Petycja do Prezydenta Miasta Lublin ws ujawnienia sprawozdań spółek miejskich

1 Com­ment

W związ­ku z upo­rczy­wym uchy­la­niem się spół­ek miej­skich od udo­stęp­nia­nia swo­ich spra­woz­dań (nawet miej­scy rad­ni boją się ich udo­stęp­nić), wystę­pu­je­my z pety­cją do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, aby prze­rwał kul­tu­rę „tajem­ni­cy” i zmie­nił zasa­dy nad­zo­ru wła­ści­ciel­skie­go nad spółkami.

Spół­ki miej­skie odma­wia­ją udo­stęp­nie­nia spra­woz­dań, twier­dząc że są dostęp­ne w KRSie. Niby tak, ale wią­że się to z kil­ko­ma problemami:

  1. Musi­my doje­chać do sądu,który jest w Świdniku.
  2. Musi­my tra­fić aku­rat na dzień, w któ­rym akta spół­ki będą dostępne.
  3. Doku­men­tom moż­na jedy­nie zro­bić zdję­cia (brak moż­li­wo­ści odczy­tu maszy­no­we­go, kopio­wa­nia tre­ści, itp.)

Poprzyj naszą petycję:

[ema­il­pe­ti­tion id=„2”]

Pobierz for­mu­larz do wydru­ku i zbie­ra­nia pod­pi­sów »klik­nij tutaj« Prze­każ pod­pi­sy do biu­ra Fun­da­cji Wol­no­ści (ul. Peowia­ków 10/8) przed 10 stycznia.

[signa­tu­re­list id=„2”]

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

    • Krzysz­tof Wiśniewski
    • 6 listo­pa­da 2017

    Pró­bo­wa­łem dwu­krot­nie pod­pi­sać pety­cję. Chy­ba macie jakieś pro­ble­my techniczne…

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy