Zostań darczyńcą

Daro­wi­zna:


Dane do prze­le­wu tradycyjnego:

Fun­da­cja Wol­no­ści, ul. Peowia­ków 10/8, 20–007 Lublin

nr kon­ta: 34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Pro­si­my o dopi­sek „daro­wi­zna na dzia­łal­ność pożyt­ku publicz­ne­go

Adres ban­ku: Idea Bank SA, ul. Doma­niew­ska 39, 02–672 War­sza­wa, IBAN: PL34 1950 0001 2006 0330 1807 0002 SWIFT: IEEAPLPA

Daro­wi­zny prze­zna­czo­ne na cele sta­tu­to­we naszej fun­da­cji możesz odpi­sać od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, co zmniej­szy Twój poda­tek (zarów­no oso­by fizycz­ne jak i firmy).

Dotpay

Rozli­cze­nia trans­ak­cji kar­tą kre­dy­to­wą i e‑przelewem prze­pro­wa­dza­ne są za pośred­nic­twem Dotpay.pl