Raport za 2018 rok

Dro­dzy Darczyńcy,

pre­zen­tu­je­my Wam pod­su­mo­wa­nie pod­ję­tych dzia­łań oraz efek­tów pra­cy Fun­da­cji Wol­no­ści w roku 2018.

1. Przypilnowaliśmy wyborów samorządowych.

7 mar­ca 2018 roku zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy spo­tka­nie z komi­sa­rzem wybor­czym w Lubli­nie „Co powi­nie­neś wie­dzieć o zmia­nach w kodek­sie wybor­czym? Co mogą zro­bić oby­wa­te­le, aby wybo­ry samo­rzą­do­we były uczci­we i przej­rzy­ste?” W spo­tka­niu udział wzię­ło ok. 50 osób.

Jesie­nią pro­wa­dzi­li­śmy moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej. W jej ramach ska­ta­lo­go­wa­li­śmy 361 bil­l­bo­ar­dów i bane­rów wybor­czych (zdję­cie i ozna­cze­nie na mapie), ponad 100 obiet­nic przed­wy­bor­czych kan­dy­da­tów na pre­zy­den­ta, ulot­ki wybor­cze kan­dy­da­tów na rad­nych, nagra­li­śmy dwie deba­ty oraz kil­ka kon­fe­ren­cji pra­so­wych kan­dy­da­tów. Ponad­to zgło­si­li­śmy 13 zawia­do­mień do komi­sa­rzy wybor­czych w spra­wie zła­ma­nia prze­pi­sów kodek­su wybor­cze­go. W kil­ku przy­pad­kach komi­sa­rze od razu inter­we­nio­wa­li. Cześć zawia­do­mień prze­ka­za­li poli­cji, któ­ra wzy­wa­ła nas do skła­da­nia szcze­gó­ło­wych wyja­śnień. Część spraw jest w toku. Nie­daw­no dosta­li­śmy infor­ma­cje, że poli­cja wystą­pi­ła o uka­ra­nie jed­nej z osób, któ­ra dopu­ści­ła się zła­ma­nia prze­pi­sów wyborczych.Obecnie przy­go­to­wu­je­my raport z pod­su­mo­wa­niem moni­to­rin­gu kam­pa­nii wyborczej.

W związ­ku z wybo­ra­mi samo­rzą­do­wy­mi opra­co­wa­li­śmy Lubel­ski Latar­nik Wybor­czy. Przy­go­to­wa­li­śmy stro­nę inter­ne­to­wą, na któ­rej każ­dy mógł porów­nać swo­je poglą­dy ze zda­niem kan­dy­da­tów. Stro­nę odwie­dzi­ło ponad trzy tysią­ce uni­ka­to­wych użytkowników.

2. Podsumowaliśmy obietnice prezydenta i pracę radnych.

W związ­ku z koń­cem kaden­cji samo­rzą­du lokal­ne­go, prze­pro­wa­dzi­li­śmy „Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych”, na opra­co­wa­nej przez nas kil­ka lat wcze­śniej meto­do­lo­gii. Pod­czas spo­tka­nia w ratu­szu przed­sta­wi­li­śmy wyni­ki oraz wrę­czy­li­śmy sta­tu­et­ki naj­ak­tyw­niej­szym radnym.

Na stro­nie kontraktdlalublina.pl zamie­ści­li­śmy pod­su­mo­wa­nie reali­za­cji obiet­nic przed­wy­bor­czych pre­zy­den­ta Lubli­na. Opie­ra­li­śmy się na danych z ofi­cjal­nych doku­men­tów, oraz infor­ma­cji pozy­ska­nych z urzę­dów i zapy­tań do rzecz­ni­ka pra­so­we­go miasta.

3. Dostęp do informacji publicznej.

W ubie­głym roku zło­ży­li­śmy ponad 150 wnio­sków o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nych. Wie­le z tych spraw była przed­mio­tem zain­te­re­so­wa­nia lokal­nych mediów. Sądy admi­ni­stra­cyj­ne roz­pa­try­wa­ły 17 naszych skarg na nie­udzie­le­nie infor­ma­cji. W 14 spra­wach orze­czo­no bez­czyn­ność i naka­za­no ujaw­nić informacje.

36 osób zgło­si­ło się do nas po pomoc w spra­wach dot. m.in. korup­cji, kon­flik­tu inte­re­sów, łama­nia pra­wa, wydat­ko­wa­nia pie­nie­dzy publicznych.

4. Nasza sytuacja finansowa jest stabilna.

Według wstęp­nych wyli­czeń przy­cho­dy fun­da­cji za 2018 rok wynio­sły 171 048 zł, nato­miast wydat­ki 223 722 zł. Róż­ni­ca wyni­ka z tego, że przez cały rok wyda­wa­li­śmy dota­cję na roz­wój insty­tu­cjo­nal­ny, któ­ra wpły­nę­ła na kon­to w poło­wie 2017 roku.

Pod­su­mo­wa­nie wyko­rzy­sta­nia dota­cji na roz­wój insty­tu­cjo­nal­ny znaj­dziesz w naszym BIPie (tutaj).

Ponad­to byli­śmy part­ne­rem w moni­to­rin­gu reali­za­cji przez admi­ni­stra­cję publicz­ną Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią (nasze wydat­ki w 2018 wynio­sły 142 716 zł). Wię­cej o pro­jek­cie.

Stop­nio­wo rosną nasze przy­cho­dy z tytu­łów daro­wizn, zbió­rek i 1% podat­ku. Im wię­cej będzie takich wpłat, tym więk­sza będzie nasza nie­za­leż­ność od gran­tów i dota­cji a tym samym więk­sze moż­li­wo­ści dzia­ła­nia. W 2018 roku otrzy­ma­li­śmy 2366,30 zł z 1% podat­ku (pra­wie trzy­krot­ny wzrost w sto­sun­ku do 2017), 1624 zł z regu­lar­nych daro­wizn (tu aku­rat spa­dek o 1126 zł), 4561 zł z daro­wizn nie­re­gu­lar­nych (wzrost o 109 zł), 1396 zł ze zbió­rek inter­ne­to­wych (wzrost o 885 zł) a tak­że 882 zł z odse­tek (spa­dek o 88 zł).

Kosz­ty nie­zwią­za­ne z reali­za­cją gran­tów i pro­jek­tów wynio­sły 4813,32 zł. W tym pokry­te z wpły­wów z 1% podat­ku 546,62 zł (peł­ny spis wydat­ków znaj­dziesz w naszym BIPie) a ze środ­ków pośred­nich reali­zo­wa­nych pro­jek­tów pokry­li­śmy 2936,51 zł. Bez­po­śred­nio z daro­wizn pokry­li­śmy pozo­sta­łe wydat­ki w kwo­cie 1344,79 zł.

Wspieraj jawność, wpłać darowiznę