Czy spółki gminne mogą prowadzić działalność gospodarczą?

No Com­ments

Urząd Mia­sta Lublin zle­cił wyko­na­nie opi­nii praw­nej dot. dopusz­czal­ne­go zakre­su dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, pro­wa­dzo­nej przez spół­ki gmin­ne (umo­wa nr 4/NW/16).

Fun­da­cja Wol­no­ści zło­ży­ła wnio­sek o udo­stęp­nie­nie tre­ści umo­wy i opi­nii praw­nej. Ponad­to zapy­ta­li­śmy o to, jaki był powód jej zawar­cia oraz w jaki spo­sób wybra­no zleceniobiorcę.

W odpo­wie­dzi dosta­li­śmy infor­ma­cję, że „Powo­dem zawar­cia przed­mio­to­wej umo­wy była koniecz­ność roz­strzy­gnię­cia zagad­nie­nia budzą­ce­go istot­ne pro­ble­my natu­ry for­mal­nej a doty­czą­ce­go dopusz­czal­ne­go zakre­su pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przez spół­ki gmin­ne. Zagad­nie­nie to doty­czy wąskie­go zakre­su prze­pi­sów pra­wa, któ­re w ska­li pol­skie­go sys­te­mu praw­ne­go nie są jed­no­znacz­nie roz­strzy­gnię­te przez nie­licz­ne komen­ta­rze i opra­co­wa­nia. Roz­strzy­gnię­cie powyż­szej kwe­stii jest istot­ne z uwa­gi na anga­żo­wa­nie zewnętrz­nych źró­deł finan­so­wa­nia w roz­wój spół­ek gmin­nych i ich kwa­li­fi­ko­wa­nia do refundacji.”

Wyko­na­nie opi­nii zle­co­no prof. Andrze­jo­wi Kidy­bie (Pre­zes Lubel­skiej Fun­da­cji Roz­wo­ju). Urząd argu­men­tu­je to sło­wa­mi: „Aby opi­nia praw­na mogła speł­nić swo­ją rolę powin­na być wyko­na­na przez auto­ry­tet przede wszyst­kim w dzie­dzi­nie pra­wa gospo­dar­cze­go jak rów­nież zazna­jo­mio­ny w aktach praw­nych samo­rzą­do­wych. Wybra­ny wyko­naw­ca łączy auto­ry­tet nauko­wy, dają­cy rękoj­mię sto­so­wa­nia zama­wia­nej opi­nii na rów­ni z publi­ko­wa­ny­mi komen­ta­rza­mi, z dużym doświad­cze­niem gospo­dar­czym i wie­dzą prak­tycz­ną z zakre­su funk­cjo­no­wa­nia przed­się­biorstw w tym spół­ek z udzia­łem Skar­bu Pań­stwa i spół­ek z udzia­łem jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go. Wybra­ny do spo­rzą­dze­nia przed­mio­to­wej opi­nii wyko­naw­ca speł­nia wszyst­kie wymie­nio­ne kry­te­ria – jest auto­rem ok. 50 opra­co­wań książ­ko­wych i ponad 170 arty­ku­łów nauko­wych, zasia­dał wie­lo­krot­nie w radach nad­zor­czych i zarzą­dach spół­ek kapi­ta­ło­wych, w tym spół­ek z udzia­łem Skar­bu Pań­stwa i spół­ek samorządowych.”

Spo­rzą­dze­nie opi­nii kosz­to­wa­ło 20 000 zł brut­to. Opi­nia ma nie­speł­na 8 stron i zosta­ła spo­rzą­dzo­na w cią­gu czte­rech dni. Poni­żej zamiesz­cza­my jej peł­ną treść:

Czy spół­ki gmin­ne mogą pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą by fun­da­cja­wol­no­sci on Scribd

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy