Wyniki głosowania

Do reali­za­cji zakwa­li­fi­ko­wa­nych zosta­ło 30 pro­jek­tów, któ­re w trak­cie gło­so­wa­nia otrzy­ma­ło naj­więk­szą ilość gło­sów. 27 nale­ży do kate­go­rii pro­jek­tów „małych”, pozo­sta­łe 3 to pro­jek­ty, któ­re wygra­ły w kate­go­rii pro­jek­tów „dużych”. W ramach pierw­szej edy­cji Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Podsumowanie głosowania – czekamy na wyniki

Zakoń­czy­ło się gło­so­wa­nie w lubel­skim Budże­cie Oby­wa­tel­skim. W sys­te­mie inter­ne­to­wym odda­no 94 985 poje­dyn­czych gło­sów na pro­jek­ty małe oraz 59 360 poje­dyn­czych gło­sów na pro­jek­ty duże. Korzy­sta­jąc ze stro­ny inter­ne­to­wej zagło­so­wa­ło łącz­nie bli­sko 27 tys. osób.…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Posiedzenie RD Węglin z 23 września 2014

Fre­kwen­cja: 11 obec­ni, 4 nie­obec­ni. Ponad­to w posie­dze­niu uczest­ni­czył gość rad­ny Zbi­gniew Ław­ni­czak. Prze­bieg: sta­łe ele­men­ty (otwar­cie posie­dze­nia, odczy­ta­nie i przy­ję­cie pro­to­ko­łu z poprzed­nie­go posie­dze­nia, spra­woz­da­nie prze­wod­ni­czą­cej zarzą­du z bie­żą­cej kore­spon­den­cji) prze­wod­ni­czą­ca zarzą­du M. Grzy­bow­ska poin­for­mo­wa­ła…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Punkty do głosowania

Urząd Mia­sta podał punk­ty do gło­so­wa­nia na pro­jek­ty w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go. W sumie mamy do wybo­ru: 1. Biu­ra Obsłu­gi Mieszkańców:ul. Sza­se­ró­wul. Kle­eber­gaul. Fila­re­tów­Ra­tusz Pl. Łokiet­ka 1ul. Wie­niaw­ska 14 2. Filie Miej­skiej Biblio­te­ki Publicznej;MBP filia nr 1…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Wyniki oceny formalnej projektów

Zespół oce­nia­ją­cy pod kątem for­mal­nym pro­jek­ty zgło­szo­ne przez miesz­kań­ców zakoń­czył swo­ją pra­cę. Z 333 oce­nio­nych pro­jek­tów, za moż­li­we do ewen­tu­al­nej reali­za­cji uzna­no 233. W przy­pad­ku 100 pro­jek­tów uzna­no, że nie ma moż­li­wo­ści praw­nych zre­ali­zo­wa­nia ich w…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Konkurs dla dzieci 5–13 lat

Dro­dzy Mali Oby­wa­te­le, Dro­dzy Rodzi­ce i Opie­ku­no­wie! Ogła­sza­my kon­kurs, któ­re­go celem jest umoż­li­wie­nie dzie­ciom w wie­ku 5–13 lat poka­za­nia poprzez sztu­kę tego,  co chcie­li­by zmie­nić w swo­jej małej ojczyź­nie. Zda­je­my sobie spra­wę, że pomy­sło­wość dzie­ci i…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Znamy listę wszystkich zgłoszonych projektów

Pre­zen­tu­je­my listę wszyst­kich zgło­szo­nych pro­jek­tów do budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. W sumie zgło­si­li­śmy 332 pro­jek­ty, w tym 69 dużych (od 0,5 do 1,5 mln zł) i 262 małe (do 0,5 mln zł). Wszyst­kie pro­jek­ty zosta­ną zwe­ry­fi­ko­wa­ne…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Złożyliśmy prawie 330 wniosków

Zakoń­czy­ła się pro­ce­du­ra skła­da­nia wnio­sków do Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go Lubli­na. Miesz­kań­cy nie zawie­dli i zło­ży­li pra­wie 330 wnio­sków. Dzię­ku­je­my miesz­kań­com, któ­rzy tak chęt­nie i licz­nie zło­ży­li wnio­ski do Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go Lubli­na. Dzię­ku­je­my oso­bom, któ­re włą­czy­ły się w…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *