Jak zgłosić projekt?

Wkrót­ce będzie moż­na zgła­szać pro­jek­ty do reali­za­cji w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go mia­sta Lublin na 2022 rok.

1. Pro­jekt zgła­sza­my na dedy­ko­wa­nej stro­nie inter­ne­to­wej urzę­du mia­sta Lublin »www.obywatelski.lublin.eu«.

2. Na spe­cjal­nej mapie dostęp­nej w wer­sji elek­tro­nicz­nej moż­na się dowie­dzieć, czy teren, na któ­rym chcą Pań­stwo zlo­ka­li­zo­wać swój pro­jekt nale­ży do mia­sta. Jest to jeden z pod­sta­wo­wych warun­ków decy­du­ją­cych o moż­li­wo­ści reali­za­cji inwe­sty­cji w danej loka­li­za­cji: www.geoportal.lublin.eu. W Miej­skim Geo­por­ta­lu nale­ży w pra­wym menu roz­wi­nąć za pomo­cą plu­sa opcję „Mapa bazo­wa”, a następ­nie  zazna­czyć „Mapę wła­sno­ścio­wą”, zaś aby dokład­nie spraw­dzić stan posia­da­nia poszcze­gól­nych dzia­łek w inte­re­su­ją­cej nas loka­li­za­cji nale­ży dodat­ko­wo roz­wi­nąć opcję „Ewi­den­cja” i wybrać punkt „Dział­ki”. Na dole menu wid­nie­ją miej­sca z moż­li­wo­ścią wpi­sa­nia nazwy inter­su­ją­cej Pań­stwa uli­cy, a nawet kon­kret­nych para­me­trów wyszu­ki­wa­ne­go obsza­ru (obręb, dział­ka, arkusz). Po wpro­wa­dze­niu odpo­wied­nich danych nale­ży spraw­dzić ich popraw­ność, a następ­nie wci­snąć kla­wisz Enter, co spo­wo­du­je wyświe­tle­nie mapy Lubli­na z nanie­sio­ny­mi kolo­ra­mi ozna­cza­ją­cy­mi wła­sność dane­go grun­tu. Zgod­nie ze znaj­du­ją­cą się rów­nież w menu po pra­wej stro­nie ekra­nu legen­dą teren, na któ­rym Pań­stwa pomysł może zostać zre­ali­zo­wa­ny powi­nien zostać zazna­czo­ny bar­wą ciemnozieloną.

3. W przy­go­to­wa­niu sza­cun­ko­we­go kosz­to­ry­su może Ci pomóc Cen­nik miej­ski, przy­go­to­wa­ny przez Kan­ce­la­rię Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin.