Nowy Tydzień

Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie two­rzą nowe wyzwa­nia. Doty­czy to rów­nież tech­nik nad­zo­ru i inwi­gi­la­cji, sto­so­wa­nych tak przez róż­ne­go typu orga­ny wła­dzy, jak i przez prze­stęp­ców. Dla­te­go wła­śnie tak dużą uwa­gę powin­ni­śmy przy­kła­dać do kwe­stii bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji, tak­że a może przede wszyst­kim, w kon­tek­ście inter­ne­tu, tele­fo­nów czy kore­spon­den­cji – prze­ko­ny­wa­li na wspól­nym spo­tka­niu przed­sta­wi­cie­le Fun­da­cji Panop­ty­kon oraz lubel­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści” – Wiel­ki brat słucha