Nasze (nie)drogie rady

Fun­da­cja Wol­no­ści zapy­ta­ła o kosz­ty wynaj­mu pomiesz­czeń dla rad dziel­nic. Kosz­ty wynaj­mu waha­ją się od 32 zł do pra­wie 800 zł mie­sięcz­nie plus media.