odli­czysz roz­li­cza­jąc się z fisku­sem (rocz­ne zezna­nie podat­ko­we PIT). Kwo­tę daro­wi­zny odli­cza się od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, co ozna­cza, że Twój poda­tek będzie mniej­szy o 18 lub 32 pro­cent prze­ka­za­nej kwoty.

Dla osób zara­bia­ją­cych do 7 127 zł mie­sięcz­nie będzie to 18%, czy­li każ­de 100 zł daro­wi­zny zmniej­szy Twój poda­tek o 18 zł.

Uwa­ga! Od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia możesz odli­czyć kwo­ty do mak­sy­mal­nie 6% swo­ich rocz­nych docho­dów (przy czym dochód w rozu­mie­niu podat­ko­wym to jest przy­chód pomniej­szo­ny o kosz­ty uzy­ska­nia przychodu).

Infor­ma­cje o prze­ka­za­nych daro­wi­znach wpi­szesz w for­mu­la­rzu CIT‑D, któ­ry jest załącz­ni­kiem do for­mu­la­rza podat­ko­we­go PIT.