Możesz już zgłosić swój pomysł

Od 30 maja do 30 czerw­ca moż­na zgła­szać pro­jek­ty do reali­za­cji w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go mia­sta Lublin na 2015 rok. Pobierz for­mu­larz wnio­sku ze stro­ny urzę­du mia­sta Lublin. Do wnio­sku trze­ba dołą­czyć popar­cie min. 20 osób…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Informacja w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Już w naj­bliż­szy pią­tek, 30 maja, roz­po­czy­na się przyj­mo­wa­nie wnio­sków z pro­po­zy­cja­mi pro­jek­tów, któ­re mogą zostać sfi­nan­so­wa­ne w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go Lubli­na w 2015 roku. Przy­po­mi­na­my, że zgło­sze­nia będą przyj­mo­wa­ne do 30 czerw­ca br. Wszel­kie infor­ma­cje…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Punkty informacyjne nt. BO

Od 26 maja 2014 r. w każ­dy ponie­dzia­łek o godz. 16 w filiach Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej odby­wać się będą spo­tka­nia poświę­co­ne tema­ty­ce budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Pod­czas tych spo­tkań będą mogli Pań­stwo dowie­dzieć się jak popraw­nie…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

WOLONTARIAT BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W LUBLINIE

Urząd Mia­sta Lublin poszu­ku­je wolon­ta­riu­szy do pomo­cy przy orga­ni­za­cji pierw­szej edy­cji Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Budżet par­ty­cy­pa­cyj­ny, zwa­ny tak­że budże­tem oby­wa­tel­skim, to demo­kra­tycz­ny pro­ces dys­ku­sji i podej­mo­wa­nia decy­zji, w któ­rym każ­dy miesz­ka­niec mia­sta może zade­cy­do­wać, na jaki…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Posiedzenie Komisji Doraźnej ds. BO

Zobacz film z posie­dze­nia Komi­sji Doraź­nej Rady Mia­sta ds. Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Komi­sja wybra­ła rad­ne­go Krzysz­to­fa Sicz­ka na wice­prze­wod­ni­czą­ce­go. Piotr Cho­roś z Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta zapre­zen­to­wał pro­jekt regu­la­mi­nu budże­tu oby­wa­tel­skie­go (klik­nij, aby pobrać). Rad­ni wyra­zi­li swo­je…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Rada Miasta powołała doraźną Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego

Na sesji 10 kwiet­nia 2014 roku Rada Mia­sta Lublin powo­ła­ła doraź­ną Komi­sję ds. Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Zobacz treść uchwa­ły. Do zakre­su dzia­ła­nia doraź­nej Komi­sji będzie należeć:1) pro­mo­wa­nie idei budże­tu obywatelskiego;2) moni­to­ro­wa­nie prze­bie­gu wdro­że­nia i wyko­na­nia Budże­tu Obywatelskiego;3)…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Uwagi mieszkańców do założeń budżetu obywatelskiego

W ocze­ki­wa­niu na infor­ma­cję o wyni­kach kon­sul­ta­cji zało­żeń budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie, zamiesz­cza­my uwa­gi zgło­szo­ne przez trzech miesz­kań­ców nasze­go mia­sta, któ­rzy zechcie­li się nimi podzie­lić rów­nież z nami. Jeśli chcesz zabrać głos w spra­wie budże­tu oby­wa­tel­skie­go,…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Budżet dla mieszkańców dzielnic

Lublin przy­go­to­wu­je się do wpro­wa­dze­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go – taki prze­kaz pły­nął z kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­zy­den­ta mia­sta z począt­ku tego mie­sią­ca. Jed­nak nie tyl­ko urzęd­ni­cy, ale rów­nież my (miesz­kań­cy) powin­ni­śmy się dobrze przy­go­to­wać do wpro­wa­dze­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go.…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *