Petycja do Prezydenta Miasta Lublin ws ujawnienia sprawozdań spółek miejskich

1 Com­ment

W związ­ku z upo­rczy­wym uchy­la­niem się spół­ek miej­skich od udo­stęp­nia­nia swo­ich spra­woz­dań (nawet miej­scy rad­ni boją się ich udo­stęp­nić), wystę­pu­je­my z pety­cją do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, aby prze­rwał kul­tu­rę „tajem­ni­cy” i zmie­nił zasa­dy nad­zo­ru wła­ści­ciel­skie­go nad spółkami.

Spół­ki miej­skie odma­wia­ją udo­stęp­nie­nia spra­woz­dań, twier­dząc że są dostęp­ne w KRSie. Niby tak, ale wią­że się to z kil­ko­ma problemami:

  1. Musi­my doje­chać do sądu,który jest w Świdniku.
  2. Musi­my tra­fić aku­rat na dzień, w któ­rym akta spół­ki będą dostępne.
  3. Doku­men­tom moż­na jedy­nie zro­bić zdję­cia (brak moż­li­wo­ści odczy­tu maszy­no­we­go, kopio­wa­nia tre­ści, itp.)

Poprzyj naszą petycję:

Petycja do Prezydenta Miasta Lublin ws ujawnienia sprawozdań spółek miejskich

Pety­cja jest teraz zamknięta

Data koń­co­wa: Feb 14, 2018

Zebra­ne pod­pi­sy: 59

Cel pod­pi­su: 200

59 signa­tu­res

Cel pod­pi­su: 200

Pobierz for­mu­larz do wydru­ku i zbie­ra­nia pod­pi­sów »klik­nij tutaj« Prze­każ pod­pi­sy do biu­ra Fun­da­cji Wol­no­ści (ul. Peowia­ków 10/8) przed 10 stycznia.

Ostat­nio podpisali:
59 Pani Daria kubiak lut 03, 2018
58 Pan Prze­my­slaw Szymanski sty 31, 2018
57 Pani Domi­ce­la Stepniewska gru 29, 2017
56 Pani Tere­sa Szczuka gru 29, 2017
55 Pan Paweł Janulewicz gru 29, 2017
54 Pani ewe­li­na Czerny gru 12, 2017
53 Pan Krzysz­tof Kowalik lis 29, 2017
52 Pan Robert Gogółka lis 27, 2017
51 Pan Michal Krupa lis 27, 2017
50 Pani Kry­sty­na Kozyra lis 26, 2017
49 Pan Vadzim Skarabahaty lis 22, 2017
48 Witold Matejuk lis 14, 2017
47 Michał Buska lis 13, 2017
46 Andrzej Bojanek lis 10, 2017
45 Emi­lia Szczepaniak lis 08, 2017
44 hele­na naumiuk lis 08, 2017
43 Krzysz­tof Szewczyk lis 08, 2017
42 Janusz Malinowski lis 08, 2017
41 Bar­tło­miej Bałaban lis 08, 2017
40 Dariusz Pomorski lis 08, 2017

 

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

    • Krzysz­tof Wiśniewski
    • 6 listo­pa­da 2017

    Pró­bo­wa­łem dwu­krot­nie pod­pi­sać pety­cję. Chy­ba macie jakieś pro­ble­my techniczne…

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy