Radio Lublin

” Jako oby­wa­te­le mamy dostęp do infor­ma­cji publicz­nej, choć nie zawsze zda­je­my sobie z tego spra­wę, mówią orga­ni­za­to­rzy bez­płat­ne­go szko­le­nia, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­ła Fun­da­cja Wol­no­ści.” – Co wie­my o dostę­pie do infor­ma­cji publicznej?