Maraton pisania wniosków

W dwie nie­dzie­le: 15 i 22 czerw­ca, godz. 16–22 w sie­dzi­bie Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Lubli­nie, przy uli­cy Peowia­ków 12 odbę­dzie się Mara­ton Pisa­nia Wnio­sków do budże­tu oby­wa­tel­skie­go..
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Nagranie z drugiego posiedzenia Komisji Rady Miasta ds BO (29 maja)

Dzię­ki uprzej­mo­ści Biu­ra Rady Mia­sta Lublin, otrzy­ma­li­śmy nagra­nie z dru­gie­go posie­dze­nia Komi­sji doraź­nej Rady Mia­sta ds. Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Spo­tka­nie było poświę­co­ne pro­jek­to­wi zarzą­dze­nia pre­zy­den­ta mia­sta w spra­wie regu­la­mi­nu budże­tu oby­wa­tel­skie­go.   Usta­le­nia z posie­dze­nia komi­sji -…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Drugie posiedzenie komisji rady miasta ds. BO

W dniu 29 maja odby­ło się dru­gie posie­dze­nie komi­sji doraź­nej rady mia­sta ds. budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Nie­ste­ty na spo­tka­nie nie zosta­li zapro­sze­ni miesz­kań­cy, więc naszą wie­dzę nt. jej prze­bie­gu może­my oprzeć jedy­nie na pod­sta­wie doku­men­tów zamiesz­czo­nych w…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Kalendarz spotkań informacyjnych

30 maja roz­po­czę­li­śmy pro­ces przyj­mo­wa­nia wnio­sków w ramach Budże­tu oby­wa­tel­skie­go Lubli­na. Na zło­że­nie wnio­sku mają Pań­stwo czas do koń­ca czerw­ca. W cią­gu mie­sia­ca orga­ni­zo­wa­ne będą spo­tka­nia infor­ma­cyj­ne. Pierw­sze już w pią­tek, 30 maja o godz. 17.00…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Możesz już zgłosić swój pomysł

Od 30 maja do 30 czerw­ca moż­na zgła­szać pro­jek­ty do reali­za­cji w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go mia­sta Lublin na 2015 rok. Pobierz for­mu­larz wnio­sku ze stro­ny urzę­du mia­sta Lublin. Do wnio­sku trze­ba dołą­czyć popar­cie min. 20 osób…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Informacja w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Już w naj­bliż­szy pią­tek, 30 maja, roz­po­czy­na się przyj­mo­wa­nie wnio­sków z pro­po­zy­cja­mi pro­jek­tów, któ­re mogą zostać sfi­nan­so­wa­ne w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go Lubli­na w 2015 roku. Przy­po­mi­na­my, że zgło­sze­nia będą przyj­mo­wa­ne do 30 czerw­ca br. Wszel­kie infor­ma­cje…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Punkty informacyjne nt. BO

Od 26 maja 2014 r. w każ­dy ponie­dzia­łek o godz. 16 w filiach Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej odby­wać się będą spo­tka­nia poświę­co­ne tema­ty­ce budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Pod­czas tych spo­tkań będą mogli Pań­stwo dowie­dzieć się jak popraw­nie…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

WOLONTARIAT BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W LUBLINIE

Urząd Mia­sta Lublin poszu­ku­je wolon­ta­riu­szy do pomo­cy przy orga­ni­za­cji pierw­szej edy­cji Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Budżet par­ty­cy­pa­cyj­ny, zwa­ny tak­że budże­tem oby­wa­tel­skim, to demo­kra­tycz­ny pro­ces dys­ku­sji i podej­mo­wa­nia decy­zji, w któ­rym każ­dy miesz­ka­niec mia­sta może zade­cy­do­wać, na jaki…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *