Gazeta Wyborcza Lublin

Kto był naj­bar­dziej opo­zy­cyj­nym rad­nym, a kto pomy­słom pre­zy­den­ta sprze­ci­wiał się naj­mniej razy? Fun­da­cja Wol­no­ści przy­go­to­wa­ła zesta­wia­nie” – Kto jest naj­czę­ściej za, a kto przeciw