Nowy Tydzień

W listo­pa­dzie Fun­da­cja Wol­no­ści zapy­ta­ła spół­kę LPGK (daw­ne Kamie­ni­ce Mia­sta) m. in. o to, czy spół­ka posia­da kre­dy­ty lub pożycz­ki w ban­kach lub fir­mach pożycz­ko­wych.” – Odwo­ła­ją się od wyroku