Odbierz poradnik

Z porad­ni­ka dowiesz się:

  • -czym jest „infor­ma­cja publiczna”,
  • -kogo możesz pytać,
  • -o co możesz pytać,
  • -co zro­bić w razie nie­uzy­ska­nia odpowiedzi,
  • -poznasz wzo­ry wnio­sków, skarg i pism,

Porad­nik dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej możesz zamó­wić bez­płat­nie w for­mie pli­ku PDF lub zamó­wić dru­ko­wa­ny egzem­plarz. Wypeł­nij odpo­wied­ni for­mu­larz poniżej.

Chcę otrzy­mać dru­ko­wa­ny porad­nik na wska­za­ny adres:

chwi­lo­wo niedostępne

Chcę otrzy­mać bez­płat­nie porad­nik na maila:

Pobierz porad­nik