Kilka pytań w związku z wymianą kadr w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej poprzez odpo­wiedź na poniż­sze pyta­nia: 1. Jakie były powo­dy odwo­ła­nia z Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych Pań Bie­lec­kiej, Bier­nac­kiej i Nie­znaj w mar­cu br. ? Czy Pre­zy­dent…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Rady Dzielnic – Jak to się robi w Krakowie?

Zapra­sza­my do obej­rze­nia prze­bie­gu kawia­ren­ki oby­wa­tel­skiej. W dys­ku­sji głos zabra­li: Szczę­sny Fili­piak – Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Dziel­ni­cy VII Zwie­rzy­niec w Kra­ko­wie Anna Cioch – Fun­da­cja Stań­czy­ka z Kra­ko­wa Mar­cin Nowak – rad­ny Rady Mia­sta Lublin Paweł Pro­kop…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Rada Miasta na facebooku – zrobimy to za 10 tys. zł. taniej

Dzien­nik Wschod­ni napi­sał o umo­wie na pro­wa­dze­nie pro­fi­lu Rady Mia­sta na face­bo­oku (link do arty­ku­łu). Zapła­ci­my za to w tym roku 9960 zł z naszych pie­nię­dzy (zobacz treść umo­wy). Wycho­dzi 830 zł mie­sięcz­nie. Kil­ka tygo­dni temu zapy­ta­li­śmy w urzę­dzie…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zmiana przewodniczącego rady dzielnicy Bronowice

Pod­czas wrze­śnio­we­go posie­dze­nia, Andrzej Boja­nek został wybra­ny nowym Prze­wod­ni­czą­cym Rady Dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce.
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Wykaz inwestycji, zgłoszonych przez rady dzielnic

Przed­sta­wia­my wykaz wszyst­kich zadań, zgło­szo­nych przez rady dziel­nic do reali­za­cji w ramach rezer­wy celo­wej. Stan na 30 czerw­ca 2016 roku.
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Ordynacja wyborcza do rad dzielnic

https://youtu.be/LkAQsqmq1Ek
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Granty na promocję głosowania w budżecie obywatelskim

Urząd Mia­sta szu­kam cie­ka­wych, nie­sza­blo­no­wych pomy­słów na pro­mo­cję gło­so­wa­nia w Budże­cie Oby­wa­tel­skim! Zachę­ca­my orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we do przed­sta­wie­nia nam swo­jej kon­cep­cji jak mogła­by wyglą­dać pro­mo­cja Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Zale­ży nam na dzia­ła­niach podej­mo­wa­nych od poło­wy wrze­śnia do 10…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Historia Rad Dzielnic w Lublinie

https://youtu.be/LwCJ8zEqgDs
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *