Czuby Południowe

Sie­dzi­ba Rady i Zarzą­du Dziel­ni­cy Czu­by Południowe
ul. Wyżyn­na 16
20–560 Lublin

Dane kon­tak­to­we
www.czuby-pd.lublin.eu
rada@czuby-pd.lublin.eu

Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Dziel­ni­cy Czu­by Połu­dnio­we – Krzysz­tof Wiśniewski

Prze­wod­ni­czą­cy Rady Dziel­ni­cy Czu­by Połu­dnio­we – Wie­sław Wnuk
tel. 692 918 751

Dyżu­ry
peł­nio­ne w sie­dzi­bie Rady ‑każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca (z wyjąt­kiem lip­ca i sierp­nia) w godz. 17.00 – 18.30.
Dyżu­ry (do odwo­ła­nia) peł­nio­ne wyłącz­nie telefonicznie.