W mediach

Lubel­skie media są dla nas przy­chyl­ne. Wie­lo­krot­nie pisa­no o afe­rach, któ­re ujaw­ni­li­śmy. Czę­sto poja­wia­my się w audy­cjach jako eks­per­ci.

„W listo­pa­dzie Fun­da­cja Wol­no­ści zapy­ta­ła spół­kę LPGK (daw­ne Kamie­ni­ce Mia­sta) m. in. o to, czy spół­ka posia­da kre­dy­ty lub pożycz­ki w ban­kach lub fir­mach pożycz­ko­wych.” – Odwo­ła­ją się od wyro­ku
nowy tydzien logo
Nowy Tydzień
4 stycz­nia 2016
” Jako oby­wa­te­le mamy dostęp do infor­ma­cji publicz­nej, choć nie zawsze zda­je­my sobie z tego spra­wę, mówią orga­ni­za­to­rzy bez­płat­ne­go szko­le­nia, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­ła Fun­da­cja Wol­no­ści.” – Co wie­my o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej?
logo radio lublin
Radio Lublin
12 stycz­nia 2016
„Budżet oby­wa­tel­ski powo­li zaczy­na przy­po­mi­nać ple­bi­scyt. Gło­so­wa­niu towa­rzy­szy olbrzy­mie zain­te­re­so­wa­nie, ale spójrz­my ile osób chce roz­ma­wiać o zasa­dach jego funk­cjo­no­wa­nia? – pytał Krzysz­tof Kowa­lik z Fun­da­cji Wol­no­ści.” – Budżet oby­wa­tel­ski w Lubli­nie. Gło­wią się jak wydać kil­ka­na­ście milio­nów
Kurier Lubel­ski
12 stycz­nia 2016
” Pie­nią­dzom i kom­pe­ten­cjom rad dziel­nic w Lubli­nie będzie poświę­co­ne pierw­sze spo­tka­nie orga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Wol­no­ści.” – Fun­da­cja Wol­no­ści orga­ni­zu­je warsz­ta­ty dla rad dziel­nic w Lubli­nie
logo radio lublin
Radio Lublin
29 stycz­nia 2016
„Orga­ni­za­to­rem akcji jest Fun­da­cja Wol­no­ści.” – W Lubli­nie odby­ła się Kawia­ren­ka Oby­wa­tel­ska. Dys­ku­to­wa­na o budże­cie rad dziel­nic
Radio Cen­trum
29 stycz­nia 2016
„Nie zda­je­my sobie spra­wy ile mia­sto o nas wie – mówi Krzysz­tof Jaku­bow­ski z Fun­da­cji Wol­no­ści” – Miesz­kań­cy Lubli­na dowie­dzą się wię­cej nt. inwi­gi­la­cji
Radio Cen­trum
2 lute­go 2016
„Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie two­rzą nowe wyzwa­nia. Doty­czy to rów­nież tech­nik nad­zo­ru i inwi­gi­la­cji, sto­so­wa­nych tak przez róż­ne­go typu orga­ny wła­dzy, jak i przez prze­stęp­ców. Dla­te­go wła­śnie tak dużą uwa­gę powin­ni­śmy przy­kła­dać do kwe­stii bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji, tak­że a może przede wszyst­kim, w kon­tek­ście inter­ne­tu, tele­fo­nów czy kore­spon­den­cji – prze­ko­ny­wa­li na wspól­nym spo­tka­niu przed­sta­wi­cie­le Fun­da­cji Panop­ty­kon oraz lubel­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści” – Wiel­ki brat słu­cha
nowy tydzien logo
Nowy Tydzień
8 lute­go 2016
„Po tym jak śled­czy odmó­wi­li Fun­da­cji Wol­no­ści ujaw­nie­nia ste­no­gra­mów roz­mów tele­fo­nicz­nych, spra­wą zaj­mie się Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny.” – Będzie kolej­na odsło­na afe­ry pod­słu­cho­wej w lubel­skim ratu­szu
logo radio lublin
Radio Lublin
8 lute­go 2016
„Fun­da­cja Wol­no­ści wzię­ła pod lupę lubel­skich rad­nych. Przy oka­zji zbli­ża­ją­cej się kolej­nej sesji pod­li­czy­li ostat­nie gło­so­wa­nia, któ­rych łącz­nie było 373.” – Lubel­scy rad­ni pod lupą. Fun­da­cja Wol­no­ści przed­sta­wi­ła sta­ty­sty­ki gło­so­wań
Radio Cen­trum
10 lute­go 2016
„Kto był naj­bar­dziej opo­zy­cyj­nym rad­nym, a kto pomy­słom pre­zy­den­ta sprze­ci­wiał się naj­mniej razy? Fun­da­cja Wol­no­ści przy­go­to­wa­ła zesta­wia­nie” – Kto jest naj­czę­ściej za, a kto prze­ciw
Gaze­ta Wybor­cza Lublin
11 lute­go 2016
„Fun­da­cja Wol­no­ści pod­su­mo­wa­ła dotych­cza­so­wą pra­cę miej­skich rad­nych obec­nej kaden­cji. Spraw­dzi­ła ich obec­ność pod­czas gło­so­wań i co waż­niej­sze – jak gło­so­wa­li.” – Naj­bar­dziej opo­zy­cyj­ni lubel­scy rad­ni według Fun­da­cji Wol­no­ści
Kurier Lubel­ski
12 lute­go 2016
„Fun­da­cja Wol­no­ści chcia­ła prze­czy­tać ste­no­gra­my tych roz­mów, ale pro­ku­ra­tu­ra im odmó­wi­ła.” – Afe­ra pod­słu­cho­wa w ratu­szu: „Taj­ne” ste­no­gra­my pozo­sta­ną taj­ne
Kurier Lubel­ski
24 lute­go 2016
„Jed­nak rady i zarzą­dy mają mały wpływ na lokal­ne wydat­ki – doda­je Krzysz­tof Jaku­bow­ski z Fun­da­cji Wol­no­ści” – Zna­jo­mość pro­ble­mów i nie­wiel­kie fun­du­sze. Co mogą rady dziel­nic?
logo radio lublin
Radio Lublin
2 mar­ca 2016
„Fun­da­cja Wol­no­ści przed­sta­wi­ła też kil­ka pomy­słów doty­czą­cych uspraw­nie­nia pra­cy w radach dziel­nic.” – Miesz­kań­cy Lubli­na dys­ku­to­wa­li o przy­szło­ści rad dziel­nic
Radio Cen­trum
3 mar­ca 2016
„Zło­ży­ła ona wnio­sek o publi­ko­wa­nie na bie­żą­co infor­ma­cji o zawie­ra­nych umo­wach oraz o udo­stęp­nie­nie w reje­strze umów ich tre­ści.„Fun­da­cja Wol­no­ści wyma­ga udo­stęp­nie­nia umów
Radio Cen­trum
Człon­ko­wie fun­da­cji spraw­dzi­li m.in. kto naj­czę­ściej z miej­skich raj­ców skła­da inter­pe­la­cje, jest dostęp­ny dla miesz­kań­ców i nie opusz­cza obrad. Naj­ak­tyw­niej­si lubel­scy rad­ni z nagro­da­mi
TVP Lublin
Fun­da­cja Wol­no­ści zapy­ta­ła o kosz­ty wynaj­mu pomiesz­czeń dla rad dziel­nic. Kosz­ty wynaj­mu waha­ją się od 32 zł do pra­wie 800 zł mie­sięcz­nie plus media.
nowy tydzien logo
Nasze (nie)drogie rady
Fun­da­cja Wol­no­ści ape­lu­je do Pre­zy­den­ta Puław o publicz­ne udo­stęp­nie­nie reje­stru umów. O spra­wie poin­for­mo­wa­li miesz­kań­cy.
Fun­da­cja chce przy­wró­ce­nia reje­stru umów

Media o Nas przed 2016

Redak­to­rzy są szczo­drzy w dobre sło­wa dla nas. Być może dla­te­go, że robi­my świet­ne rze­czy!

Miej­ska spół­ka od cmen­ta­rzy nie chcia­ła poka­zać doku­men­tów. Naka­zał to sąd
Dzien­nik Wschod­ni, 30 grud­nia 2015

Czy Lubel­skie Przed­się­bior­stwo Gospo­dar­ki Komu­nal­nej ma dłu­gi? Sąd naka­zał ujaw­nie­nie infor­ma­cji
Radio Lublin, 29 grud­nia 2015

Fun­da­cja Wol­no­ści zno­wu skła­da skar­gę na pre­zy­den­ta
Dzien­nik Wschod­ni, 7 grud­nia 2015

Pła­ce w miej­skiej komi­sji anty­al­ko­ho­lo­wej bez zmian
Kurier Lubel­ski, 20 listo­pa­da 2015

Czy Fun­da­cja Wol­no­ści dopro­wa­dzi do ujaw­nie­nia akt afe­ry ratu­szo­wej?
Radio Lublin, 9 listo­pa­da 2015

Lublin. Komi­sja anty­al­ko­ho­lo­wa ma zara­biać mniej
Kurier Lubel­ski, 6 listo­pa­da 2015

Zmniej­szą zarob­ki w lubel­skiej Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych?
Radio Lublin, 6 listo­pa­da 2015

Fun­da­cja Wol­no­ści pyta o nagro­dy dla pre­ze­sa Eli­zów­ki
Kurier Lubel­ski, 21 paź­dzier­ni­ka 2015

Fun­da­cja nie odpusz­cza
Nowy Tydzień, 19 paź­dzier­ni­ka 2015

Sąd oce­ni, czy rad­ny jest oso­bą publicz­ną
Dzien­nik Wschod­ni, 19 paź­dzier­ni­ka 2015

Sąd roz­strzy­gnie, czy rad­ny spra­wu­je wła­dzę publicz­ną
Radio Lublin, 15 paź­dzier­ni­ka 2015

Lublin nie ujaw­ni, kto chce zostać ław­ni­kiem
Radio Lublin, 3 paź­dzier­ni­ka 2015

Według urzę­du miej­ski rad­ny „nie może być uzna­ny za oso­bę peł­nią­cą funk­cje publicz­ne”
Dzien­nik Wschod­ni, 25 wrze­śnia 2015

Fun­da­cja Wol­no­ści nie skła­da bro­ni. Będzie odwo­ła­nie w spra­wie afe­ry pod­słu­cho­wej
Radio Lublin, 13 wrze­śnia 2015

Fun­da­cja Wol­no­ści chce ujaw­nie­nia ste­no­gra­mów
Radio Lublin, 7 wrze­śnia 2015

Komi­sja Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych pod lupą Fun­da­cji Wol­no­ści
Radio Lublin, 3 wrze­śnia 2015

Komi­sja anty­al­ko­ho­lo­wa z ratu­sza jest naj­le­piej opła­ca­na we wschod­niej Pol­sce
Kurier Lubel­ski, 3 wrze­śnia 2015

Ile Lublin wyda­je na Komi­sję Anty­al­ko­ho­lo­wą?
Dzien­nik Wschod­ni, 3 wrze­śnia 2015

Afe­ra pod­słu­cho­wa w ratu­szu. Ste­no­gra­mów nie pozna­my
Gaze­ta Wybor­cza, 1 wrze­śnia 2015

Pro­ku­ra­tu­ra nie chce ujaw­nić o czym roz­ma­wia­li urzęd­ni­cy
Dzien­nik Wschod­ni, 31 sierp­nia 2015

Jak to się sta­ło, że rad­ne są w Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych?
Dzien­nik Wschod­ni, 31 sierp­nia 2015

Afe­ra pod­słu­cho­wa w lubel­skim ratu­szu. Czy Fun­da­cja Wol­no­ści zyska wgląd w akta?
Radio Lublin, 26 sierp­nia 2015

Fun­da­cja Wol­no­ści chce poznać szcze­gó­ły afe­ry pod­słu­cho­wej w ratu­szu
Kurier Lubel­ski, 25 sierp­nia 2015

Afe­ra pod­słu­cho­wa w ratu­szu. Fun­da­cja Wol­no­ści chce wyja­śnień
Gaze­ta Wybor­cza, 25 sierp­nia 2015

Afe­ra w ratu­szu. Ujaw­nią treść roz­mów urzęd­ni­ków? Dzien­nik Wschod­ni, 25 sierp­nia 2015

To nie koniec spra­wy pod­słu­chów w ratu­szu. Fun­da­cja wystą­pi­ła o udo­stęp­nie­nie akt
Radio Lublin, 24 sierp­nia 2015

, Nowy Tydzień, 24 sierp­nia 2015

Kon­flikt inte­re­sów w radzie mia­sta? Fun­da­cja Wol­no­ści chce zabrać man­da­ty sze­ścior­gu rad­nym
Gaze­ta Wybor­cza Lublin, 21 sierp­nia 2015

Fun­da­cja Wol­no­ści chce, aby sze­ściu rad­nych stra­ci­ło man­da­ty
Kurier Lubel­ski, 21 sierp­nia 2015

Kon­flikt inte­re­sów pod­sta­wą wnio­sku o wyga­sze­nie man­da­tów lubel­skich rad­nych
Radio Lublin, 20 sierp­nia 2015

Pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści o eta­cie w ratu­szu: Nie przej­dę na ciem­ną stro­nę mocy
Gaze­ta Wybor­cza Lublin, 14 sierp­nia 2015

Tabli­ce wró­cą na uli­ce
Dzien­nik Wschod­ni, 13 sierp­nia 2015

Nagro­dy jaw­ne
Nowy Tydzień, 10 sierp­nia 2015

Jakie limi­ty na służ­bo­wych kar­tach mają urzęd­ni­cy ratu­sza?
Dzien­nik Wschod­ni, 8 sierp­nia 2015

Służ­bo­we kar­ty płat­ni­cze lubel­skich urzęd­ni­ków. Jakie mie­li wydat­ki?
Kurier Lubel­ski, 8 sierp­nia 2015

Bój o infor­ma­cje
Nowy Tydzień, 3 sierp­nia 2015

Ratusz publi­ku­je, fun­da­cja kwe­stio­nu­je. Zamie­sza­nie wokół nagród dla urzęd­ni­ków
Radio Lublin, 3 sierp­nia 2015

Mar­sza­łek pyta COZL o koszt eks­per­ty­zy
Dzien­nik Wschod­ni, 29 lip­ca 2015

Jakie nagro­dy dosta­li urzęd­ni­cy? Fun­da­cja pyta, ratusz ma odpo­wie­dzieć
Radio Lublin, 28 lip­ca 2015

Nagro­dy dla urzęd­ni­ków z ratu­sza w Lubli­nie. Kto dostał? Nie­waż­ne
Kurier Lubel­ski, 3 lip­ca 2015

Mia­sto odma­wia udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji. „Wyda­je nam się to dziw­ne”
Por­tal Onet.pl, 3 lip­ca 2015

Komu Ratusz dał nagro­dę? Urzęd­ni­cy: nie wasz inte­res
Dzien­nik Wschod­ni, 2 lip­ca 2015

Jakie nagro­dy dosta­li urzęd­ni­cy? Fun­da­cja pyta, ratusz wciąż nie ujaw­nia
Radio Lublin, 2 lip­ca 2015

Ile wpła­ca­ją poli­ty­cy na fun­du­sze swo­ich par­tii?
Dzien­nik Wschod­ni, 19 czerw­ca 2015

Wpła­ty i daro­wi­zny na par­tie
Kurier Lubel­ski, 19 czerw­ca 2015

Ocie­pla­nie wize­run­ku? Kalo­ry­fe­ry w… bra­mach
TVP Lublin, 9 czerw­ca 2015

Ratusz wynaj­mu­je loka­le od pry­wat­nych wła­ści­cie­li. Nie za dużo im pła­ci?
Gaze­ta Wybor­cza, 11 czerw­ca 2015

Pod lupą fun­da­cji
TVP Lublin, 27 maja 2015

Świę­to samo­rzą­du lokal­ne­go
TVP Lublin, 27 maja 2015

Dzi­siaj obcho­dzi­my świę­to samo­rzą­du lokal­ne­go
Radio eR, 27 maja 2015

Mija 25 lat od pierw­szych wybo­rów samo­rzą­do­wych
Radio Cen­trum, 27 maja 2015

Fun­da­cja: Ile poszło na nagro­dy urzęd­ni­ków? Mia­sto: A dla­cze­go o to pyta­cie
Dzien­nik Wschod­ni, 27 maja 2015

Oby­wa­tel­ska kon­tro­la
Nowy Tydzień, 18 maja 2015

Kon­flik­tów inte­re­sów w samo­rzą­dach nie da się unik­nąć
Radio Lublin, 21 maja 2015

Kon­flikt inte­re­sów w samo­rzą­dzie lokal­nym – kon­fe­ren­cja
Radio Cen­trum, 21 maja 2015

Finan­se lokal­nych komi­te­tów w wybo­rach samo­rzą­do­wych
Kurier Lubel­ski, 10 kwiet­nia 2015

O dru­giej edy­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Pyta­niach Pano­ra­my
TVP Lublin, 2 kwiet­nia 2015

Pod­su­mo­wa­nie wybo­rów do rad dziel­nic w Pyta­niach Pano­ra­my
TVP Lublin, 16 mar­ca 2015

W nie­dzie­lę wybo­ry do rad dziel­nic
TVP Lublin, 14 mar­ca 2015

Par­king VIP przy ratu­szu, 280 zł dzien­nie na sprzą­ta­nie
Dzien­nik Wschod­ni, 14 mar­ca 2015

Deba­ta Radia Lublin nt. wybo­rów do rad dziel­nic
Radio Lublin, 13 mar­ca 2015

W nie­dzie­lę wybierz­my tych, któ­rzy zadba­ją o naszą dziel­ni­cę
Gaze­ta Wybor­cza, 13 mar­ca 2015

Roz­mo­wa nt. wybo­rów do rad dziel­nic w Pyta­niach Pano­ra­my
TVP Lublin, 11 mar­ca 2015

Fun­da­cja Wol­no­ści chce popra­wić funk­cjo­no­wa­nie rad dziel­nic
Radio Cen­trum, 11 mar­ca 2015

Rady dziel­nic dla nas, czy my dla nich?” Kolej­ne spo­tka­nie Fun­da­cji Wol­no­ści
Radio Lublin, 11 mar­ca 2015

Eks­per­ci o Żuku
Gaze­ta Wybor­cza, 10 mar­ca 2015

O zmia­nach w pro­ce­du­rze budże­tu oby­wa­tel­skie­go w pro­gra­mie Roz­mo­wy Nie­okrze­sa­ne: cz. 1 cz. 2 cz. 3
Radio Fre­ee, 26 lute­go 2015

O oby­wa­tel­skim współ­rzą­dze­niu, po co nam rady dziel­nic?
Radio Lublin, 25 lute­go 2015

Po co nam Rady Dziel­nic?
Radio eR, 24 lute­go 2015

Jak podzie­lić pie­nią­dze
Nowy Tydzień, 23 lute­go 2015

Lubel­ski wzór jaw­no­ści
Nowy Tydzień, 23 lute­go 2015

O reje­strach umów i pra­wie do infor­ma­cji publicz­nej w pro­gra­mie Pyta­nia Pano­ra­my, TVP Lublin, 20 lute­go 2015

Dwa gło­sy to za mało
Radio Lublin, 18 lute­go 2015

Była rad­na dosta­ła etat w ratu­szu. Będzie dora­dzać
Gaze­ta Wybor­cza, 18 stycz­nia 2015

Przej­rzy­ściej o wydat­kach
Nowy Tydzień, 15 grud­nia 2014

Ile kasy z Two­ich podat­ków dosta­je Lublin? Sprawdź w sie­ci
Gaze­ta Wybor­cza, 11 grud­nia 2014

Sprawdź, na co idą two­je podat­ki
Radio Lublin, 11 grud­nia 2014

Wie­lu rad­nych na publicz­nym gar­nusz­ku
Nowy Tydzień, 24 listo­pa­da 2014

Lubel­scy rad­ni na publicz­nych gar­nusz­ku
Dzien­nik Wschod­ni, 20 listo­pa­da 2014

Rad­ni na gar­nusz­ku mia­sta
Gaze­ta Wybor­cza, 20 listo­pa­da 2014

Rad­ni nagro­dze­ni za nie­za­leż­ność
Radio Lublin, 20 listo­pa­da 2014

Sie­dem miej­skich spół­ek w pro­ku­ra­tu­rze, nie chcą ujaw­niać finan­sów
Gaze­ta Wybor­cza, 8 listo­pa­da 2014

Sie­dem miej­skich spół­ek popeł­ni­ło prze­stęp­stwo? Fun­da­cja Wol­no­ści zło­ży­ła donie­sie­nie do pro­ku­ra­tu­ry
Radio Lublin, 7 listo­pa­da 2014

Dla­cze­go nale­ży wziąć udział w wybo­rach?
TVP Lublin (wideo), 6 listo­pa­da 2014

Spół­ka SPR Lublin prze­gra­ła w sądzie z Fun­da­cją Wol­no­ści
Dzien­nik Wschod­ni, 31 paź­dzier­ni­ka 2014

Decy­du­ją o kon­ce­sjach na alko­hol. Zarob­ki w miej­skiej spół­ce zbyt duże?
Dzien­nik Wschod­ni, 27 paź­dzier­ni­ka 2014

W imię wol­no­ści
Dzien­nik Try­bu­na, 22 paź­dzier­ni­ka 2014

Mia­sto zatrud­nia 13,5 tys. osób. Urzęd­ni­ków zara­bia…
Gaze­ta Wybor­cza, 21 paź­dzier­ni­ka 2014

Ile zara­bia się w pod­le­głych mia­stu insty­tu­cjach?
Dzien­nik Wschod­ni, 21 paź­dzier­ni­ka 2014

Ile milio­nów poszło z kasy Lubli­na na pen­sje urzęd­ni­ków i nauczy­cie­li?
Kurier Lubel­ski, 21 paź­dzier­ni­ka 2014

Ile zara­bia mena­dżer lubel­skie­go sta­dio­nu? Tego na razie się nie dowie­my
Dzien­nik Wschod­ni, 16 paź­dzier­ni­ka 2014

Masz pra­wo wie­dzieć co robią spół­ki miej­skie
Radio Tok FM, 3 paź­dzier­ni­ka 2014 godz. 18.40

O ocze­ki­wa­niach wobec kan­dy­da­tów na pre­zy­den­ta mia­sta w audy­cji „Usłysz swo­je mia­sto” (na żywo), Radio Tok FM, 29 wrze­śnia 2014

Spół­ki miej­skie nie chcą udzie­lać infor­ma­cji. Ratusz ich nie skar­ci
Dzien­nik Wschod­ni, 26 wrze­śnia 2014

Are­na Lublin: dzień otwar­ty, ale więk­szość drzwi zamknię­ta
Dzien­nik Wschod­ni, 19 wrze­śnia 2014

Taj­ne zarob­ki zarząd­cy sta­dio­nu. Jest skar­ga do sądu
Gaze­ta Wybor­cza, 19 wrze­śnia 2014

Pyta­nia Pano­ra­my (budżet oby­wa­tel­ski)
TVP Lublin (wideo), 16 wrze­śnia 2014

Straż­ni­cy lokal­ni pra­wie w kom­ple­cie, Radio Lublin (audio), 4 wrze­śnia 2014

Jaw­ne? Taj­ne? Wiedz wię­cej, ITVL.pl (wideo), 30 sierp­nia 2014

Zostań lokal­nym straż­ni­kiem!
Radio Lublin, 26 sierp­nia 2014

Straż­ni­cy Przej­rzy­sto­ści
Nowy Tydzień, 25 sierp­nia 2014

Komu pła­ci ratusz?
Gaze­ta Wybor­cza, 1 sierp­nia 2014

Urzęd­ni­cy pła­ci­li za alko­hol służ­bo­wy­mi kar­ta­mi? „Nie umie­my wska­zać”
Dzien­nik Wschod­ni, 28 lip­ca 2014

Ratusz ujaw­nił wydat­ki z kart płat­ni­czych
Nowy Tydzień, 28 lip­ca 2014

Ile kosz­tu­je człon­ko­stwo w par­tii? Daro­wi­zny są dobro­wol­ne – zapew­nia­ją dzia­ła­cze
Kurier Lubel­ski, 24 lip­ca 2014

Rachun­ki urzęd­ni­ków w restau­ra­cjach. Ratusz wyja­śnia wydat­ki
Dzien­nik Wschod­ni, 21 lip­ca 2014

Lublin ujaw­ni wszyst­kie umo­wy urzę­du mia­sta
dzien­nik Rzecz­po­spo­li­ta, 19 lip­ca 2014

Mini­ster zosta­nie bez kar­ty?
dzien­nik Rzecz­po­spo­li­ta, 19 lip­ca 2014

Wykaz dele­ga­cji urzęd­ni­ków i inne infor­ma­cje. Ratusz stwo­rzy rejestr pytań
Dzien­nik Wschod­ni, 19 lip­ca 2014

Lubel­ski ratusz będzie pro­wa­dził na stro­nie inter­ne­to­wej rejestr zawie­ra­nych umów
Kurier Lubel­ski, 19 lip­ca 2014

Przej­rzy­stość miej­skich finan­sów. Kon­fe­ren­cja pra­so­wa pre­zy­den­ta Lubli­na
TVP Lublin (wideo), 18 lip­ca 2014

Z kim mia­sto pod­pi­su­je umo­wy? Będzie spe­cjal­ny rejestr
Gaze­ta Wybor­cza Lublin, 18 lip­ca 2014

Pre­zy­dent Lubli­na zapo­wia­da upu­blicz­nie­nie umów zawie­ra­nych przez Urząd Mia­sta
Radio Lublin, 18 lip­ca 2014

Wol­ność wyma­ga jaw­no­ści
Dzien­nik Try­bu­na, 18 lip­ca 2014

Fun­da­cja Wol­no­ści: miej­skie spół­ki powin­ny ujaw­nić, na co wyda­ją pie­nią­dze
Kurier Lubel­ski, 18 lip­ca 2014

O jaw­no­ści życia publicz­ne­go w pro­gra­mie „Co w spra­wie iskrzy”
Dzien­nik inter­ne­to­wy lublin.com.pl (wideo), 17 lip­ca 2014

MOSiR szu­ka pra­cow­ni­ków sta­dio­nu przy Kroch­mal­nej
Kurier Lubel­ski, 9 lip­ca 2014

Hote­le i restau­ra­cje. 280 tys. ze służ­bo­wych kart ratu­sza
Gaze­ta Wybor­cza, 8 lip­ca 2014

Fun­da­cja Wol­no­ści prze­świe­tli­ła służ­bo­we wydat­ki lubel­skich samo­rzą­dow­ców
Radio Lublin, 8 lip­ca 2014

Obiad za tys. zł., hotel w Anka­rze, bile­ty lot­ni­cze. Na co idą pie­nią­dze z kart służ­bo­wych Ratu­sza?
Dzien­nik Wschod­ni, 8 lip­ca 2014

Kto i za co pła­cił kar­tą?
Nowy Tydzień, 7 lip­ca 2014

Ile zara­bia mene­dżer sta­dio­nu? Fun­da­cja zmu­si MOSiR do mówie­nia?
Gaze­ta Wybor­cza, 4 lip­ca 2014

200 tys. zł. wydat­ków. Za co wła­dze Lubli­na pła­cą służ­bo­wą kar­tą?
Dzien­nik Wschod­ni, 4 lip­ca 2014

Budżet oby­wa­tel­ski w przy­go­to­wa­niu…
Radio Lublin, 1 lip­ca 2014

Fun­da­cja Wol­no­ści pyta o umo­wy pod­pi­sa­ne przez lubel­skie spół­ki komu­nal­ne
Radio Cen­trum, 1 lip­ca 2014

Nie chcą? Zro­bi­my sami!
Nowy Tydzień, 30 czerw­ca 2014

Lubli­nia­nie pozna­ją zasa­dy dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nych
Radio Cen­trum, 25 czerw­ca 2014

O warsz­ta­tach nt. pra­wa do infor­ma­cji w pro­gra­mie radio­wym „Roz­mo­wy nie­okrze­sa­ne” – część 1 część 2 część 3
Radio Fre­ee, 24 czerw­ca 2014

Drą­żą potrze­bę jaw­no­ści
Nowy Tydzień, 16 czerw­ca 2014

Co jaw­ne a co taj­ne
Nowy Tydzień, 16 czerw­ca 2014

Trzy lubel­skie spół­ki na cen­zu­ro­wa­nym
Radio Lublin, 14 czerw­ca 2014

Fun­da­cja Wol­no­ści skar­ży się radzie mia­sta na miej­skie spół­ki
Kurier Lubel­ski, 13 czerw­ca 2014

Fun­da­cja Wol­no­ści skła­da skar­gę na trzy spół­ki pod­le­głe pre­zy­den­to­wi mia­sta
Dzien­nik Wschod­ni, 13 czerw­ca 2014

Wywia­dy nie­po­kor­ne – Krzysz­tof Jaku­bow­ski, pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści
Dzien­nik Inter­ne­to­wy lublin.com.pl (wideo), 13 czerw­ca 2014

W koń­cu odpo­wie­dzie­li. Tyle zara­bia­ją sze­fo­wie MKK
Dzien­nik Wschod­ni, 10 czerw­ca 2014

W koń­cu wie­my, ile zara­bia szef miej­skiej spół­ki. Zasko­cze­nie?
Gaze­ta Wybor­cza, 10 czerw­ca 2014

Zarob­ki sze­fów MKK nadal taj­ne
Nowy Tydzień, 9 czerw­ca 2014

Kto zaro­bił
Nowy Tydzień, 9 czerw­ca 2014

Rejestr umów urzę­du mar­szał­kow­skie­go jaw­ny, ratu­sza – nie
Kurier Lubel­ski, 4 czerw­ca 2014

Miej­ska Kor­po­ra­cja Komu­ni­ka­cyj­na jed­nak ujaw­ni zarob­ki zarzą­du
Radio Lublin, 2 czerw­ca 2014

Miej­ska spół­ka chro­ni jak może… infor­ma­cje o pen­sjach sze­fów
Gaze­ta Wybor­cza, 2 czerw­ca 2014

Miej­ski cen­nik: metr chod­ni­ka 200 zł, miej­sce par­kin­go­we 300 zł
Gaze­ta Wybor­cza, 30 maja 2014

Wdzięcz­ni za posa­dy i man­da­ty
Nowy Tydzień, 19 maja 2014

Kto daje pie­nią­dze na PSL? Zależ­ni od nie­go urzęd­ni­cy
Gaze­ta Wybor­cza, 18 maja 2014

Miesz­kań­cy Lubli­na wyda­ją coraz wię­cej na alko­hol
Dzien­nik Wschod­ni, 4 maja 2014

Masz Pra­wo Wie­dzieć
Gość Nie­dziel­ny, 13 kwiet­nia 2014

Budżet oby­wa­tel­ski w Lubli­nie. Dzie­sięć milio­nów zło­tych na wydat­ki
TVP Lublin (wideo), 8 kwiet­nia 2014

O reje­strach umów w urzę­dach w pro­gra­mie radio­wym „Roz­mo­wy nie­okrze­sa­ne”, Radio Fre­ee, 8 kwiet­nia 2014

Co i komu zle­ca lubel­ski urząd mia­sta
Dzien­nik Wschod­ni, 7 kwiet­nia 2014

O jaw­no­ści umów w lubel­skich urzę­dach na ante­nie Radio Cen­trum (audio), 1 kwiet­nia 2014

Dia­log spo­łecz­ny czy poli­tycz­na huc­pa? Życie Kra­śni­ka, 24 mar­ca – 8 kwiet­nia 2014

Krok ku trans­pa­rent­no­ści
Nowy Tydzień, 24 mar­ca 2014

Sąd: pen­sje sze­fów miej­skiej spół­ki są jaw­ne
Dzien­nik Wschod­ni, 19 mar­ca 2014

Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny: MKK to spół­ka miej­ska i musi ujaw­nić pen­sje człon­ków rady nad­zor­czej
Kurier Lubel­ski, 19 mar­ca 2014

Miej­ska spół­ka nie ujaw­nia zarob­ków sze­fów. Sąd ją zmu­si?
Gaze­ta Wybor­cza, 18 mar­ca 2014

Sąd: spół­ka miej­ska MKK ma upu­blicz­nić zarob­ki rady nad­zor­czej
Radio Lublin, 18 mar­ca 2014

Daro­wi­zny lubel­skich poli­ty­ków na par­tie. Pła­cą z pra­wa i z lewa
Kurier Lubel­ski, 9 mar­ca 2014

Sob­czak 16,8 tys., Mucha 1,8 tys., Het­man 1 tys. Kto i ile dał na par­tie
Gaze­ta Wybor­cza, 8 mar­ca 2014

Kto wpła­ca pie­nią­dze na par­tie poli­tycz­ne? Lista dar­czyń­ców z Lubli­na
Dzien­nik Wschod­ni, 8 mar­ca 2014

Aby duży nie prze­gło­so­wał małe­go
Nowy Tydzień, 3 mar­ca 2014

Nie będzie publicz­ne­go reje­stru umów zawie­ra­nych przez ratusz
Kurier Lubel­ski, 25 lute­go 2014

Sami zde­cy­du­je­my, co chce­my
Nowy Tydzień, 16 lute­go 2014

Fun­da­cja: niech ratusz ujaw­ni, na co wyda­je pie­nią­dze, Kurier Lubel­ski, 8 lute­go 2014

Przy­szłość pro­jek­tu budże­tu oby­wa­tel­skie­go
Radio eR, 7 lute­go 2014

Lublin: budżet oby­wa­tel­ski od przy­szłe­go roku?
Radio Lublin (audio), 4 lute­go 2014

Lublin będzie miał budżet oby­wa­tel­ski. W przy­szłym roku
TVP Lublin (wideo), 4 lute­go 2014

Co wol­no wie­dzieć oby­wa­te­lo­wi
Nowy Tydzień, 27 stycz­nia 2014

Infor­ma­cja publicz­na – jak to łatwo powie­dzieć
Nowy Tydzień, 8 grud­nia 2013

Dostęp do infor­ma­cji publicz­nej – po spo­tka­niu Fun­da­cji Wol­no­ści
Radio eR, 5 grud­nia 2013

Cze­go pra­gną miesz­kań­cy
Życie Kra­śni­ka, nr 12 26 listo­pa­da – 10 grud­nia 2013

Zde­cy­du­je­my o wydat­kach mia­sta?
19 wrze­śnia 2013

audy­cja na żywo nt. budże­tu oby­wa­tel­skie­go, Radio Lublin, 13 wrze­śnia 2013 godz. 14:00

To miesz­kań­cy decy­du­ją na co idą pie­nią­dze
ITVL (wideo), 13 wrze­śnia 2013

Lublin: Fun­da­cja Wol­no­ści i Klub Repu­bli­kań­ski chcą budże­tu oby­wa­tel­skie­go
Kurier Lubel­ski, 13 wrze­śnia 2013

Budżet oby­wa­tel­ski w Lubli­nie. Czy to moż­li­we?
Radio eR, 13 wrze­śnia 2013

Jaki budżet?
Nowy Tydzień, 2 wrze­śnia 2013

O budże­cie oby­wa­tel­skim i ini­cja­ty­wie lokal­nej
w ramach audy­cji „Gość Radia eR”, 23 lip­ca 2013

Budżet oby­wa­tel­ski dla miesz­kań­ców Lubli­na?
Radio Cen­trum, 23 lip­ca 2013

Czy w Lubli­nie powsta­nie budżet oby­wa­tel­ski? To pro­po­zy­cja Fun­da­cji Wol­no­ści
TVP Lublin, 22 lip­ca 2013

Lubli­nia­nie uczy­li się two­rzyć budżet oby­wa­tel­ski
Radio Lublin, 22 lip­ca 2013

Zgrzyt oby­wa­tel­ski
Nowy Tydzień, 15 lip­ca 2013

Ile kosz­tu­ją rury?
Nowy Tydzień, 15 lip­ca 2013

Budżet po oby­wa­tel­sku
Nowy Tydzień, 1 lip­ca 2013

Rady nie muszą być bez­rad­ne
Nowy Tydzień, 24 czerw­ca 2013

Kto się boi asy­sten­tów?
Nowy Tydzień, 27 maja 2013

Świę­to Samo­rzą­du Lokal­ne­go na Pla­cu Litew­skim
Radio Lublin (audio), 26 maja 2013

Pierw­sze Świę­to Samo­rzą­dow­ców zor­ga­ni­zo­wa­no na Pla­cu Litew­skim
Kurier Lubel­ski, 26 maja 2013

Świę­to samo­rzą­du. Mija­ją 23 lata od pierw­szych wol­nych wybo­rów samo­rzą­do­wych
TVP Lublin (wideo), 26 maja 2013

Asy­stent dla rad­ne­go czy rad­ny bez asy­sten­ta
Radio eR (audio), 24 maja 2013

Miesz­kań­cy decy­du­ją o pie­nią­dzach
por­tal ngo.pl, 13 maja 2013

O dzia­łal­no­ści Fun­da­cji Wol­no­ści w ramach audy­cji „Mia­sto po trze­ciej”, Radio Cen­trum, maj 2013

Lek­cja Demo­kra­cji
Nowy Tydzień, 29 kwiet­nia 2013

Poróż­ni­li ich asy­sten­ci
Nowy Tydzień, 29 kwiet­nia 2013

Rad­ni będą mie­li swo­ich asy­sten­tów spo­łecz­nych?
Radio Lublin (audio), 24 kwiet­nia 2013

Rad­ni chcą spo­łecz­nych asy­sten­tów
Gaze­ta Wybor­cza Lublin, 24 kwiet­nia 2013

Czy lubel­scy rad­ni będą mieć asy­sten­tów
Radio eR (audio), 24 kwiet­nia 2013

Marzą o rewi­ta­li­za­cji
Nowy Tydzień, 22 kwiet­nia 2013

Marzą o nowym podwór­ku, Kurier Lubel­ski, 18 kwiet­nia 2013

Sopot może nam zazdro­ścić
Nowy Tydzień, 15 kwiet­nia 2013

Rewi­ta­li­za­cja podwó­rek zain­te­re­so­wa­ła miesz­kań­ców
Radio Lublin, 14 kwiet­nia 2013

Oby­wa­te­le, dziel­cie pie­nią­dze!, Nowy Tydzień, 8 kwiet­nia 2013

Oby­wa­te­le mało zain­te­re­so­wa­ni budże­tem
Nowy Tydzień, 25 mar­ca 2013

Bierz­cie i rządź­cie
Nowy Tydzień, 18 mar­ca 2013

Ponad 100 tysię­cy zło­tych do podzia­łu
Radio Lublin (audio), 18 mar­ca 2013

Miesz­kań­cy podzie­lą budżet dziel­ni­cy
Nowy Tydzień, 9 stycz­nia 2013

Naj­bar­dziej aktyw­ny rad­ny
TVP Lublin (wideo), 20 grud­nia 2012

Syl­we­ster Tuła­jew naj­ak­tyw­niej­szym rad­nym Lubli­na
Radio Lublin (audio), 20 grud­nia 2012

Czym jest fun­dusz kor­ko­wy
ITVL (wideo), 31 paź­dzier­ni­ka 2012

Staw­ka więk­sza niż 8 miliar­dów
Radio Lublin (audio), 18 wrze­śnia 2012